1st National Iranian Conference of Applied Microbiology , 2007-07-11

Title : ( Phenotypic characterization of avian Escherichia coli by antibiogram testing )

Authors: Mehrnaz Rad , طاهره غلامحسینی مقدم ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

عفونتهای ناشی ازاشریشیاکلی ازاهمیت ویژه ای در صنعت طیوربرخوردار است. این عامل مهمترین باکتری بیماریزای طیور بوده که سبب تعداد زیادی سندرم بیماری شده که منجر به ضررهای اقتصادی جدی در صنعت طیور می گردد. بسیاری از روشهای فنوتیپی و ژنوتیپی برای تایپینگ اشریشیا کلی به کار رفته اند. تشخیص سویه های مختلف اشریشیا کلی راهنمایی برای مطالعه اپیدمیولوژی در مورد منشا عفونت ونحوه انتقال بیماری است. اهمیت اپیدمیولوژیکی این روشها بستگی به قدرت تفکیک، قابلیت اطمینان و سهولت اجرای آنها دارد. درمطالعه حاضر برای تایپینگ 34 مورد اشریشیا کلی جدا شده از بیماری کمپلکس تنفسی در طیور از روش آنتی بیوگرام استفاده گردید. جهت تایید موارد جدا شده از آزمایشات بیوشیمیایی استفاده شد. الگوحساسیت/ مقاومت در هر مورد مشخص گردید تا گامی جهت درک بهتر عامل مسببه در کلی باسیلوز و اساسی برای تحقیقات بعدی جهت فرمولاسیون معیارهای جدید برای کنترل وپیشگیری باشد. حساسیت / مقاومت سویه های Escherchia coli با استفاده از روش استاندارد انتشار از دیسک مورد بررسی قرار گرفت. از 7 دیسک آنتی بیوتیک در روی محیط کشت مولر هینتون آگار تلقیح شده با باکتری Escherchia coli استفاده گردید. پلیتهای تلقیح شده یک شب در حرارت 37 درجه سانتیگراد قرار داده شد و سپس قطر ناحیه عدم رشد اندازه گیری شده وبر اساس جداول استاندارد تفسیر گردید. نتایج نشان داد که تمام سویه ها به جز یکی نسبت به نالیدیکسیک اسید مقاوم بودند. در مورد اکسی تتراسیکلین هم نتایج مشابه نالیدیکسیک اسید بود. تمام موارد در برابر جنتامایسین حساس بودند. 14 الگوی متفاوت( گروهN –A(شناسایی گردید که نشان داد که قابلیت این روش در تفکیک 34 سویه اشریشیا کلی 41.17% می باشد. در هفت گروه ، یک سویه و در سه گروه ، دو سویه و درچهار گروه دیگر هر کدام 3، ، 4، 6 و 8 سویه قرار گرفتند. این احتمال وجود دارد که با استفاده از تعداد بیشتری آنتی بیوتِک در این روش، تعداد الگوها افزایش یابد. با توجه به سهولت انجام این روش در آزمایشگاه، می توان از آن همراه با سایر روشهای فنوتایپینگ و ژنوتایپینگ برای افزایش قدرت تفکیک سویه های اشریشیا کلی استفاده نمود.

Keywords

, Antibiogram, Phenotyping, Escherichia coli strains
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014620,
author = {Rad, Mehrnaz and طاهره غلامحسینی مقدم},
title = {Phenotypic characterization of avian Escherichia coli by antibiogram testing},
booktitle = {1st National Iranian Conference of Applied Microbiology},
year = {2007},
location = {IRAN},
keywords = {Antibiogram; Phenotyping; Escherichia coli strains},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Phenotypic characterization of avian Escherichia coli by antibiogram testing
%A Rad, Mehrnaz
%A طاهره غلامحسینی مقدم
%J 1st National Iranian Conference of Applied Microbiology
%D 2007

[Download]