کارگاه آموزشی موجکها , 2008-12-24

Title : ( Strong irregularity of bounded bilinear mappings )

Authors: Hamid Reza Ebrahimi Vishki ,

Citation: BibTeX | EndNote

In this paper first we give a lower bound .....

Keywords

, Arens product, Second
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014459,
author = {Ebrahimi Vishki, Hamid Reza},
title = {Strong irregularity of bounded bilinear mappings},
booktitle = {کارگاه آموزشی موجکها},
year = {2008},
location = {مشهد, IRAN},
keywords = {Arens product; Second dual},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Strong irregularity of bounded bilinear mappings
%A Ebrahimi Vishki, Hamid Reza
%J کارگاه آموزشی موجکها
%D 2008

[Download]