علوم آب و خاک, دوره (13), شماره (48), سال (2009-9) , صفحات (301-313)

عنوان : ( کنترل بیولوژیکی نماتد سیستی چغندرقندHeterodera schachtii به وسیله قارچ تریکودرما در آزمایشگاه و گلخانه )

نویسندگان: عصمت مهدی خانی مقدم , حمید روحانی , ماهرخ فلاحتی رستگار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور کنترل نماتد سیستی چغندرقند اثر 10 جدایه از قارچ تریکودرما متعلق به دو گونه Trichoderma harzianumو T. virens طی دو سال در آزمایشگاه و گلخانه روی تخم و سیست نماتد مورد بررسی قرار گرفت . جدایه های تریکودرما در آزما یشگاه بطور متوسط 60%تخم ها را پارازیته کردند. در بین آنها دو جدایه Bi Trichoderma harzianum و T. virens VM1 به ترتیب با 76.18 و72.55 در صد پارازیتیسم بهتر از جدایه های دیگر عمل کنند. در گلخانه نیز در تیمارهایی که قارچ تریکودرما به کار رفته بود از نظر جمعیت نماتد ، میزان آلودگی، وزن تر و خشک غده ها و وزن تر و خشک شاخ و برگ اختلاف معنی داری با تیمار شاهد وجود دارد. دو جدایه ذکر شده به ترتیب با 76.68 و 72.65 درصد کاهش آلودگی در خاک اثر بهتری نسبت به دیگر جدایه ها نشان دادند.

کلمات کلیدی

, کنترل بیولوژیکی, نماتد سیستی چغندرقند, تریکودرما
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013635,
author = {مهدی خانی مقدم, عصمت and روحانی, حمید and فلاحتی رستگار, ماهرخ},
title = {کنترل بیولوژیکی نماتد سیستی چغندرقندHeterodera schachtii به وسیله قارچ تریکودرما در آزمایشگاه و گلخانه},
journal = {علوم آب و خاک},
year = {2009},
volume = {13},
number = {48},
month = {September},
issn = {۲۴۷۶-۳۵۹۴},
pages = {301--313},
numpages = {12},
keywords = {کنترل بیولوژیکی، نماتد سیستی چغندرقند، تریکودرما},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کنترل بیولوژیکی نماتد سیستی چغندرقندHeterodera schachtii به وسیله قارچ تریکودرما در آزمایشگاه و گلخانه
%A مهدی خانی مقدم, عصمت
%A روحانی, حمید
%A فلاحتی رستگار, ماهرخ
%J علوم آب و خاک
%@ ۲۴۷۶-۳۵۹۴
%D 2009

[Download]