دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد, دوره (3), شماره (1), سال (1991-9) , صفحات (23-52)

عنوان : ( محاسبه تنش در تاوه های با تقویت طولی به کمک روش مقاطع )

نویسندگان: فریدون ایرانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله به کمک تئوری تیرذ ها وصفحات به تحلیل تاوه های با تقویت طولی می پردازد.در روش مقاله ابتدا به کمک خطوط برش مناسب طولی تاوه به مقاطع تیر وتاوه تجزیه کرده وعکس العملهای هر یک از مقاطع تجزیه شده را برروی مقطع مجاور خوداعمال می کنیم. سپس با استفاده از تئوری مناسب مقادیر تغییر مکانهای لبه های.

کلمات کلیدی

, تئوری صفحات, تئوری تیرها, تنش های صفحه هی , تنش های قائم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012700,
author = {ایرانی, فریدون},
title = {محاسبه تنش در تاوه های با تقویت طولی به کمک روش مقاطع},
journal = {دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد},
year = {1991},
volume = {3},
number = {1},
month = {September},
issn = {1028-3080},
pages = {23--52},
numpages = {29},
keywords = {تئوری صفحات، تئوری تیرها، تنش های صفحه هی ، تنش های قائم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T محاسبه تنش در تاوه های با تقویت طولی به کمک روش مقاطع
%A ایرانی, فریدون
%J دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد
%@ 1028-3080
%D 1991

[Download]