بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mansour Ghalehnovi


موارد یافت شده: 256

1 - A comprehensive comparison of various machine learning algorithms used for predicting the splitting tensile strength of steel fiber-reinforced concrete (چکیده)
2 - Multi-output machine learning for predicting the mechanical properties of BFRC (چکیده)
3 - Comparison of the mechanical performance of concrete reinforced with recycled steel fibers from waste tires and hooked-end steel fibers at ambient and high temperatures (چکیده)
4 - به‌کارگیری منطق فازی در پیش‌بینی شدت حوادث صنعت ساخت‌وساز (چکیده)
5 - بررسی عملکرد الگوریتم‌های یادگیری جمعی مبتنی بر درخت بهینه‌شده در پیش‌بینی شدت حوادث ساخت‌و‌ساز (چکیده)
6 - Innovations and advancements in concrete-encased steel shear walls: A comprehensive review (چکیده)
7 - The effect of recycled-tire steel fiber and engineered steel fiber on rebar corrosion and shear behavior of corroded RC beam (چکیده)
8 - Comparison of various machine learning algorithms used for compressive strength prediction of steel fiber-reinforced concrete (چکیده)
9 - Recycled steel fiber for fiber reinforced concrete production: fresh and hardened properties, cost, and ecological assessments (چکیده)
10 - The Strength, Microstructure, and ecological assessment of concrete mix incorporating waste glass powder and polypropylene fiber (چکیده)
11 - The effect of recycled steel fibers from waste tires on concrete properties (چکیده)
12 - مروری بر کاربرد RFID در صنعت ساخت و ساز و استفاده آن در ایران (چکیده)
13 - جایگزینی الیاف فولادی صنعتی با الیاف فولادی بازیافتی درترکیب بتن الیافی (چکیده)
14 - Effect of Marble Waste Powder and Silica Fume on the Bond Behavior of Corroded Reinforcing Bar Embedded in Concrete (چکیده)
15 - A Perforated High-Order Element for Fracture Mechanics Problems Using the Hybrid Strain Method (چکیده)
16 - Investigating the Role of Clustering in Construction-Accident Severity Prediction Using a Heterogeneous and Imbalanced Data Set (چکیده)
17 - ‌‌‌رتبه بندی ریسک‌های استفاده از سیستم اطلاعات ساختمان BIM در پروژه‌های عمرانی به روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: پروژه‌های بلند مرتبه شهر بصره) (چکیده)
18 - شناسایی ‌‌‌ریسک‌های استفاده از سیستم اطلاعات ساختمان BIM در پروژه‌های عمرانی با استفاده از آزمون t یک نمونه (مطالعه موردی: پروژه‌های بلند مرتبه شهر بصره) (چکیده)
19 - پیش بینی مقاومت فشاری بتن حاوی الیاف فولادی صنعتی به کمک الگوریتم های یادگیری ماشین (چکیده)
20 - طراحی سیستم استنتاج فازی توسط جدول جستجو برای پیشبینی قانون مبنای شدت حوادث ساختمانی (چکیده)
21 - Retrofitting of Core Reinforced Concrete Shear Wall System with Opening Using Steel Plates and FRP Sheets, A Case Study (چکیده)
22 - Effect of chloride and sulphate environments on the compressive strength density and electrical resistivity of ultra-high performance concrete (UHPC) (چکیده)
23 - Machine learning-based compressive strength modelling of concrete incorporating waste marble powder (چکیده)
24 - بررسی سختی و مقاومت تیر عمیق بتن مسلح دارای خوردگی تحت بار استاتیک (چکیده)
25 - کارایی، مشخصات مکانیکی و دوام بتن خودتراکم حاوی گل قرمز و پودر سنگ مرمر و گرانیت (چکیده)
26 - تأثیر ضایعات پودر مرمر و میکروسیلیس در عملکرد مکانیکی، زیست‌محیطی و اقتصادی بتن (چکیده)
