هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه , 2010-01-26

عنوان : ( اثرات زاویه آبشکن بر کاهش آب شستگی دماغه تکیه گاه پل )

نویسندگان: محمد سعادت نیا , سعیدرضا خداشناس , مجتبی صانعی , کاظم اسماعیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق بررسی آبشستگی پایه های کنار ی پل و تأثیر زاویه آبشکن در دو ساحل سیلاب دشت کانال 1/ مرکب بر کاهش میزان آبشستگی اطراف پایه پل می باشد . یک مدل آزمایشگاهی در فلومی به عرض 5 متر و طول 10 متر که دارای سیلاب دشت در دو طرف کانال اصلی است ، با استفاده از روابط هیدرولیکی موجود و آنالیز ابعادی د ادهها بین زاویه 90 و 120 درجه کمترین آبشستگی مشاهده ش د و خارج از این بازه افزایش آبشستگی مشاهده شد. آزمایش ها در دو حالت بدون آبشکن و با آبشکن در 5 زوایه و 5 فاصله مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, آب شستگی , دماغه پل , آبشکن , کانال مرکب.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013774,
author = {سعادت نیا, محمد and خداشناس, سعیدرضا and مجتبی صانعی and اسماعیلی, کاظم},
title = {اثرات زاویه آبشکن بر کاهش آب شستگی دماغه تکیه گاه پل},
booktitle = {هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه},
year = {2010},
location = {ايران},
keywords = {آب شستگی ، دماغه پل ، آبشکن ، کانال مرکب.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثرات زاویه آبشکن بر کاهش آب شستگی دماغه تکیه گاه پل
%A سعادت نیا, محمد
%A خداشناس, سعیدرضا
%A مجتبی صانعی
%A اسماعیلی, کاظم
%J هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
%D 2010

[Download]