علوم و فنون دانشگاه صنعتی شاهرود, دوره (8), شماره (3), سال (2005-10) , صفحات (33-42)

عنوان : ( مدیریت آبخوان دشت شورو با استفاده از مدل آبهای زیرزمینی )

نویسندگان: محمد نخعی , غلامرضا لشکری پور , غلامرضا میرزاوند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دشت شورو در 90 کیلومتری جنوب دشت زاهدان قرار دارد.

کلمات کلیدی

دشت شورو؛ مدیریت آبخوان؛ MODFLOW
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1012926,
author = {محمد نخعی and لشکری پور, غلامرضا and غلامرضا میرزاوند},
title = {مدیریت آبخوان دشت شورو با استفاده از مدل آبهای زیرزمینی},
journal = {علوم و فنون دانشگاه صنعتی شاهرود},
year = {2005},
volume = {8},
number = {3},
month = {October},
issn = {****-0025},
pages = {33--42},
numpages = {9},
keywords = {دشت شورو؛ مدیریت آبخوان؛ MODFLOW},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدیریت آبخوان دشت شورو با استفاده از مدل آبهای زیرزمینی
%A محمد نخعی
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غلامرضا میرزاوند
%J علوم و فنون دانشگاه صنعتی شاهرود
%@ ****-0025
%D 2005

[Download]