دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد, دوره (15), شماره (2), سال (2003-12) , صفحات (275-282)

عنوان : ( پیشنهاد یک جزء محدود برای اندر کنش پل - خودرو )

نویسندگان: فریدون ایرانی , رضا اسماعیل فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله برای بررسی اثر جرم متحرک با استفاده از المان شبکه یک جزء اندرکنشی معرفی شده است. در این بررسی اثرات لغزشی بین چرخ وعرشه پل در روابط بدست آمده منظور گردیده است> افزون براین مساله حرکت جرم بریک تیر خمشی با روش نیومارک بتاوروش پیشنهاد شده در مقاله حل شده وپاسخ ها با هم مقایسه گردیده است.

کلمات کلیدی

, دینامیک سازه, جرم متحرک, حرکت خودرو, اجزاء محدود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012706,
author = {ایرانی, فریدون and اسماعیل فر, رضا},
title = {پیشنهاد یک جزء محدود برای اندر کنش پل - خودرو},
journal = {دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد},
year = {2003},
volume = {15},
number = {2},
month = {December},
issn = {1028-3080},
pages = {275--282},
numpages = {7},
keywords = {دینامیک سازه، جرم متحرک، حرکت خودرو، اجزاء محدود},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیشنهاد یک جزء محدود برای اندر کنش پل - خودرو
%A ایرانی, فریدون
%A اسماعیل فر, رضا
%J دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد
%@ 1028-3080
%D 2003

[Download]