27 - ارزیابی آزمایشگاهی و تحلیلی ساز و کار شاخه ای در بتن فوق توانمند (چکیده)
28 - Torsional behaviour of rectangular high-performance fibre-reinforced concrete beams (چکیده)
29 - Production of Environmentally Friendly Concrete Incorporating Bauxite Residue and Silica Fume (چکیده)
30 - Properties of Fibre-Reinforced High-Strength Concrete with Nano-Silica and Silica Fume (چکیده)
31 - New Model for the Lap-Splice Length of Tensile Reinforcement in Concrete Elements (چکیده)
32 - اثر استفاده از الیاف فولادی بازیافتی بر خواص بتن تازه و سختشده (چکیده)
33 - Investigation Responses of the Diagrid Structural System of High-rise Buildings Equipped with Tuned Mass Damper Using New Dynamic Method (چکیده)
34 - AK-SESC: a novel reliability procedure based on the integration of active learning kriging and sequential space conversion method (چکیده)
35 - Experimental Investigation on the Shear Behaviour of Stud-Bolt Connectors of Steel-Concrete-Steel Fibre-Reinforced Recycled Aggregates Sandwich Panels (چکیده)
36 - بررسی رفتار تیرهای عمیق تقویت شده با ورق FRP به روش NSM (چکیده)
37 - Mechanical and Durability Properties of Mortars Incorporating Red Mud, Ground Granulated Blast Furnace Slag, and Electric Arc Furnace Dust (چکیده)
38 - Experimental Evaluation of Dowel Action in Ultra-High Performance Concrete (چکیده)
39 - Flexural strength enhancement of recycled aggregate concrete beams with steel fibre-reinforced concrete jacket (چکیده)
40 - Experimental Study of Octagonal Steel Columns Filled with Plain and Fiber Concrete under the Influence of Compressive Axial Load with Eccentricity (چکیده)
41 - Investigation of the Behaviour of Steel-Concrete-Steel Sandwich Slabs with Bi-Directional Corrugated-Strip Connectors (چکیده)
42 - ارزیابی اثر نوع بتن و قطر میلگرد بر مقاومت پیوستگی در سازه های بتن آرمه (چکیده)
43 - Crack Width and Propagation in Recycled Coarse Aggregate Concrete Beams Reinforced with Steel Fibres (چکیده)
44 - بررسی مقایسه ای تأثیر میراگرهای اصطکاکی-دورانی، ویسکوالاستیک، TADASبر پاسخ لرزها ی سازه ها (چکیده)
45 - On model-based damage detection by an enhanced sensitivity function of modal flexibility and LSMR-Tikhonov method under incomplete noisy modal data (چکیده)
46 - Proposition of an equivalent reduced thickness for composite steel plate shear walls containing an opening (چکیده)
47 - پیش بینی مقاومت فشاری بتن با استفاده از الگوریتم های رگرسیونی یادگیری ماشین (چکیده)
48 - Applying the methods of BCOP and matrix exponential in the vibration analysis of multi-span composite plates under opposing moving inertia loads (چکیده)
49 - Investigation of shear strength correlations and reliability assessments of sandwich structures by kriging method (چکیده)
50 - Bond behaviour of high-strength steel rebars in normal (NSC) and ultra-high performance concrete (UHPC) (چکیده)
51 - Effect of Reinforcement Type on the Tension Stiffening Model of Ultra-High Performance Concrete (UHPC) (چکیده)
52 - بررسی و اولویت بندی عوامل تاخیر در پروژه های عمرانی به روش سلسله مراتبی، طبق استاندارد مدیریت پروژه (چکیده)
53 - مقاوم سازی دیوار برشی با استفاده از ورقه های FRP در حالتهای محتلف نصب (چکیده)
