دهمین کنگره ی سالانه ی انجمن مهندسین متالورژی ایران , 2006-12-14

عنوان : ( عوامل مؤثر بر عمق سخت شده در سخت کاری القایی پلوس خودرو )

نویسندگان: مهرداد کاشفی تربتی , سیدمحمدرضا یوسف ثانی , کمال زرگریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق اثر دو پارامتر عمده سخت کاری القایی، توان جریان و زمان القای جریان و همچنین، اثر ساختار اولیه بر عمق سخت شده پلوس خودرو مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان می دهد که با افزایش توان و کاهش سرعت عبور قطعه از درون کویل (افزایش زمان القای جریان)، عمق سخت شده افزایش می یابد. همچنین در شرایط توان و زمان یکسان ریزساختارهای ظریف تر دارای عمق سخت شده بیشتری هستند. افزون براین، ارتباط بین عمق سخت شده مؤثر و عمق سخت شده کل بررسی شد. عمق سخت شده مؤثر80% عمق سخت شده کل بدست آمد.

کلمات کلیدی

, سخت کاری القایی, عمق سخت شده موثر و کل, ریز ساختار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013326,
author = {کاشفی تربتی, مهرداد and یوسف ثانی, سیدمحمدرضا and کمال زرگریان},
title = {عوامل مؤثر بر عمق سخت شده در سخت کاری القایی پلوس خودرو},
booktitle = {دهمین کنگره ی سالانه ی انجمن مهندسین متالورژی ایران},
year = {2006},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {سخت کاری القایی، عمق سخت شده موثر و کل، ریز ساختار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T عوامل مؤثر بر عمق سخت شده در سخت کاری القایی پلوس خودرو
%A کاشفی تربتی, مهرداد
%A یوسف ثانی, سیدمحمدرضا
%A کمال زرگریان
%J دهمین کنگره ی سالانه ی انجمن مهندسین متالورژی ایران
%D 2006

[Download]