علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (16), شماره (3), سال (2009-10) , صفحات (182-192)

عنوان : ( مشخصات فیزیکوشیمیایی روغن ارقام رایج کانولا در ایران )

نویسندگان: رضا فرهوش , , هاشم پورآذرنگ ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، ارقام رایج کانولا در ایران (اوکاپی، هایولا 401، زرفام و طلایه) از مناطق تولید (استانهای خراسان رضوی، گلستان، مازندران، تهران و فارس) تهیه و روغن آنها پس از خشک کردن، استخراج شد. ساختار اسید چربی روغن ارقام یاد شده مرکب از 2/7 تا 0/8 درصد اسیدهای چرب اشباع، 7/61 تا 4/67 درصد اسیدهای چرب تک غیر اشباع و 6/23 تا 3/29 درصد اسیدهای چرب چند غیر اشباع بود. به استثنای روغن ارقام زرفام تهران و هایولای گلستان با اعداد پراکسید کمتر از 20/1، روغن سایر ارقام دارای اعداد پراکسید بیش از 0/2 بودند. بیشترین میزان عدد یدی به روغن رقم طلایه خراسان رضوی (6/109) و کمترین آن به اوکاپی خراسان رضوی (2/104) و هایولای گلستان (8/104) تعلق داشت. میزان مواد غیر صابونی از 4/3 (اوکاپی خراسان رضوی) تا 6/8 درصد (هایولای گلستان) متغیر بود. ارقام کانولا به طور متوسط حاوی روغنهایی با 6/1 درصد استرول بودند. روغن ارقام زرفام و اوکاپی خراسان رضوی حائز بیشترین میزان توکوفرولها بودند (به ترتیب 35/793 و 14/765 پی پی ام)، و کمترین میزان آن در روغن ارقام طلایه فارس (57/573 پی پی ام) و هایولای مازندران (97/555 پی پی ام) مشاهده شد. بیشترین و کمترین میزان ترکیبات فنلی به ترتیب به روغن ارقام هایولای مازندران (3/127 پی پی ام) و طلایه فارس (8/23 پی پی ام) اختصاص داشت. میزان ترکیبات مومی از 6/5 (اوکاپی خراسان رضوی) تا 83/10 درصد (زرفام تهران) متغیر بود. ترکیبات قطبی در دامنه 2/2 (اوکاپی خراسان رضوی) و 0/13 درصد (طلایه فارس) قرار داشت. دانسیته ها، ویسکوزیته ها و ضرایب شکست به ترتیب عبارت از 1/806 تا 0/820 کیلوگرم بر متر مکعب، 3/96 تا 2/104 سانتی پوآز و 464765/1 تا 467888/1 بودند. شاخصهای پایداری اکسایشی (OSI) بر طبق ترتیب ذیل بود: هایولای گلستان = زرفام تهران > اوکاپی خراسان رضوی > زرفام خراسان رضوی > هایولای مازندران = طلایه فارس > طلایه خراسان رضوی.

کلمات کلیدی

, روغن کانولا, ساختار شیمیایی, خواص فیزیکی, شاخص پایداری اکسایشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014292,
author = {فرهوش, رضا and , and پورآذرنگ, هاشم},
title = {مشخصات فیزیکوشیمیایی روغن ارقام رایج کانولا در ایران},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2009},
volume = {16},
number = {3},
month = {October},
issn = {1028-3099},
pages = {182--192},
numpages = {10},
keywords = {روغن کانولا، ساختار شیمیایی، خواص فیزیکی، شاخص پایداری اکسایشی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مشخصات فیزیکوشیمیایی روغن ارقام رایج کانولا در ایران
%A فرهوش, رضا
%A ,
%A پورآذرنگ, هاشم
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2009

[Download]