مشهد پژوهی, دوره (1), شماره (1), سال (2009-3) , صفحات (70-84)

عنوان : ( بررسی نقش مدیریت عمران در تحقق پروژه های توسعه شهری(منطقه 9 شهر مشهد) )

نویسندگان: محمدرحیم رهنماء , مرتضی خسروی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نقش مؤثر مدیریت در تهیه، اجراء و هدایت طرح ها و برنامه به خوبی شناخته شده است. بنابراین، هدف تحقیق، سنجش نقش مدیریت در میزان موفقیت پروژه های عمرانی در یکی از مناطق شهرداری مشهد( منطقه 9) است، از اینرو 10 پروژه به عنوان نمونه مطالعاتی انتخاب شد که طی سالهای 1386 و 1387 اجرا شده بودند. نتایج حاصله از این بخش حاکی از آن است که، 60% از پروژه های منتخب دارای تأخیر زمانی می باشند. در بخش دوم 30 پرسشنامه از مدیران و پیمانکاران پروژه های عمران شهری در زمینه مشکلات و راه حل های پروژه های شهری تکمیل شد نتایج، بیانگر ضعف سیستم مدیریت شهرداری به عنوان مهمترین عامل در ایجاد تأخیر زمانی می باشد، که در جهت مرتفع ساختن این عامل بایستی سیستم مدیریت شهرداری با راهکارهایی همچون؛ ایجاد مدیریت واحد شهری، رفع روند طولانی و نامناسب تصویب طرح و نظارت صحیح و مناسب بر اجرای آن، انتخاب مشاور و پیمانکار با شرایط اصلح و مناسب، تخصیص مناسب و کافی بودجه، ثبات در برنامه ریزی و تصمیم گیری مدیران شهری، هماهنگی با دستگاههای خدمات رسان شهری، تحصیل زمین و... تقویت شود. نهایت اینکه، موفقیت مدیریت عمران شهری نیازمند مشارکت چند جانبه شهروندان و ذینفعان است.

کلمات کلیدی

, نقش , مدیریت عمران , مشهد , توسعه شهری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012913,
author = {رهنماء, محمدرحیم and خسروی, مرتضی},
title = {بررسی نقش مدیریت عمران در تحقق پروژه های توسعه شهری(منطقه 9 شهر مشهد)},
journal = {مشهد پژوهی},
year = {2009},
volume = {1},
number = {1},
month = {March},
issn = {2008-5826},
pages = {70--84},
numpages = {14},
keywords = {نقش ، مدیریت عمران ، مشهد ، توسعه شهری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نقش مدیریت عمران در تحقق پروژه های توسعه شهری(منطقه 9 شهر مشهد)
%A رهنماء, محمدرحیم
%A خسروی, مرتضی
%J مشهد پژوهی
%@ 2008-5826
%D 2009

[Download]