پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت, دوره (1), شماره (82), سال (2009-6) , صفحات (19-24)

عنوان : ( مطالعه فنولوژی موسیر (Allium altissimum Regel) و بررسی چگونگی زراعی کردن آن )

نویسندگان: محمد خیرخواه , علیرضا دادخواه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق در دو آزمایش جداگانه در آزمایشگاه و کاشت بذر و پیاز در 4 سال متوالی در شرایط مزرعه انجام شد. در آزمایش اول تاثیر دمای معمولی (20 درجه سانتیگراد) و دمای یخچال (3 تا 5 درجه سانتی گراد) و دمای متناوب (زیر صفر-یخچال) و نور (8 ساعت نور- 16 ساعت تاریکی و تاریکی کامل) مورد مطالعه قرار گرفت. در آزمایش دوم تاثیر اسید سولفوریک غلیظ (98 درصد) در مدت زمان های (5، 10، 15 و 20 دقیقه) و تیمار دما شامل دمای معمولی، دمای یخچال و زیر صفر در قالب طرح کاملا تصادفی در 4 تکرار جهت شکستن خواب و تحریک جوانه زنی بذور این گیاه بررسی شدند. نتایج آزمایش اول نشان داد که سرما به مدت هشت هفته باعث جوانه زنی حدود 15 بذور شد ولی درصد جوانه زنی تیمار های دمای معمولی-نور و دمای معمولی-تاریکی صفر بود. این نشان می دهد تیمار سرما روی جوانه زنی تاثیر دارد ولی نور تاثیری بر جوانه زنی بذر موسیر ندارد. در آزمایش دوم درصد جوانه زنی در تیمار اسید سولفوریک به مدت 20 دقیقه 7/22 درصد بود. این نشان می دهد یکی از عوامل خواب بذر موسیر پوسته سخت و غیر قابل نفوذ ان به آب می باشد که باعث خواب القایی در بذر شده است. نتایج بررسی مراحل فنولوژی نشان داد که در سال اول بذر تنها یک برگ لوله ای شکل تولید و در انتهای فصل رویشی یک پیاز کوچک تولید می کند و پس از 4 الی 5 سال گیاه به مرحله رشد زایشی وارد و همراه تولید گل آذین یک پیاز خواهری تولید می کند.

کلمات کلیدی

, جوانه زنی, دما, نور, فنولوژی, موسیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013469,
author = {خیرخواه, محمد and دادخواه, علیرضا},
title = {مطالعه فنولوژی موسیر (Allium altissimum Regel) و بررسی چگونگی زراعی کردن آن},
journal = {پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت},
year = {2009},
volume = {1},
number = {82},
month = {June},
issn = {2423-5423},
pages = {19--24},
numpages = {5},
keywords = {جوانه زنی، دما، نور، فنولوژی، موسیر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه فنولوژی موسیر (Allium altissimum Regel) و بررسی چگونگی زراعی کردن آن
%A خیرخواه, محمد
%A دادخواه, علیرضا
%J پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت
%@ 2423-5423
%D 2009

[Download]