تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, دوره (25), شماره (3), سال (2009-7) , صفحات (296-308)

عنوان : ( بررسی اثرات تاریخ کاشت و میزان بذر مصرفی بر عملکردهای کمی و کیفی بابونه آلمانی Matricaria recutita اصلاح شده رقم پرسو (Presov) )

نویسندگان: محمدتقی عبادی , مجید عزیزی ارانی , رضا امید بیگی , محمد حسن زاده خیاط ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تاثیر تاریخ کاشت و میزان بذر مصرفی بر عملکرد، درصد اسانس و درصد کامازولن بابونه آلمانی اصلاح شده رقم پرسو (Presov)، بذر رقم مذکور از کشور اسلواکی خریداری گردید و آزمایشی بصورت کرت های خرد شده و در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام پذیرفت. فاکتور اصلی شامل سه تاریخ کاشت (15 آبان، 15 اسفند و 15 فروردین ماه) و فاکتور فرعی شامل سه میزان بذر مصرفی (2/0، 4/0 و 8/0 گرم در متر مربع که معادل 2، 4 و 8 کیلوگرم در هکتار می باشد) بود. صفات مورد بررسی شامل ارتفاع بوته، تعداد بوته در کرت، قطر گل، عملکرد گل تازه و خشک، درصد اسانس، عملکرد اسانس و درصد کامازولن بود. نتایج نشان دهنده اثر معنی دار تاریخ کاشت بر تمام صفات مورد اندازه گیری بود ولی میزان بذر مصرفی تنها بر تعداد بوته در کرت و عملکرد اسانس اثر معنی داری داشت. اثر متقابل این دو فاکتور بر تمامی صفات مورد اندازه گیری معنی دار بود. نتایج نشان داد که تاریخ کاشت 15 آبان دارای بیشترین ارتفاع بوته (4/47 سانتیمتر)، تعداد بوته در کرت (4/135 بوته)، عملکرد گل تازه (1/749 گرم در متر مربع) و عملکرد گل خشک (1/175 گرم در متر مربع) بود ولی بیشترین میزان اسانس و کامازولن (به ترتیب 59/0 و 62/5 درصد وزنی بر اساس وزن خشک) و عملکرد اسانس (79/0 گرم در متر مربع) به تاریخ کاشت 15 اسفندماه تعلق داشت و تاریخ کاشت 15 فروردین دارای بیشترین قطر گل (9/17 میلی متر) بود. در بررسی اثر متقابل تاریخ کاشت و میزان بذر مصرفی، بیشترین ارتفاع بوته (7/49 سانتیمتر)، عملکرد گل تازه و خشک (به ترتیب 810 و 2/198 گرم در متر مربع) به تیمار کاشت 15 آبان ماه و استفاده از 8/0 گرم بذر در متر مربع تعلق داشت ولی بیشترین میزان اسانس و کامازولن (به ترتیب 63/0 و 9/5 درصد وزنی بر اساس وزن خشک) و بیشترین عملکرد اسانس (97/0 گرم در متر مربع) مربوط به تاریخ کاشت 15 اسفندماه و 4/0 گرم بذر در متر مربع بود. با توجه به نتایج حاصل به نظر می رسد 15 اسفندماه بهترین تاریخ کاشت و 4/0 گرم بذر در متر مربع بهترین میزان بذر مصرفی جهت کاشت بابونه آلمانی اصلاح شده رقم پرسو در محل مورد تحقیق می باشد.

کلمات کلیدی

, بابونه آلمانی, تاریخ کاشت, میزان بذر مصرفی, اسانس, کامازولن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013342,
author = {عبادی, محمدتقی and عزیزی ارانی, مجید and رضا امید بیگی and محمد حسن زاده خیاط},
title = {بررسی اثرات تاریخ کاشت و میزان بذر مصرفی بر عملکردهای کمی و کیفی بابونه آلمانی Matricaria recutita اصلاح شده رقم پرسو (Presov)},
journal = {تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران},
year = {2009},
volume = {25},
number = {3},
month = {July},
issn = {1735-0905},
pages = {296--308},
numpages = {12},
keywords = {بابونه آلمانی، تاریخ کاشت، میزان بذر مصرفی، اسانس، کامازولن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرات تاریخ کاشت و میزان بذر مصرفی بر عملکردهای کمی و کیفی بابونه آلمانی Matricaria recutita اصلاح شده رقم پرسو (Presov)
%A عبادی, محمدتقی
%A عزیزی ارانی, مجید
%A رضا امید بیگی
%A محمد حسن زاده خیاط
%J تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
%@ 1735-0905
%D 2009

[Download]