علوم و صنایع کشاورزی, دوره (20), شماره (1), سال (2006-4) , صفحات (76-69)

عنوان : ( اثر کاربرد آب پنیر بجای آب بر عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین در اوایل شیردهی )

نویسندگان: مجتبی طهمورث پور , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعداد 8 راس گاو شیری هلشتاین چند شکم زایش با میانگین تولید شیر 2/3+5/32 کیلوگرم در روز ، روزهای شیرواری 25+9/78 روز و وزن زنده 46+566 کیلوگرم در یک طرح چرخشی با 4 تیمار به مدت 74 روز در چهار دوره 21 روزه ( شامل : 14 روز عادت دهی و 7 روز نمونه گیری ) به تیمارهای آزمایشی ، 1-آب 2-آب و آب پنیر در دو ظرف جداگانه ، 3- مخلوط آب و آب پنیر به نسبت 1:1 و 4- آب پنیر ( تغذیه آزاد با آب پنیر‌ ) اختصاص داده شدند . جیره پایه در کلیه تیمارها یکسان بود و در دو وعده به گاوها خورانده شد .نتایج نشان داد که مصرف مایعات تحت تاثیر تیمار قرار نگرفت، انما میزان ماده خشکی که از این طریق دریافت می نمودند اختلاف معنی دار داشت (1/0>p). کل ماده خشک مصرفی نیز تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفت. تیمارهای ازمایشی تاثیری بر تولید شیر روزانه، درصد مواد جامد،چربی، لاکتوز ، و پروتئین نداشتند، با اینکه مقدار پروتئین تولیدی در شیر (برحسب کیلوگرم) بین تیمارهای مختلف تفاوت معنی دار داشت(1/0>p)، مقدار چربی و کل ماده جامد شیر(برحسب کیلوگرم)تحت تاثیر تیمارهای مختلف قرار نگرفت. تیمارهای مختلف تاثیر معنی داری بر فاکتورهای خونی (کل پروتئین خون، گلوکز و نیتروژن اوره ای پلاسما) و PH شکمبه در گاوهای تحت آزمایش نداشت. قابلیت هضم اجزای خوراک نیز تحت تاثیر تیمار قرار نگرفت. در مجموع ، نتایج حاصل از این ازمایش نشان داد آب پنیر می تواند بخشی از مواد مغذی مورد نیاز گاوهای شیری را بدون تحت تاثیر منفی بر فاکتورهای تولیدی، شکمبه ای و متابولیتهای خون تامین نماید.

کلمات کلیدی

, آب پنیر , هلشتاین , اوایل شیردهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012567,
author = {طهمورث پور, مجتبی and ولی زاده, رضا and ناصریان, عباسعلی},
title = {اثر کاربرد آب پنیر بجای آب بر عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین در اوایل شیردهی},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2006},
volume = {20},
number = {1},
month = {April},
issn = {1029-4791},
pages = {76--69},
numpages = {-7},
keywords = {آب پنیر ، هلشتاین ، اوایل شیردهی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر کاربرد آب پنیر بجای آب بر عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین در اوایل شیردهی
%A طهمورث پور, مجتبی
%A ولی زاده, رضا
%A ناصریان, عباسعلی
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2006

[Download]