هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران , 2009-12-15

عنوان : ( احداث تصفیه خانه های بیولوژیک (کاشت نیزار) در روستاهای منطقه سیستان راهکاری )

نویسندگان: سیدمحمد کالوندی , رمضان طهماسبی , سعیدرضا خداشناس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیستان ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژهای که دارد در طول تاریخ همواره مواجه با پدیدهی خشکسالی بوده است؛ اما خشکسالیهای سالهای 1377 به بعد ابعاد گستردهتر و مخربتری داشته است به طوری که باید گفت ارکان اقتصاد روستاهای سیستان را کاملاً متزلزل کرده است. از آنجا که حیات اقتصادی و اجتماعی سیستان بستگی تام به حیات هیرمند و هامونها دارد، کاهش و نهایتاً قطع آورد سالانه هیرمند و نیز کاهش سطح هامونها و تبدیل آن به کفه خشک موجب ظهور خشکسالی هیدرولوژیکی در طی سنوات اخیر شده است که این خود سرمنشاً بروز انواع خسارات و آسیبهای اقتصادی درسطح ناحیه و نیز مناطق روستایی گردیده است. در این میان فقدان واکنش واقع بینانه و علمی در برابر این پدیده مزید بر علت شده و دامنه آسیبها و خسارات را گستردهتر نموده است. در این مقاله، ضمن تحلیل اثرات خشکسالی بر نیزارهای دریاچه هامون با پیشنهاد طرح شبکه جمعآوری، انتقال و تصفیهخانه فاضلاب به روش بیولوژیک (کاشت نیزار) برای 11 روستای بالای 1000 نفر جمعیت در روستاهای بخش شیبآب سیستان، به علت وسعت منطقه و کاهش هزینههای اجرایی، جهت احیای قسمتی از نیزارها برای علوفه مورد نیاز دامها و صنعت صنایع دستی در حال نابودی سیستان و بالا بردن سطح زندگی و بهداشت جامه روستایی منطقه، راهکارهای مقابله با خشکسالی ارائه شد.

کلمات کلیدی

, تصفیه خانه بیولوژیک, خشکسالی هیدرولوژیکی, سیستان, هامون, اقتصاد روستایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013455,
author = {کالوندی, سیدمحمد and رمضان طهماسبی and خداشناس, سعیدرضا},
title = {احداث تصفیه خانه های بیولوژیک (کاشت نیزار) در روستاهای منطقه سیستان راهکاری},
booktitle = {هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تصفیه خانه بیولوژیک، خشکسالی هیدرولوژیکی، سیستان، هامون، اقتصاد روستایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T احداث تصفیه خانه های بیولوژیک (کاشت نیزار) در روستاهای منطقه سیستان راهکاری
%A کالوندی, سیدمحمد
%A رمضان طهماسبی
%A خداشناس, سعیدرضا
%J هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
%D 2009

[Download]