54 - بررسی رفتار فیزیکی بتن دارای الیاف پلی پروپیلن و سنگدانه بازیافتی (چکیده)
55 - بررسی مشخصه‌های مکانیکی بتن خودتراکم حاوی گل قرمز و پودر گرانیت و مرمریت (چکیده)
56 - بررسی آزمایشگاهی ستونهای فولادی پر شده با بتن دارای مقطع شش ضلعی منتظم تحت بار محوری فشاری با خروج از مرکزیت اولیه (چکیده)
57 - بررسی اثر استفاده از الیاف پلی پروپیلن بر رفتار بتن های سنگدانه ی بازیافتی (چکیده)
58 - تاثیر الیاف پلی پروپیلن بر بتن سنگدانه ی بازیافتی (چکیده)
59 - رفتار تیرهای بتنی تقویت شده با آرماتور پلیمری و الیاف هیبریدی (چکیده)
60 - تحلیل خطر زلزله به روش احتمالاتی و مقایسه روابط کاهندگی (چکیده)
61 - تاثیر شخصیت افراد و عوامل غیرکاری بر عملکرد ایمنی (چکیده)
62 - Improved bending behaviour of steel-fibre-reinforced recycled aggregate concrete beams with a concrete jacket (چکیده)
63 - بررسی تأثیر الیاف فولادی در گسترش ترک در تیرهای بتن مسلح بازیافتی دارای وصله ی میلگرد (چکیده)
64 - بررسی رفتار خمشی تیرهای بتنی ساخته شده از سنگدانه بازیافتی (چکیده)
65 - Simplification through regression analysis on the dynamic response of plates with arbitrary boundary conditions excited by moving inertia load (چکیده)
66 - Effect of red mud (bauxite residue) as cement replacement on the properties of self-compacting concrete incorporating various fillers (چکیده)
67 - First order control variates algorithm for reliability analysis of engineering structures (چکیده)
68 - Self-compacting architectural concrete production using red mud (چکیده)
69 - Boundary characteristic orthogonal polynomials method in the vibration analysis of multi-span plates acting upon a moving mass (چکیده)
70 - بررسی آزمایشگاهی ستون‌های جدار فولادی پر شده با بتن ساده و الیافی با مقطع شش ضلعی منتظم تحت بار فشاری با خروج از مرکزیت (چکیده)
71 - بررسی عددی رفتار ستون‌های فولادی شش‌ضلعی پر شده با بتن تحت بار محوری با خروج از مرکزیت اولیه‌ی مشخص (چکیده)
72 - کاربرد فناوری نانو در صنعت ساخت و ساز و بتن (چکیده)
73 - بتن سبز، مصرف مواد سازگار با محیط زیست در راستای توسعه پایدار (چکیده)
74 - بررسی رفتار برشی تیرهای بتنی ساخته شده از سنگدانه بازیافتی (چکیده)
75 - یررسی رفتار صوتی مصالح ساختمانی رایج به عنوان پوسته خارجی ساختمان (چکیده)
76 - بررسی رفتار استاتیکی تاوه‌های ساندویچی فولاد- بتن- فولاد (چکیده)
77 - Improving seismic performance of composite steel plate shear walls containing openings (چکیده)
78 - Experimental investigation of steel-concrete-steel slabs with stud bolt connectors subjected to punching loading (چکیده)
79 - تاثیر ضایعات پودر سنگ مرمر و میکروسیلیس بعنوان جایگزین بخشی از سیمان بر دوام بتن (چکیده)
80 - Performance of Concrete with Waste Granite Powder: The Effect of Superplasticizers (چکیده)
81 - اثر جو ایمنی بر بهره وری نیروی انسانی در پروژه های تخریب ساختمانی (چکیده)
82 - مدلسازی و حل مسأله تبادل زمان، هزینه و کیفیت با درنظرگرفتن جریمه عدم استفاده از منابع تجدیدپذیر در پروژه (چکیده)
83 - بررسی موازنه زمان،هزینه و کیفیت در برنامه زمانبندی پروژه (چکیده)
84 - Effects of the opening on the behavior of composite steel plate shear wall -CSPSW- (چکیده)
85 - زمان بندی پروژه با استفاده از تکنیک موازنه در دو دهه اخیر (چکیده)
86 - ارزیابی حرارتی و صوتی مصالح ساختمانی رایج به عنوان پوسته خارجی ساختمان (چکیده)
87 - ارزیابی عملکرد اقتصادی، زیست‌محیطی و مکانیکی استفاده از گِل قرمز به عنوان جایگزین سیمان و فیلر در بتن معماری-خودتراکم سفید- (چکیده)
