کنفرانس مهندسی برق ایران ICEE2006 , 2006-05-12

عنوان : ( تخمینSVD کانال به روش بیشترین درستی مقید شده تکراری در سیستمهای MIMO-OFDM )

نویسندگان: مهدی اسکندری , حسین ضمیری جعفریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله به تخمین کانال مخابراتی در سیستم های پیشنهادی زیر ماتریس های حاصل از تجزیه ماتریس کانال به طور مستقیم از روی سیگنا لهای آموزشی و در یک روند تکراری با ملاک بیشترین درستی مقید تخمین زده می شود. به دنبال راهکار پیشنهادی در [ 1] جهت تخمین مستقیم زیرماتری سهای حاصل از تجزیه مقادیر تکین، در اینجا روش (CML) شده پیشنهاد می شود. نتایج MIMO-OFDM تکراری نوینی بر پایه ملاک بیشترین درستی مقید شده جهت تخمین تجزیه مقادیر تکین کانال در سیستم های شبیه سازی نشان می دهد که الگوریتم پیشنهادی در این مقاله به طور قابل توجه ای دارای کارآیی بهتری در مقایسه با الگوریتم پیشنهادی در [ 1] می باشد

کلمات کلیدی

, (SVD) تخمین بیشترین درستی مقید شده, تجزیه مقادیرتکین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013043,
author = {اسکندری, مهدی and ضمیری جعفریان, حسین},
title = {تخمینSVD کانال به روش بیشترین درستی مقید شده تکراری در سیستمهای MIMO-OFDM},
booktitle = {کنفرانس مهندسی برق ایران ICEE2006},
year = {2006},
location = {ايران},
keywords = {(SVD) تخمین بیشترین درستی مقید شده، تجزیه مقادیرتکین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تخمینSVD کانال به روش بیشترین درستی مقید شده تکراری در سیستمهای MIMO-OFDM
%A اسکندری, مهدی
%A ضمیری جعفریان, حسین
%J کنفرانس مهندسی برق ایران ICEE2006
%D 2006

[Download]