بین المللی علوم مهندسی, دوره (19), شماره (8), سال (2008-11) , صفحات (77-87)

عنوان : ( برآورد خسارت خرپاها به روش سادک شبه دوگان )

نویسندگان: محمد رضائی پژند , احمد آفتابی ثانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در آغاز به رابطه سازی ماتریسی یکی از روشهای آسیب یابی سازه های ایستا، با بهره جویی از اندازه گیری تنشهای عضوی پرداخته می شود. در ادامه، رهیافتی تازه برای حل برنامه ریزی غیرخطی مسأله با شیوه سادک شبه دوگان پیشنهاد می گردد. چون روش مزبور تنها برای حل برنامه های خطی با متغیرهای دودویی بکار می رود، فرآیندهای خطی سازی و همچنین دودویی نمودن متغیرهای طراحی مسأله انجام می پذیرد. سرانجام، روش پیشنهادی بر روی چند خرپای مستوی آزمون و درستی آن وارسی می شود.

کلمات کلیدی

, آسیب یابی تحلیلی, برآورد خسارت, سازه های خرپایی, برنامه خطی دودویی, روش سادک شبه دوگان, خطی سازی, بهینه سازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012898,
author = {رضائی پژند, محمد and آفتابی ثانی, احمد},
title = {برآورد خسارت خرپاها به روش سادک شبه دوگان},
journal = {بین المللی علوم مهندسی},
year = {2008},
volume = {19},
number = {8},
month = {November},
issn = {1018-7375},
pages = {77--87},
numpages = {10},
keywords = {آسیب یابی تحلیلی، برآورد خسارت، سازه های خرپایی، برنامه خطی دودویی، روش سادک شبه دوگان، خطی سازی، بهینه سازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برآورد خسارت خرپاها به روش سادک شبه دوگان
%A رضائی پژند, محمد
%A آفتابی ثانی, احمد
%J بین المللی علوم مهندسی
%@ 1018-7375
%D 2008

[Download]