88 - Finite element model for interlayer behavior of double skin steel-concrete-steel sandwich structure with corrugated-strip shear connectors (چکیده)
89 - نقش عامل های هندسی بر رفتار مهاربند های کمانش ناپذیر با هسته شکاف دار (چکیده)
90 - Testing and numerical modelling of Steel-Concrete-Steel with stud bolts connectors subject to push-out loading (چکیده)
91 - بررسی اثرات ناشی از خوردگی آرماتور بر ظرفیت باربری جانبی ستون بتن‌آرمه (چکیده)
92 - بررسی اثرات ناشی از خوردگی آرماتور بر ظرفیت باربری تیر بتن آرمه (چکیده)
93 - Bearing Stiffness of UHPC; An Experimental Investigation and A Comparative Study of Regression and SVR-ABC Models (چکیده)
94 - بررسی اثر میکروسیلیس بر نفوذپذیری بتن با سنگدانه های بازیافتی (چکیده)
95 - Mechanical, environmental and economic performance of structural concrete containing silica fume and marble industry waste powder (چکیده)
96 - بررسی رفتار خمشی تیرهای بتنی ساخته شده از سنگدانه بازیافتی (چکیده)
97 - بررسی رفتار برشی تیرهای بتنی ساخته شده از سنگدانه بازیافتی (چکیده)
98 - ضرورت معرفی و استفاده از شاخص‌های اندازه‌گیری عملکرد ایمنی (چکیده)
99 - رفتار پس از ترک خوردگی نمونه های کششی ساخته شده از بتن فوق توانمند، مسلح شده با میلگردGFRP (چکیده)
100 - مدل سخت شدگی کششی بتن فوق توانمند برای رفتار نمونه های بتنی مسلح شده با میلگردهای الیاف شیشه -GFRP- (چکیده)
101 - Durability performance of structural concrete containing silica fume and marble industry waste powder (چکیده)
102 - ارزیابی آزمایشگاهی سختی بستر بتنی در زیر میلگرد طولی در بتن های فوق توانمند (چکیده)
103 - بررسی رفتار برشی بین لایه ای سازه ساندویچی فولاد-بتن-فولاد با اتصال دهنده های پیچ میله با مقاومت بالا (چکیده)
104 - تبیین نقش دفتر مدیریت پروژه (PMO) در مدیریت پروژه مطالعه موردی: 5 سازمان در استان ذی‌قار، کشور عراق (چکیده)
105 - Push-out test on the one end welded corrugated-strip connectors in steel-concrete-steel sandwich structure (چکیده)
106 - طراحی مدل انتظارات ذینفعان کلیدی در پروژه‌های احداث خطوط مترو: مورد مطالعه پروژه ساخت خطوط قطار شهری مشهد (چکیده)
107 - Early damage detection in structural health monitoring by a sensitivity method and DBSCAN clustering (چکیده)
108 - Application of Hopfield neural network to structural health monitoring (چکیده)
109 - Detectability of damage by a new modal sensitivity function (چکیده)
110 - بررسی تأثیر کاربرد پودر میکروسیلیس در بهبود مقاومت شیارشدگی مخلوطهای آسفالتی داغ (چکیده)
111 - ویژگیهای بتن فوق توانمند و رفتار ترک خوردگی نمونه های کششی بتن مسلح (چکیده)
112 - ویژگی‌ها و معایب استفاده از ضایعات سنگ گرانیت برای تولید بتن در جهت توسعه پایدار (چکیده)
113 - بررسی تأثیر کاربرد پودر میکرو¬سیلیس در بهبود مقاومت شیارشدگی مخلوط¬های آسفالتی داغ (چکیده)
114 - مدل‌سازی و حل مسئله موازنه هزینه – زمان در شرایط قطعیت (‌مطالعه موردی‌) (چکیده)
115 - بررسی مدل‌های موازنه ( هزینه - زمان - کیفیت ) در مدیریت پروژه‌ها (چکیده)
116 - اولویت‌بندی ذینفعان کلیدی در مگاپروژه‌های ساخت با تکنیک AHP-Fuzzy (مطالعه موردی: قطار شهری مشهد) (چکیده)
117 - تأثیر ذینفعان خارجی بر سازمان‌های پروژه محور (مطالعه موردی: شرکت قطار شهری مشهد) (چکیده)
118 - بررسی ضریب رفتار دیوارهای برشی بتنی با اعضای مرزی فولادی (چکیده)
119 - تاثیر استفاده از ضایعات پودر سنگ مرمر و میکروسیلیس به عنوان جایگزین بخشی از سیمان بر خواص مکانیکی بتن (چکیده)
