علوم و فنون باغبانی ایران, دوره (9), شماره (3), سال (2008-11) , صفحات (193-204)

عنوان : ( بررسی تغییرهای فیزیومورفولوژیک سبزفرش های بومی و خارجی، در تنش خشکی و آبیاری دوباره )

نویسندگان: یحیی سلاح ورزی , علی تهرانی فر , علی گزانچیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کمبود آب در شرایط کنونی یک موضوع بحرانی و حیاتی برای بیشتر کشورهای واقع در مناطق خشک و بیابانی است. این پژوهش به منظور بررسی پاسخ های مورفولوژیک و فیزیولوژیک سبزفر ش ه ای بومی و خارجی تحت تنش خشکی, به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی نامتعادل در سال ۱۳۸۵ به و ‘باربال’ ۴ از Festuca arundinacea Schreb. اجرا درآمد. دو رقم از سبزفرش های خارجی (‘استارلت’ ۳ از از شهرستان قوچان در شش سطح آبیاری (Festuca arundinacea) و یک توده بومی ( Lolium perenne L. ۱- تنش متوسط ( ۵۰ % ظرفیت زراعی)، ۲- تنش شدید ( ۲۵ % ظرفیت زراعی)، ۳- آبیاری و رشد دوباره از تیمار ۵ که به عنوان شاهد همزمان با هریک از (Fc) ۲۵ % ظرفیت زراعی و به همراه سه گروه از گلدان ها ی آبیاری کامل سه سطح تنش نمونه برداری شدند، تیمارهای این آزمایش را تشکیل می دادند. نتای ج نشان داد ک ه توده بومی چمانواش بلند تحت تنش شدید خشکی با ۱۵ برابر افزایش نسبت به شاهد، بیشترین میزا ن پرولی ن ۶ را در خود ۸۱ % بالاترین مقادیر محتوای نسبی آب برگ را به خود / انباشته کرد که در نتیجه آن می توانست با میانگین ۲ اختصاص دهد. همچنین از نظر نشت الکترولیتی از یاخته ها نیز مشخص شد که سبزفرش های تجاری چم انواش بلند و چچم به ترتیب با ۳۸ % و ۴۸ % در مقایسه با توده بومی خسارت بیشتری را متحمل شدند. ویژگی های فیزیولوژیک یاد شده به همراه افزایش ۸۵ % نسبت ریشه به شاخساره در توده بومی، این سبزفرش را در برابر تنش های شدید خشکی بسیار مقاوم نشان داد.

کلمات کلیدی

, بازپروری , پرولین, تنش خشکی, سبزفرش های بومی نشت الکترولیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013552,
author = {سلاح ورزی, یحیی and تهرانی فر, علی and علی گزانچیان},
title = {بررسی تغییرهای فیزیومورفولوژیک سبزفرش های بومی و خارجی، در تنش خشکی و آبیاری دوباره},
journal = {علوم و فنون باغبانی ایران},
year = {2008},
volume = {9},
number = {3},
month = {November},
issn = {1680-7154},
pages = {193--204},
numpages = {11},
keywords = {بازپروری ، پرولین، تنش خشکی، سبزفرش های بومی نشت الکترولیت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تغییرهای فیزیومورفولوژیک سبزفرش های بومی و خارجی، در تنش خشکی و آبیاری دوباره
%A سلاح ورزی, یحیی
%A تهرانی فر, علی
%A علی گزانچیان
%J علوم و فنون باغبانی ایران
%@ 1680-7154
%D 2008

[Download]