بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mehrnaz Rad


موارد یافت شده: 123

1 - Methicillin and vancomycin resistant isolates of Staphylococcus aureus and Enterococcus faecalis recovered from bovine mastitis (چکیده)
2 - Design and assessment of novel synthetic peptides to inhibit quorum sensing-dependent biofilm formation in Pseudomonas aeruginosa (چکیده)
3 - بررسی تولید متالوبتالاکتامازها و ردیابی ژن های blaVIM-1,2 و blaIMP-1,2 در جدایه های سودوموناس آئروژینوزا در نمونه های بالینی مراکز درمانی استان خراسان رضوی (چکیده)
4 - Detection of extended-spectrum beta-lactamase genes among Escherichia coli isolates from urinary tract infection in Mashhad (چکیده)
5 - Synthesis and Biological Properties of Silver Chloride Nanoparticles Using Cell-free Extracts of Aeromonas hydrophila and Antibacterial Activity against Drug-Resistant Bacteria (چکیده)
6 - Evaluation of MexAB-OprM efflux pump and determination of antimicrobial susceptibility in Pseudomonas aeruginosa human and veterinary isolates (چکیده)
7 - Occurrence, pathotypes, and antimicrobial resistance profiles of diarrheagenic Escherichia coli strains in animal source food products from public markets in Mashhad, Iran (چکیده)
8 - Molecular typing and prevalence of extended‐spectrum β‐lactamase genes in diarrhoeagenicEscherichia colistrains isolated from foods and humans in Mashhad, Iran (چکیده)
9 - تایپینگ مولکولی و تفکیک گونه های بروسلا جداسازی شده از سقط جنین دام های اهلی در شمال و شرق ایران (چکیده)
10 - Clinical, bacteriological and histopathological aspects of first-time pyoderma in a population of Iranian domestic dogs: a retrospective study (چکیده)
11 - Molecular Typing Of Cephalosporin Resistant Serovars Of Salmonella Enterica From Poultry And Farm Animals (چکیده)
12 - Has vaccination been successful in control of Brucellosis? (چکیده)
13 - Epidemiological typing of Brucella strains isolated from livestock by enterobacterial repetitive intergenic consensus (ERIC) PCR (چکیده)
14 - RECENT ADVANCES IN BRUCELLA PATHOGENESIS AND IMMUNE RESPONSE IN HUMANS (چکیده)
15 - THE SEARCH FOR FIMA AND CSGA GENES IN ESCHERICHIA COLI ISOLATES FROM URINARY TRACT INFECTIONS (UPEC) BY MULTIPLEX PCR (چکیده)
16 - COMPARISON OF THE PREVALENCE OF METALLO-Β-LACTAMASE RESISTANCE OF PSEUDOMONAS AERUGINOSA BETWEEN 1396 AND 1397 BY DOUBLE DISK SYNERGY TEST AND COMBINE DISK METHODS IN MASHHAD'S HOSPITALS (چکیده)
17 - Clinical prevalence, histopathological evaluation, antimicrobial susceptibility and molecular genotyping of staphylococci from canine pyoderma: The first prospective study of first-time cases in Iran (چکیده)
18 - Bacterial ghost of avian pathogenic E. coli (APEC) serotype O78:K80 as a homologous vaccine against avian colibacillosis (چکیده)
19 - Detection of Mycoplasma bovis in bulk tank milk samples by nested PCR in Mashhad, Iran (چکیده)
20 - Prevalence of Listeria monocytogenes in cerebrospinal fluid obtained from hospitalized patients (چکیده)
21 - Using Rose Bengal, Wright and indirect ELISA methods for detection of Brucellosis in sheep with history of abortion in Gonbad-e Qabus (چکیده)
22 - Determination of the Phylogenetic Groups of Escherichia Coli Isolates in the Subjects Afflicted with Urinary Tract Infections, Using Multiplex PCR in Mashhad (چکیده)
23 - Detection of resistant genes ESBL in Escherichia coli isolated from patients with Urinary Tract Infection in Ghaem and Emam Reza hospitals in Mashhad (چکیده)
