علوم - شهید چمران اهواز, دوره (1), شماره (21), سال (2009-1) , صفحات (26-38)

عنوان : ( برآورد بازه ای در توزیع های پواسن و آبل (پواسن تعمیم یافته) )

نویسندگان: محسن عارفی , غلامرضا محتشمی برزادران , یدالله واقعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله براورد بازه ای برای میانگین جامعه در توزیع های پواسن وآبل (پواسن تعمیم یافته) مورد بررسی قرار گرفته است. توزیع پواسن جزء خانواده توزیع های نمایی طبیعی با تابع واریانس درجه دوم بر حسب میانگین است که این خانواده شامل شش توزیع((دو جمله ای دو جمله ای منفی پواسن نرمال گاما و سکانت هذلولی تعمیم یافته )) می باشد .توزیع آبل نیز جزء خانواده توزیع های نمایی طبیعی با تابع واریانس درجه سوم بر حسب میانگین است که این خانواده شامل شش توزیع ((تاکس آبل استریک آرکسینوس رسل وگوسین معکوس)) می باشد. برای این دو توزیع بازه های ممکن ((والد اسکور اگرستی کول نسبت درست نمایی و جفریز)) محاسبه و از نظر طول مورد انتظار و احتمال پوشش مورد مقایسه قرار گرفته اند. از مقایسه این بازه های اطمینان با یکدیگر معلوم می گردد که دو بازه جفریز و نسبت درست نمایی دارای طول کمتری هستند و احتمال پوشش آن ها نیز به سطح اطمینان نزدیک تر است.

کلمات کلیدی

, احتمال پوشش, تابع واریانس درجه دوم, تابع واریانس درجه سوم, توزیع آبل, توزیع پواسن, خانواده نمایی طبیعی, بازه اسکور, بازه اگرستی, کویل, بازه جفریز, بازه نسبت درست نمایی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013124,
author = {محسن عارفی and محتشمی برزادران, غلامرضا and یدالله واقعی},
title = {برآورد بازه ای در توزیع های پواسن و آبل (پواسن تعمیم یافته)},
journal = {علوم - شهید چمران اهواز},
year = {2009},
volume = {1},
number = {21},
month = {January},
issn = {1735-6938},
pages = {26--38},
numpages = {12},
keywords = {احتمال پوشش،تابع واریانس درجه دوم، تابع واریانس درجه سوم،توزیع آبل،توزیع پواسن،خانواده نمایی طبیعی،بازه اسکور،بازه اگرستی،کویل،بازه جفریز،بازه نسبت درست نمایی،بازه والد.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برآورد بازه ای در توزیع های پواسن و آبل (پواسن تعمیم یافته)
%A محسن عارفی
%A محتشمی برزادران, غلامرضا
%A یدالله واقعی
%J علوم - شهید چمران اهواز
%@ 1735-6938
%D 2009

[Download]