دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد, دوره (2), شماره (1), سال (1990-6) , صفحات (66-80)

عنوان : ( روش مقاطع به کمک تئوری صفحات )

نویسندگان: فریدون ایرانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله با استفاده از تئوری صفحات روشی جهت تحلیل تنش در سازه های متشکل از عناصر مسطح ارائه شده است به عبارت دیگر امکان تحلیل تنش در کلیه سازه ها یا قطعاتی که تجزه انها به عناصر مسطح با شکا مستطیلی ممکن باشد به کمک این روش وجود دارد. در این روش سازه را....

کلمات کلیدی

, تئوری صفحات, تنش های صفحه ای, تنش های خمشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012699,
author = {ایرانی, فریدون},
title = {روش مقاطع به کمک تئوری صفحات},
journal = {دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد},
year = {1990},
volume = {2},
number = {1},
month = {June},
issn = {1028-3080},
pages = {66--80},
numpages = {14},
keywords = {تئوری صفحات،تنش های صفحه ای، تنش های خمشی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T روش مقاطع به کمک تئوری صفحات
%A ایرانی, فریدون
%J دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد
%@ 1028-3080
%D 1990

[Download]