پژوهشهای زراعی ایران, دوره (7), شماره (2), سال (2010-2) , صفحات (685-694)

عنوان : ( بررسی شاخصهای فیزیولوژیک رشد زنیان و شنبلیله در کشت های خالص و مخلوط مبتنی بر اصول کشاورزی زیستی (ارگانیک) )

نویسندگان: بی بی ملیحه میرهاشمی , علیرضا کوچکی , مهدی پارسا , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی و مقایسه ترکیب های مختلف کشت مخلوط زنیان(Carum copticum) و شنبلیله (Trigonella foenum-graecum) تحت تاثیر سطوح مختلف کود دامی، آزمایشی در سال زراعی 1384 در منطقه مشهد به اجرا در آمد. آزمایش به صورت کرتهای خردشده در قالب بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتورهای مورد مطالعه شامل چهار سطح کود دامی(15، 20، 25و30 تن در هکتار) به عنوان فاکتور اصلی وآرایشهای مختلف کشت مخلوط دو گیاه زنیان و شنبلیله در پنج سطح (A : کشت خالص زنیان،B : کشت خالص شنبلیله، C : کشت مخلوط تک ردیفی زنیان و شنبلیله، D : کشت مخلوط دو ردیفی زنیان و شنبلیله، E : کشت مخلوط سه ردیفی زنیان و شنبلیله) به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج حاصل نشان داد که شاخص سطح برگ و سرعت رشد محصول در تیمار کشت مخلوط دو ردیفی و تجمع ماده خشک در تیمار کشت مخلوط سه ردیفی زنیان بیشتر بود. در حالی که در شنبلیله کشت مخلوط سه ردیفی بالاترین شاخص سطح برگ و سرعت رشد محصول و کشت مخلوط تک ردیفی آن بالاترین تجمع ماده خشک را دارا بود. در زنیان بیشترین میزان تجمع ماده خشک در تیمار 30 تن در هکتار کود دامی و بیشترین شاخص سطح برگ و سرعت رشد محصول در تیمار 20 تن کود حاصل شد. در شنبلیله بالاترین مقادیر این صفات در تیمار 25 تن کود در هکتار بدست آمد.

کلمات کلیدی

, زنیان, کشت مخلوط ردیفی, آرایش کاشت, کود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013922,
author = {میرهاشمی, بی بی ملیحه and کوچکی, علیرضا and پارسا, مهدی and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {بررسی شاخصهای فیزیولوژیک رشد زنیان و شنبلیله در کشت های خالص و مخلوط مبتنی بر اصول کشاورزی زیستی (ارگانیک)},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2010},
volume = {7},
number = {2},
month = {February},
issn = {۲۰۰۸-۱۴۷۲},
pages = {685--694},
numpages = {9},
keywords = {زنیان، کشت مخلوط ردیفی، آرایش کاشت،کود دامی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی شاخصهای فیزیولوژیک رشد زنیان و شنبلیله در کشت های خالص و مخلوط مبتنی بر اصول کشاورزی زیستی (ارگانیک)
%A میرهاشمی, بی بی ملیحه
%A کوچکی, علیرضا
%A پارسا, مهدی
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ ۲۰۰۸-۱۴۷۲
%D 2010

[Download]