علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (16), شماره (2), سال (2009-12) , صفحات (1-9)

عنوان : ( افزایش عمر انباری و حفظ کیفییت میوه توت فرنگی با استفاده از پوشش خوراکی موسیلاژ و اسانس آویشن )

نویسندگان: مجید علی خانی , مهدی شریفانی , مجید عزیزی ارانی , سیدجواد موسوی زاده , مریم رحیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مطالعه اثر ترکیبات طبیعی بر طول دوره نگهداری انبارداری، از موسیلاژ کاکتوس آپونتیا و اسانس آویشن و ترکیب این دو تیمار، جهت پوشش دار نمودن میوه توت فرنگی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی استفاده گردید 6 و 9 روز پس از انبارداری اندازه گیری شد . پس از ، و برخی خصوصیات ماندگاری میو ه در زمان های شروع انبارداری، 3 تجزیه و تحلیل های آماری در تیمارهایی که از اسانس آویشن استفاده گردید، میزان فساد میکروبی میوه کاهش یافت و موجب حفظ سفتی و درصد مواد جامد محلول میوه گردید و در تیمارهایی که از موسیلاژ کاکتوس آپونتیا چه به صورت خالص و چه به صورت ترکیب با اسانس آویشن استفاده شد، سفتی میوه افزایش و مواد جامد محلول کاهش یافت، همچنین آب میوه و تردی بافت میوه حفظ گردید . تیمارهای یاد شده بر درجه اسیدی و اسیدیته کل میوه اثر نداشته و تیمار اسانس از تغییر ات رنگ و طعم میوه جلوگیری نموده و در واقع موجب حفظ رنگ و طعم میوه در طول انبارداری گردید . به منظور استفاده از ترکیبات طبیعی نیاز به بررسی های تجاری در خصوص میزان غلظت مؤثر این مواد بر انبارداری میوه توت فرنگی می باشد که می تواند پاسخی به فشار مصرف کننده در خصوص کاهش افزودن یهای شیمیایی به محصولات باغی باشد.

کلمات کلیدی

, اسانس, موسیلاژ, آویشن, کاکتوس آپونتیا, توت فرنگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013628,
author = {مجید علی خانی and مهدی شریفانی and عزیزی ارانی, مجید and سیدجواد موسوی زاده and مریم رحیمی},
title = {افزایش عمر انباری و حفظ کیفییت میوه توت فرنگی با استفاده از پوشش خوراکی موسیلاژ و اسانس آویشن},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2009},
volume = {16},
number = {2},
month = {December},
issn = {1028-3099},
pages = {1--9},
numpages = {8},
keywords = {اسانس، موسیلاژ، آویشن، کاکتوس آپونتیا، توت فرنگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T افزایش عمر انباری و حفظ کیفییت میوه توت فرنگی با استفاده از پوشش خوراکی موسیلاژ و اسانس آویشن
%A مجید علی خانی
%A مهدی شریفانی
%A عزیزی ارانی, مجید
%A سیدجواد موسوی زاده
%A مریم رحیمی
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2009

[Download]