دانشکده فنی دانشگاه تبریز, دوره (36), شماره (3), سال (2008-7) , صفحات (23-35)

عنوان : ( بررسی آزمایشگاهی پارامترهای هیدرولیکی آبگیرهای با کف مشبک )

نویسندگان: مهدی رزاز , محمود فغفور مغربی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مقاله حاضر، پارامترهای هیدرولیکی سازه‏های آبگیری از کف تحت اثر جریان آب زلال به صورت آزمایشگاهی، با استفاده از کانالی دو طبقه بررسی شده است. با انجام آزمایشات مختلف و با عبور دادن دبی‏های گوناگون و اندازه‏گیری دبی‌های منحرف شده و باقیمانده در کانال، به بررسی نقش پارامترهای مؤثری چون طول آبگیر، نسبت فضای باز به کل سطح آبگیر و قطر میله‏ها در انحراف دبی کل پرداخته شده است. با انجام مطالعات آماری بر روی ضرایب تخلیه بدست آمده از آزمایشات، رابطه‏ای غیر‏خطی برای محاسبه ضریب تخلیه یک کف مشبک بر‏اساس نوع چیدمان میله‏ها و پارامترهای مؤثری چون نسبت قطر به فضای خالی بین میله‏ها و عدد رینولدز کف مشبک ارائه گردید. در نهایت رابطه‏ای کلی برای تخمین پارامترهای مؤثر در طراحی یک کف مشبک ارایه شده است.

کلمات کلیدی

, جریان متغیر مکانی, جریان در کانال‏های روباز, آبگیرها, کف مشبک.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012848,
author = {رزاز, مهدی and فغفور مغربی, محمود},
title = {بررسی آزمایشگاهی پارامترهای هیدرولیکی آبگیرهای با کف مشبک},
journal = {دانشکده فنی دانشگاه تبریز},
year = {2008},
volume = {36},
number = {3},
month = {July},
issn = {1029-8568},
pages = {23--35},
numpages = {12},
keywords = {جریان متغیر مکانی، جریان در کانال‏های روباز، آبگیرها، کف مشبک.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی آزمایشگاهی پارامترهای هیدرولیکی آبگیرهای با کف مشبک
%A رزاز, مهدی
%A فغفور مغربی, محمود
%J دانشکده فنی دانشگاه تبریز
%@ 1029-8568
%D 2008

[Download]