دانش و توسعه, دوره (25), شماره (28), سال (2009-11) , صفحات (100-125)

عنوان : ( بررسی توانایی مدل های پیش بینی ور شکستگی التمن و اهلسون در پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار )

نویسندگان: ابوالفضل قدیری مقدم , محمدمسعود غلام پور فرد , فرزانه نصیرزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش مقایسه دو الگوی پیش بینی ورشکستگی آلتمن و اهلسون و ارائه مدل آماری مناسب جهت پیش بینی ورشکستگی در یک- دو-سه سال قبل از بحران مالی است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که بدون تغییر ضرایب و متغیرهای مدل Z آلتمن (1968) و مدل اهلسون (1980) و هنچنین استخراج مدل پیش بینی ورشکستگی طی روش های رگرسیون چندگانه و لجستیک، در مجموع بر اساس دقت برآورد مدل های مزبور، مدل ارائه شده توسط اهلسون و مدل استخراج شده طی روش رگرسیون لجستیک دقت بالاتری در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها دارا می باشند.

کلمات کلیدی

, ور شکستگی, بورس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013494,
author = {قدیری مقدم, ابوالفضل and غلام پور فرد, محمدمسعود and نصیرزاده, فرزانه},
title = {بررسی توانایی مدل های پیش بینی ور شکستگی التمن و اهلسون در پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار},
journal = {دانش و توسعه},
year = {2009},
volume = {25},
number = {28},
month = {November},
issn = {2008-1456},
pages = {100--125},
numpages = {25},
keywords = {ور شکستگی-بورس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی توانایی مدل های پیش بینی ور شکستگی التمن و اهلسون در پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
%A قدیری مقدم, ابوالفضل
%A غلام پور فرد, محمدمسعود
%A نصیرزاده, فرزانه
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 2009

[Download]