ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2008-03-04

عنوان : ( مقایسه نگرش، گرایش و سطح مهارت دانشجویان تحصیلات تکمیلی تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی )

نویسندگان: حسن خودستان , نصراله جوادیان صراف , جواد غلامیان , رضا شجیع ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این تحقیق مقایسه نگرش، گرایش و سطح مهارت دانشجویان تحصیلات تکمیلی تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی نسبت به فناوری اطلاعات است. به همین منظور تعداد 297 دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد (39 دانشجوی تربیت بدنی و 258 دانشجوی غیر تربیت بدنی) به طور تصادفی با تخصیص متناسب در هر طبقه انتخاب و به پرسشنامه تجدید نظر شده سنجش نگرش و مهارت فناوری اطلاعات دانشجویان تحصیلات تکمیلی، ساخته شده توسط مرکز آموزشی مطالعات کاربردی پاسخ دادند. روایی پرسشنامه توسط متخصصین و پایایی آن نیز در یک مطالعه مقدماتی 79/0 تعیین گردید. داده های بدست آمده بوسیله آزمون t گروه های مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد که تعداد 4/78 درصد دانشجویان تربیت بدنی و 1/60 درصد دانشجویان غیر تربیت بدنی دارای رایانه شخصی هستند. میانگین مربوط به سطح مهارت دانشجویان نسبت به فناوری اطلاعات، برای دانشجویان غیر تربیت بدنی 06/5 و برای دانشجویان تربیت بدنی 93/4 بدست آمد. مهمترین مانع دانشجویان تربیت بدنی در استفاده از رایانه و فناوری های رایج، نداشتن مهارت های لازم است. بین دانشجویان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی در مدت زمان استفاده از وسایل الکترونیکی برای انجام فعالیت های کلاسی و تحقیقی تفاوت وجود دارد. بین سطح مهارت دانشجویان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی در ارتباط با فناوری اطلاعات تفاوت معنی داری مشاهده نشد. به نظر می رسد چالش اساسی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی تربیت بدنی در این برهه زمانی، نداشتن مهارت های لازم برای استفاده بهینه از فناوری اطلاعات است که لزوم برگزاری کارگاه ها و دوره های تخصصی را برای آنان یادآور می شود.

کلمات کلیدی

, نگرش, گرایش, مهارت, فناوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014411,
author = {خودستان, حسن and جوادیان صراف, نصراله and غلامیان, جواد and شجیع, رضا},
title = {مقایسه نگرش، گرایش و سطح مهارت دانشجویان تحصیلات تکمیلی تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی},
booktitle = {ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی},
year = {2008},
location = {جزیره کیش, ايران},
keywords = {نگرش، گرایش، مهارت، فناوری اطلاعات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه نگرش، گرایش و سطح مهارت دانشجویان تحصیلات تکمیلی تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی
%A خودستان, حسن
%A جوادیان صراف, نصراله
%A غلامیان, جواد
%A شجیع, رضا
%J ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی
%D 2008

[Download]