مطالعات تربیتی و روانشناسی, دوره (10), شماره (2), سال (2009-9) , صفحات (5-26)

عنوان : ( تحلیل و مقایسه شبکه مفهومی حاکم بر سرعنوان های موضوعی و متون فارسی کتابداری و اطلا ع رسانی بر اساس رویکرد تحلیل حوزه )

نویسندگان: مریم اخوتی , محمدرضا داورپناه , محمدحسین دیانی , بختیار شعبانی ورکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف نظا مهای سازماندهی دانش کمک به بازیابی کارآمد است و نظام بازیابی نیز متأثر از نظام ذخیر ه سازی میباشد. از طرف دیگر، وضعیت هر حوزه از دانش را متن های آن حوزه تعیین میکند، بنابراین، لازم است بازنمون کلامی نظام سازماندهی [رده بندی] با عنصرهای کلامی متن های تولید شده همخوانی داشته باشد. از آنجا که مبنای نظام ذخیره و بازیابی اطلاعات به زبان فارسی در کتابخانه های کشور -سرعنوان های موضوعی فارسی- است، پژوهش حاضر بر آن است که به روش تحلیل محتوا به تحلیل و مقایسه شبکه مفهومی حاکم بر سرعنوان های موضوعی فارسی و متن های فارسی کتابداری و اطلا ع رسانی بپردازد تا مشخص گردد سرعنوان های موضوعی فارسی تا چه اندازه شبکه مفهومی موجود در متن های کتابداری و اطلا ع رسانی را منعکس میسازد. جامعه پژوهش، متشکل از 392 عنوان کتاب و 782 عنوان مقاله منتشر شده طی سال های 81 تا 85 است که حجم نمونه ای به میزان 99 عنوان کتاب و 197 عنوان مقاله به روش نمونه گیری منظم انتخاب شد. یافته های پژوهش نشان داد که شبکه مفهومی حاصل از مقاله ها با شبکه مفهومی به دست آمده از کتاب ها متفاوت میباشد؛ به علاوه تفاوت معنی داری میان شبکه مفهومی سرعنوان های موضوعی فارسی با شبکه مفهومی حاصل از تحلیل حوزه ای متن های فارسی کتابداری و اطلا ع رسانی وجود دارد. بنابراین ساختار شبکه مفهومی سرعنوان های موضوعی فارسی، نیازمند بازنگری و تجدیدنظر است.

کلمات کلیدی

, شبکه مفهومی, تحلیل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012880,
author = {مریم اخوتی and داورپناه, محمدرضا and دیانی, محمدحسین and شعبانی ورکی, بختیار},
title = {تحلیل و مقایسه شبکه مفهومی حاکم بر سرعنوان های موضوعی و متون فارسی کتابداری و اطلا ع رسانی بر اساس رویکرد تحلیل حوزه},
journal = {مطالعات تربیتی و روانشناسی},
year = {2009},
volume = {10},
number = {2},
month = {September},
issn = {1608-2842},
pages = {5--26},
numpages = {21},
keywords = {شبکه مفهومی، تحلیل حوزه،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل و مقایسه شبکه مفهومی حاکم بر سرعنوان های موضوعی و متون فارسی کتابداری و اطلا ع رسانی بر اساس رویکرد تحلیل حوزه
%A مریم اخوتی
%A داورپناه, محمدرضا
%A دیانی, محمدحسین
%A شعبانی ورکی, بختیار
%J مطالعات تربیتی و روانشناسی
%@ 1608-2842
%D 2009

[Download]