120 - ارزیابی عملکرد اقتصادی، زیست‌محیطی و مکانیکی استفاده از فوق روان‌کننده بر پایه‌ی پلی‌کربکسیلات در بتن حاوی پودر سنگ گرانیت به عنوان جایگزین سیمان (چکیده)
121 - بررسی تاثیر تیر تراز طبقات بر رفتار دیوارهای برشی بتنی با اعضای مرزی فولادی غیرمدفون (چکیده)
122 - بررسی تأثیر استفاده از سیستم‌های جداگر لرزه‌ای بر رفتار اجزای غیر سازه‌ای ساختمان‌های فولادی با دیوار برشی (چکیده)
123 - مقایسه تأثیراستفاده از جداگرلاستیکی-سربی بر سطح عملکرد، شتاب سازه و رفتار اجزای غیر سازه‌ای ساختمان‌های فولادی با دیوار برشی (چکیده)
124 - Post-cracking behavior of UHPC on the concrete members reinforced by steel rebar (چکیده)
125 - بررسی تأثیر سخت شدگی کششی بتن فوق توانمند بر رفتار اعضای بتنی مسلح با میلگرد فولادی (چکیده)
126 - بررسی تأثیر FRP بر میزان جذب انرژی دیوار برشی فولادی بهمراه بازشو (چکیده)
127 - ANALYTICAL STUDY ON COMPOSITE STEEL PLATE WALLS USING A MODIFIED STRIP MODEL (چکیده)
128 - بررسی رفتار سیستم‌ نوین دیوارهای برشی فولادی مرکب (چکیده)
129 - آسیب یابی خرپاها به یاری پاسخ های ایستای دارای اغتشاش (چکیده)
130 - بررسی طرح اختلاط بهینه بتن با هدف کاهش آلاینده های زیست محیطی (چکیده)
131 - بررسی تاثیرآموزش منابع انسانی بر اساس استانداردهای مهارت بر عملکرد صنعت ساخت (چکیده)
132 - تحلیل آماری ضرورت ایمن سازی پروژه های درون شهری - جامعه محور در کلانشهرها بارویکرد مهندسی ارزش (نمونه موردی :پروژه شبکه فاضلاب مشهد) (چکیده)
133 - بررسی علل اقتصادی تأخیر پروژههای کلان شهری (چکیده)
134 - تاثیر الحاق میراگر اصطکاکی سیلندری به سازه های فولادی با رویکرد پدافند غیرعامل (چکیده)
135 - بررسی عوامل مهندسی ارزش در پروژه‌های عمرانی (مطالعه موردی انبوه‌سازی مسکن) (چکیده)
136 - بررسی قراردادهای طرح و ساخت بر اساس نظام فنی و اجرایی کشور (چکیده)
137 - بایسته های اخلاق مهندسی: راهکارها (بازخوانی آیین نامه های حرفه مهندسی) (چکیده)
138 - مقایسه اجرای ساختمان به روش قالب تونلی با روش های سنتی ساخت مسکن از نگاه مدیریت ساخت (چکیده)
139 - تحلیل پایداری و ارتعاش آزاد تیرها با نگره ی اولر برنولی به روش اجزای محدود (چکیده)
140 - بررسی عملکرد دیوار برشی فولادی مرکب با در نظر گرفتن شکل بازشوها (چکیده)
141 - تأثیر مکان بازشو در عملکرد دیوارهای برشی فولادی مرکب (چکیده)
142 - اثر جداساز پایه لاستیکی-سربی بر سطح عملکرد سازه مهار بندی شده هم محور بااستفاده از تحلیل پوش آور (چکیده)
143 - مقایسه سطح عملکرد سازه مجهز به جداساز اصطکاکی و جداساز لاستیکی سربی تحت بار جانبی یکنواخت (چکیده)
144 - آسیب‌شناسی سیستم قاب فولادی سبک با رویکرد مدیریت ساخت (چکیده)
145 - Experimentally analyzing compressive and tensile strengths of concrete containing steel waste fibers (چکیده)
146 - Damage detection by updating structural models based on linear objective functions (چکیده)
147 - A numerical damage identification approach by direct sensitivity of orthogonality conditions via stiffness modification index (چکیده)
148 - Assessment of structural damage by sensitivity of modal strain energy based on an efficient optimization function (چکیده)
149 - اصلاح ضرایب طراحی خمشی آیین نامه ACI 440.1 در تیر بتنی مسلح شده با میلگرد FRP (چکیده)
150 - بررسی پارامترهای تاثیرگذار بر رفتار خمشی تیر بتنی مسلح شده با میلگرد FRP (چکیده)
151 - بررسی پوسته های بتنی باینی (چکیده)
152 - مزیت های اجرای صنعتی ساختمان به روش قالب تونلی از نگاه مدیریت ساخت (چکیده)
