بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Masoumeh Kheirabadi


موارد یافت شده: 29

1 - مقایسه اثرات آنتی اکسیدانی و ضد دردی گالیک اسید و متفورمین در موشهای صحرایی هیپرگلیسمیک القا شده با استرپتوزوتوسین (چکیده)
2 - Ultrastructure of ovarian germ cells in the ostrich (Struthio camelus) embryo (چکیده)
3 - بررسی اثرات تجویز نوزادی تاموکسیفن و زیرالنون بر ساختار غدد پستانی موش سوری ماده (چکیده)
4 - بررسی اثرات تجویز نوزادی تاموکسیفن و زیرالنون بر شاخصه های بافت شناسی رحم در موش سوری (چکیده)
5 - Study on the Effect of Neonatal Exposure to Zearalenone on Mammary Gland of Female Mice (چکیده)
6 - Study of the Effects of Neonatal Administration of Tamoxifen on Endometrium in Female Mice (چکیده)
7 - مطالعه اثرات تجویز نوزادی تاموکسیفن بر تکامل غدد پستانی موش سوری ماده (چکیده)
8 - بررسی اثرات تجویز نوزادی زیرالنون بر ساختار رحم موش سوری (چکیده)
9 - بررسی شروع میوز در جنین شتر مرغ (چکیده)
10 - مطالعه جمعیت سلول های زایا در تخمدان در حال تکوین جنین شتر مرغ (چکیده)
11 - Use of an in vitro model in tissue engineering to study wound repair and differentiation of blastema tissue from rabbit pinna (چکیده)
12 - Use of an in vitro model in tissue engineering to study wound repair and differentiation of blastema tissue from rabbit pinna (چکیده)
13 - مطالعه فراساختار سلول های زایا در طی تکوین تخمدان شتر مرغ (چکیده)
14 - Morphological development of ovaries in ostrich (Struthio camelus) embryo (چکیده)
15 - Asymmetrically developed ovaries in embryo of ostrich (Struthio camelus) (چکیده)
16 - بررسی تاثیر ویتامین بر تکوین و تمایز بافت بلاستمادر محیط کشت (چکیده)
17 - تکوین نا متقارن تخمدان چپ وراست در جنین شتر مرغ (چکیده)
18 - آماده‌سازی داربست‌های سه بعدی سلول‌زدایی شده به عنوان مدلی برای مهندسی بافت و ارزیابی عملکرد آنها با استفاده از بافت بلاستما در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
19 - مطالعه هیسولوژیکی توان تمایز وتکوین بافت بلاستمایی لاله خرگوش نژاد نیوزیلندی بعد از انتقال وکاشت در محل عضله ران آسیب دیده همان خرگوش (چکیده)
20 - The experimental study of preparing extracellular matrix (ECM) derived and their application on tissue engineering research and stem cells biology (چکیده)
21 - تهیه داربست های طبیعی سه بعدی جهت مطالعات مهندسی بافت (چکیده)
22 - آماده سازی داربست الاستیک طبیعی سه بعدی (Matrix-3D) ازدیواره آئورت گاو به منظور مطالعه رفتار سلول های بنیادی مزانشیمی در شرایط in Vitro (چکیده)
23 - Systemic transplantation of mesenchymal stem cells can reduce cognitive and motor deficits in rats with unilateral lesions of the neostriatum (چکیده)
24 - بررسی اثرات دوره تاثیر میدان الکترومغناطیسی برروند ترمیم عصب (چکیده)
25 - سیتو تکنولوژی نقش واهمیت آن در توسعه تحقیقات علمی چشم انداز ها وبررسی راهکارهای آموزش سیتو تکنولوژی در کشور (چکیده)
26 - The Effect of Rosa damascena Essential Oil on the Amygdala Electrical Kindling Seizures in Rat (چکیده)
27 - Experimental Study of the Tendon Healing and Remodeling After Local Injection of Bone Marrow Myeloid Tissue in Rabbit (چکیده)
28 - The Ultra Structural Study of Blastema in Pinna Tissues of Rabbits with Transmission Electron Microscope (چکیده)
29 - Evaluation of the Anticonvulsant Activities of Rosa damascena on the PTZ Induced Seizures in Wistar Rats (چکیده)