فنی مهندسی مدرس, دوره (4), سال (1998-6) , صفحات (48-70)

عنوان : ( سنجش تواناییهای شش روش جستجوی ارثی )

نویسندگان: محمد رضائی پژند , محمد مهدیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله شش روش مختلف جستجوی ارثی معرفی می شود. نویسندگان بر اساس گامهای محاسباتی این فنون، برنامه رایانه ای جامعی نوشته اند. این برنامه توانایی بهینه سازی شکل خرپاهای مستوی و فضایی را دارد. مسأله های گوناگونی با برنامه مزبور تحلیل شده که به دلیل حجم محدود مقاله نمی توان همه آنها را ارائه کرد. با وجود این، پاره ای از این تحلیلها به همراه ویژگیهای هر شش روش به نظر خوانندگان می رسد. در پایان، با ارزیابی کامل این فنون بهینه سازی، درجه توانایی روشهای مورد بحث بیان خواهد شد.

کلمات کلیدی

, جستجوی ارثی, بهینه سازی شکل خرپاهای مستوی و فضایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012849,
author = {رضائی پژند, محمد and مهدیان, محمد},
title = {سنجش تواناییهای شش روش جستجوی ارثی},
journal = {فنی مهندسی مدرس},
year = {1998},
volume = {4},
month = {June},
issn = {****-0011},
pages = {48--70},
numpages = {22},
keywords = {جستجوی ارثی، بهینه سازی شکل خرپاهای مستوی و فضایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سنجش تواناییهای شش روش جستجوی ارثی
%A رضائی پژند, محمد
%A مهدیان, محمد
%J فنی مهندسی مدرس
%@ ****-0011
%D 1998

[Download]