153 - بررسی اثر نانوتیتانیوم و متاکائولین بر مقاومت فشاری بتن (چکیده)
154 - بررسی آزمایشگاهی مقاومت فشاری و کششی بتن حاوی الیاف ضایعات فولادی (چکیده)
155 - بررسی رفتار و ارائه مدلی برای پیش بینی ظرفیت خمشی تیر بتنی مسلح شده با میلگرد FRP (چکیده)
156 - مقاوم سازی دیوار برشی با استفاده از ورقه های FRP در حالتهای محتلف نصب (چکیده)
157 - بررسی بکارگیزی FRP در دیوارهای برشی به منظور کاهش اثر خروج از مرکزیت سازه های نامتقارن (چکیده)
158 - پیاده سازی معادلات بنیادی در تحلیل های غیرخطی اجزای محدود بتن مسلح (چکیده)
159 - بررسی وتحلیل شاخص های بناهای پایدار (چکیده)
160 - ارزیابی فناوریهای نوین ساختمان از منظر معماری و انرژی (چکیده)
161 - Study on Role of the Applied Load and Height of the Structure on the Performance Level of the Dual Steel Moment Frame with the Coaxial Steel Bracing (چکیده)
162 - Study on the Seismic Performance of the Buckling- Restrained Braced Frames (چکیده)
163 - اثر الیاف نخل خرما و آهک، به عنوان تثبیت کننده طبیعی، بر خصوصیات مکانیکی خشت (در شرایط محیطیِ با 35 درصد رطوبت) (چکیده)
164 - کیفیت روشهای اجرایی اسلب تراک بتنی در سازه های ریلی مترو و راه آهن (چکیده)
165 - Comparison Performance Level of Frame Eight-Storey Steel with Increase X-Bracing (with and without base isolation) (چکیده)
166 - تحلیل غیر خطی ستون های بتن آرمه تحت اثر خوردگی (چکیده)
167 - بررسی و مقایسه ی سطح عملکرد ساختمان 8 طبقه فولادی با مهار بندی xبه دو صورت ایزوله شده با جدا ساز لرزه ای و بدون جدا ساز لرزه ای (چکیده)
168 - Multi-Objective Resource Allocation Problem with Simulated Annealing Algorithm (چکیده)
169 - ارزیابی رفتار لرزه‏ ای قابهای خمشی ایزوله شده تحت زلزله های میدان نزدیک (چکیده)
170 - Calibration of a FE Model of Masonry wall Retrofit by CFRP-Carbon fiber reinforced polymer (چکیده)
171 - Comparing the behavior of reinforced HSC beams whit AFRP bars and Confined HSC beams whit AFRP sheets under bending (چکیده)
172 - ارزیابی رفتار لرزه‏ای ساختمان های قاب خمشی فلزی و ایزوله شده با جداگر لاستیکی- سربی، به روش تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی (چکیده)
173 - بررسی آسیب پذیری لرزهای و سطح عملکرد دیوار های آجری کلاف بندی شده (چکیده)
174 - سطح عملکرد قاب های فولادی متوسط با مهار بندی برون محوری هشتی شکل تحت بار گذاری استاتیکی غیر خطی (چکیده)
175 - Masonry Infilling Effect on Seismic Vulnerability and Performance Level of High Ductility RC Frames (چکیده)
176 - Seismic Vulnerability and Performance Level of Confined Brick Walls (چکیده)
177 - Comparing the behavior of reinforced HSC beams with AFRP bars and confined HSC beams with AFRP sheets under bending (چکیده)
178 - Multi-Projects Scheduling with Resource Constraints and Priority Rules and Fuzzy Activities (چکیده)
179 - بررسی رفتار لوله های فلزی مدفون در برابر حرکات دو بعدی گسل و مقاوم سازی آنها با FRP (چکیده)
180 - مقایسه سطح عملکرد قابهای 8 طبقه فولادی با مهاربند واگرا و تاتیر تعداد و محل قرارگیری بادبند بر آن (با جداساز و بدون جداساز) (چکیده)
181 - بررسی و مقایسه سطح عملکرد قابهای 8 طبقه فولادی با مهاربند واگرا و ضربدری (با جداساز و بدون جداساز) (چکیده)
182 - بررسی رفتار لرزه ای ساختمانهای مصالح بنایی و مقاوم سازی آنها با کامپوزیت های CFRP (چکیده)
183 - بررسی سطح عملکرد ساختمان با داشتن طبقه نرم با استفاده از طیف ظرفیت (چکیده)
184 - تحلیل ساختمانهای فولادی 4 و 8 طبقه مجهز به میراگر اصطکاکی با استفاده از نرم افزار ABACUS (چکیده)
