چهاردهمین کنفرانس سراسری دانشجویی عمران , 2008-08-26

Title : ( Survey of Geotechnical Aspects of Seismic Hazards )

Authors: Mansour Ghalehnovi , Mohsen Rashki , Mahdi Rostamiyan ,

Citation: BibTeX | EndNote

Survey of Geotechnical Aspects of Seismic Hazards

Keywords

, Geotechnical Aspects, Seismic
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1012585,
author = {Ghalehnovi, Mansour and Mohsen Rashki and Mahdi Rostamiyan},
title = {Survey of Geotechnical Aspects of Seismic Hazards},
booktitle = {چهاردهمین کنفرانس سراسری دانشجویی عمران},
year = {2008},
location = {سمنان, IRAN},
keywords = {Geotechnical Aspects; Seismic Hazards},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Survey of Geotechnical Aspects of Seismic Hazards
%A Ghalehnovi, Mansour
%A Mohsen Rashki
%A Mahdi Rostamiyan
%J چهاردهمین کنفرانس سراسری دانشجویی عمران
%D 2008

[Download]