مهندسی برق مجلسی, دوره (2), شماره (1), سال (2008-6) , صفحات (1-8)

عنوان : ( طراحی و بهینه سازی یک تقویت کننده گسترده CMOS بادر نظر گرفتن عناصر پارازیتیک به وسیله الگوریتم ژنتیک چند هدفه )

نویسندگان: عباس گل مکانی , خلیل مافی نژاد , عباس کوزانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طراحی و بهینه سازی یک تقویت کننده گسترده CMOS بادر نظر گرفتن عناصر پارازیتیک به وسیله الگوریتم ژنتیک چند هدفه

کلمات کلیدی

طراحی و بهینه سازی یک تقویت کننده گسترده CMOS بادر نظر گرفتن عناصر پارازیتیک به وسیله الگوریتم ژنتیک چند هدفه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012674,
author = {گل مکانی, عباس and مافی نژاد, خلیل and عباس کوزانی},
title = {طراحی و بهینه سازی یک تقویت کننده گسترده CMOS بادر نظر گرفتن عناصر پارازیتیک به وسیله الگوریتم ژنتیک چند هدفه},
journal = {مهندسی برق مجلسی},
year = {2008},
volume = {2},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-1413},
pages = {1--8},
numpages = {7},
keywords = {طراحی و بهینه سازی یک تقویت کننده گسترده CMOS بادر نظر گرفتن عناصر پارازیتیک به وسیله الگوریتم ژنتیک چند هدفه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی و بهینه سازی یک تقویت کننده گسترده CMOS بادر نظر گرفتن عناصر پارازیتیک به وسیله الگوریتم ژنتیک چند هدفه
%A گل مکانی, عباس
%A مافی نژاد, خلیل
%A عباس کوزانی
%J مهندسی برق مجلسی
%@ 2008-1413
%D 2008

[Download]