185 - مقایسه تغییرات سطح عملکرد قابهای فولادی پس از افزودن مهاربند برون محور هشتی شکل به روش طیف ظرفیت (چکیده)
186 - آنالیز نیروهای ضربه ناشی از برخورد سازه های فولادی مجاور هم و نقش این نیروها در تشکیل مفصل پلاستیک در اعضای سازه در هنگام زلزله (چکیده)
187 - بررسی پارامترهای طراحی اسلب تراک بتنی (slab trak) در سازه های ریلی (چکیده)
188 - بررسی اثر انواع خاکها در برآورد سطح عملکرد سازه های نامتقارن فولادی (چکیده)
189 - بررسی رفتا لرزه ای قابهای فولادی دارای بادبند و اتصالات نیمه صلب (چکیده)
190 - بررسی رفتار غیر خطی اتصالات صفحات بادبندی در تراز فونداسیون (چکیده)
191 - بررسی رفتار غیرخطی ستون های بتن آرمه تقویت شده با FRP به روش اجزای محدود (چکیده)
192 - بررسی رفتار اتصالات در تراز فونداسیون (چکیده)
193 - اثر اتصالات بر رفتار هیسترزیس قاب های خمشی کوتاه با اتصالات دوگانه (چکیده)
194 - Survey of Geotechnical Aspects of Seismic Hazards (چکیده)
195 - تاثیر میراگر TADAS در مقاوم سازی قاب فولادی خمشی متوسط (چکیده)
196 - پارامترهای لرزه ای بادبندهای دروازه ای به روش طیف ظرفیت (چکیده)
197 - مکانیسم های تخریب درون صفحه ای دیوارهای URM تحت بار زلزله، بارویکردی بر روش های متداول مقاوم سازی دیوارهای URM موجود (چکیده)
198 - مقاوم سازی قاب فولادی خمشی متوسط با میراگر TADAS (چکیده)
199 - مقایسه سیستم دو گانه قاب خمشی فولادی و دیوار برشی فولادی نازک با سیستم دو گانه قاب خمشی فولادی و مهاربندی ضربدری یا شورون به روش طراحی براساس سطوح عملکرد (چکیده)
200 - مدلسازی تیرهای بتن مسلح با مقاومت بالا (HSC) مسلح شده با AFRP تحت خمش (چکیده)
201 - نقش احتمال خرابی گره ها در بهینه سازی سازه های قابی صفحه ای و فضایی براساس نظریه قابلیت اعتماد (چکیده)
202 - بررسی پارامتری شکل پذیری در بادبندهای برون محور (چکیده)
203 - بررسی و ارزیابی ضوابط استاندارد 2800 به منظور طرح لرزه ای ساختمانهای بتنی با سیستم دوگانه و شکل پذیری زیاد به روش طیف ظرفیت (چکیده)
204 - طبقه بندی و بررسی رفتار لرزه ای ساختمانهای بنائی غیر مسلح و مزایای مقاوم سازی آنها با کمک الیاف پلیمری مسلح شده (چکیده)
205 - بررسی رفتار سازه های فضاکاربه روش تحلیل دینامیکی غیرخطی (چکیده)
206 - تعیین پارامترهای لرزه ای چلیک های فضاکار تحت بارهای دینامیکی زلزله (چکیده)
207 - مقایسه اثر طول بر ماکزیمم پاسخ دیوار مصالح بنایی کلاف دار (چکیده)
208 - بررسی عملکرد دیوارهای برشی بتنی توخالی و مقایسه آن با دیوارهای برشی بتنی توپر (چکیده)
209 - عملکرد لرزه ای ساختمانهای دارای پیش آمدگی (چکیده)
210 - بررسی نظری و آزمایشگاهی رفتار تک محوری بتن ساده در فشار (چکیده)
211 - بررسی اثر میراگرهای TADAS در رفتار لرزه ای سازه های فولادی (چکیده)
212 - بررسی اثر p-delta بر قاب بادبندی واگرا هنگام وقوع زلزله (چکیده)
213 - مقایسه مقاوم سازی قاب خمشی متوسط با دیوار برشی فولادی نازک یا بادبند ضربدری به روش طیف ظرفیت (چکیده)
214 - نگرشی بر عملکرد ساختمان های بنایی غیر مسلح در برابر زلزله و بررسی اثرات FRP بر بهبود عملکرد لرزه ای (چکیده)
215 - بررسی عملکردی دیوار برشی فولادی نازک در قابهای ساختمانی ساده و مقایسه آن با بادبندهای ضربدری و شورون به روش طیف ظرفیت (چکیده)
216 - تاثیر ضوابط مربوط به سیستم دوگانه در استاندارد 2800 بر سطح عملکرد ساختمان های بتنی (چکیده)
217 - مدلسازی تیرهای بتن مسلح با مقاومت بالا (HSC) مسلح شده با AFRP تحت خمش (چکیده)
218 - مقاوم سازی ساختمانهای با اتصال خورجینی توسط بادبند زانویی (چکیده)
219 - بررسی پارامتری ضریب رفتار چلیک‌های تک لایه فضاکار (چکیده)
