اولین همایش بین المللی علمی ـ ورزشی دانشگاههای جهان اسلام , 2007-04-30

عنوان : ( بررسی و مقایسه هوش عاطفی مدیران اجرایی و آموزشی تربیت بدنی خراسان رضوی )

نویسندگان: مهدی علی نژاد , نصراله جوادیان صراف , سیدرضا عطارزاده حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی و مقایسه هوش عاطفی مدیران اجرایی (سازمان تربیت بدنی) و آموزشی (آموزش و پرورش) تربیت بدنی خراسان رضوی است. اطلاعات از 70 نفر از مدیران اجرایی و آموزشی که در زمان انجام پژوهش 70 در صد تراکم جامعه تحت بررسی را به خود اختصاص داده بود، جمع آوری شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه هوش عاطفی ویزینگر (EIQ) استفاده شد. این پرسشنامه در داخل کشور اعتباریابی شده است و در مطالعه آزمایشی که در پژوهش حاضر صورت گرفت، پایایی آن 83/0 درصد محاسبه شد. از آزمون T گروه های مستقل برای مقایسه اطلاعات در دو گروه اجرایی و آموزشی و از آزمون ANOVA یک سویه برای مقایسه تفاوت میان خرده مقیاس ها استفاده شد. با بررسی نتایج بین هوش عاطفی گروه اجرایی و آموزشی اختلاف معنی داری مشاهده نشد. همچنین اختلاف معنی داری در خرده مقیاس های هوش عاطفی شامل خود آگاهی، خود کنترلی، انگیزش همدلی و مهارت های اجتماعی بین دو گروه مشاهده نشد. بین هوش عاطفی خود آگاهی خود کنترلی انگیزش، همدلی و مهارت های اجتماعی مدیران اجرایی در گروه های مختلف سنی سابقه خدمت و سطح تحصیلات تفاوت معنی داری مشاهده نشد. بین هوش عاطفی مدیران آموزشی در گروه های مختلف سنی سابقه خدمت و سطح تحصیلات تفاوت معنی داری مشاهده نشد. همچنین در گروه های مختلف سنی سابقه خدمت و سطح تحصیلات مدیران آموزشی بین خرده مقیاس های آن اختلاف معنی داری مشاهده نشد.

کلمات کلیدی

, هوش عاطفی, مدیران اجرایی و آموزشی, تربیت بدنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014593,
author = {علی نژاد, مهدی and جوادیان صراف, نصراله and عطارزاده حسینی, سیدرضا},
title = {بررسی و مقایسه هوش عاطفی مدیران اجرایی و آموزشی تربیت بدنی خراسان رضوی},
booktitle = {اولین همایش بین المللی علمی ـ ورزشی دانشگاههای جهان اسلام},
year = {2007},
location = {تهران, ايران},
keywords = {هوش عاطفی، مدیران اجرایی و آموزشی، تربیت بدنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی و مقایسه هوش عاطفی مدیران اجرایی و آموزشی تربیت بدنی خراسان رضوی
%A علی نژاد, مهدی
%A جوادیان صراف, نصراله
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%J اولین همایش بین المللی علمی ـ ورزشی دانشگاههای جهان اسلام
%D 2007

[Download]