220 - برآورد پارامترهای لرزه ای سازه های فضاکار تک لایه (چکیده)
221 - بررسی عملکرد دیوارهای برشی بتنی توخالی (چکیده)
222 - بررسی نقش تنگ‌ها در افزایش شکل‌پذیری ستون‌های بتن‌آرمه (چکیده)
223 - بررسی ضریب رفتار چلیک‌های تک لایه فضاکار (چکیده)
224 - ارائه جزء محدود لایه ای در تحلیل غیر خطی سازه های بتن آرمه (چکیده)
225 - روشهای ترمیم سریع و موقت پلهای آسیب دیده از زلزله (چکیده)
226 - بررسی تاثیر متغییرهای طراحی بر قابلیت اعتماد پلهای ساخته شده از تیر ورق مرکب جعبه ای (چکیده)
227 - بهسازی قابهای بتن آرمه در پلسازی با بهره گیری از FRP (چکیده)
228 - برآورد سطح عملکرد ساختمانهای بتنی با سیستم ترکیبی و شکل پذیری زیاد به روش طیف ظرفیت (چکیده)
229 - بررسی نظری و آزمایشگاهی رفتار تک محوری بتن ساده در فشار (چکیده)
230 - بهینه سازی سازه های خرپایی بر اساس نظریه قابلیت اعتماد به کمک الگوریتم وراثتی (چکیده)
231 - بررسی رفتار حلقه مستهلک کننده انرژی به منظور استفاده در سازه مهاربندی (چکیده)
232 - بررسی مقاومت و رفتار پیوستگی لغزش در قطعات کشش بتن آرمه (چکیده)
233 - بررسی شکل پذیری و جذب انرژی قابهای مهاربندی شده هم مرکز با مکانیزم المان حلقه توسط تحلیل استاتیکی غیر خطی (چکیده)
234 - اثرات خوردگی بر رفتار پیوستگی و مقاومت قطعات کششی بتن آرمه (چکیده)
235 - بررسی پارامترهای تاثیر گذار دربرش تیرهای مقاوم سازی شده با الیاف CFRP بااستفاده از روش المان محدود (چکیده)
236 - بررسی روش طیف ظرفیت درارزیابی عملکرد لرزه ای قابهای مهاربندی شده مقاوم دربرابر کمانش( BRBF) (چکیده)
237 - بررسی عملکرد لرزه ای قابهای مهاربندی شده مقاوم دربرابر کمانش (BRBF ) بااستفاده از تحلیل دینا میکی غیر خطی (چکیده)
238 - بررسی افزایش دوام بتن در برابر سیکلهای یخبندان و ذوب یخ (چکیده)
239 - بررسی سطح عملکرد چلیک های فضاکار به روش طیف ظرفیت (چکیده)
240 - پارامتر های لرزه ای بادبندهای دروازه ای به روش طیف ظرفیت (چکیده)
241 - بررسی پارامتر های لرزه ای قاب های مهاربندی شده مقاوم در برابر کمانش (BRBF ) (چکیده)
242 - بررسی سطح عملکرد سازه های تخت تک لایه فضاکار با استفاده از طیف ظرفیت برای بار قائم زلزله (چکیده)
243 - بررسی پارامتریک اثرات تغییر طول تیر پیوند بر سطح عملکرد مهاربندهای برون محور (چکیده)
244 - ضریب رفتار سیستم دوگانه قاب خمشی فولادی متوسط و دیوار برشی فولادی نازک (چکیده)
245 - بررسی تاثیر کمربند تقویتی بر سازه های تخت تک لایه فضاکار تحت بار قائم زلزله (چکیده)
246 - ارزیابی لرزه ای قاب های مهاربندی شده مقاوم در برابر کمانش (BRBF ) بر مبنای تحلیل پوش آور (چکیده)
247 - بررسی اثر لایه های AFRP بر شکل پذیری تیر های بتن مسلح با مقاومت بالا (HSC ) (چکیده)
248 - تعیین ظرفیت ستون های مقاوم سازی شده با CFRP تحت بار محوری (چکیده)
249 - Comparison Of Perfomance of Thin Steel Shear Walls And Concentric Braces by Capacity Spectrum Method (چکیده)
250 - Seismic Vulnerability and Performance Level of confined brick walls (چکیده)
251 - Masonry Infilling Effect on Seismic Vulnerability and Performance Level of High Ductility RC Frames (چکیده)
252 - Performance Level of Masonry Structures (چکیده)
253 - Response of Reinforced Concrete Members Under Uniaxial Tension (چکیده)
254 - Investigation of Stirrups Role on Increasing of Load Bearing and Ductility of Reinforced Concrete Columns (چکیده)
255 - Investigation of Corrosion Effects on Bond-Slip and Tensile Strength of Reinforced Concrete Members (چکیده)
256 - Corrosion effects on tension stiffening behavior of reinforced concrete (چکیده)