24 - Isolation and identification of Listeria spp. in chicken carcasses marketed in northeast of Iran (چکیده)
25 - Analysis of antibiotic susceptibility profile and RAPD typing of Listeria monocytogenes isolates (چکیده)
26 - Detection of Coxiella burnetii in aborted fetuses of cattle and sheep using polymerase chain reaction assay in Mashhad city, Iran (چکیده)
27 - Detection of mexA and mexB efflux genes in multi drug resistant isolates of pseudomonas aeruginosa by multiplex PCR (چکیده)
28 - Comparison of antibiotic resistance patterns of Pseudomonas aeruginosa in human and bovne isolates (چکیده)
29 - Molecular typing of Salmonella isolates by REP PCR (چکیده)
30 - Detection of extended spectrum beta lactamase (ESBL) IN Salmonelaa isolates from animals (چکیده)
31 - Virulence genes of the Pseudomonas aeruginosa associated with bovine mastitis (چکیده)
32 - Evaluation of virulence markers in pseudomonas aeruginosa isolates from infected patients (چکیده)
33 - A high prevalence of tylosin resistance among Staphylococcus aureus strains isolated from bovine mastitis (چکیده)
34 - HETEROGENEITY OF ESCHERICHIA COLI ISOLATES WITHIN DIFFERENT AGE GROUPS OF PATIENTS WITH URINARY TRACT INFECTIONS IN MASHHAD (چکیده)
35 - Study of extended spectrum beta-lactamase (ESBL) E.coli isolated from patients with urinary tract infection by double disc synergy test in Mashhad (چکیده)
36 - Survey of antibiotic-resistance patterns in E.coli isolated from patients with Urinary Tract Infection in Mashhad (چکیده)
37 - Phylogenetic analysis of Escherichia coli isolates from healthy and diarrhoeic calves in Mashhad, Iran. (چکیده)
38 - Genetic variation among Escherichia coli isolates from human and calves by using RAPD PCR (چکیده)
39 - A study on the presence of some potential virulence genes and quinolone resistance in avian pathogenic Escherichia coli isolated from chickens in Northeast of Iran (چکیده)
40 - Detection of lytA, pspC, and rrgA genes in Streptococcus pneumoniae isolated from healthy children (چکیده)
41 - Genomic diversity of Clostridium perfringens strains isolated from food and human sources (چکیده)
42 - Detection of Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) in faeces of healthy calves in Mashhad, Iran (چکیده)
43 - Genotyping of Clostridium perfringens isolated from broiler meat in Northeastern of Iran (چکیده)
44 - آنمی همولیتیک با واسطه ایمنی ناشی از کلستریدیوم پرفرنجنس در یک رأس اسب (چکیده)
45 - مطالعه‎ی میکروبیولوژیک و هیستوپاتولوژیک پایودرمِ سگ‎ها‎ در یک جمعیت از سگ‎های اهلی ایران – مشهد (1393-1389) (چکیده)
46 - Isolation and molecular typing of Clostridium perfringens isolated from minced meat (چکیده)
47 - Analysis and evaluation of antibacterial effects of new herbal formulas,AP-001 and AP-002, against Escherichia coli O157:H7 (چکیده)
48 - A comparison analysis of Listeria monocytogenes isolates recovered from chicken carcasses and human by using RAPD PCR (چکیده)
49 - Serogroup identification and Virulence gene characterization of Listeria monocytogenes isolated from chicken carcasses (چکیده)
50 - MEDICINAL PLANT ESSENTIAL OILS REDUCE RUMINAL AND FECAL ESCHERICHIA COLI O157:H7 POPULATION IN BEEF CATTLE (چکیده)
51 - Evaluation of Different Primers for Detection of Brucella in Human and Animal Serum Samples by Using PCR Method (چکیده)
52 - Antimicrobial susceptibility of Streptococcus pneumoniae isolates from nasopharynx of healthy children (چکیده)
53 - Frequency of virulence factors from Streptococcus pneumoniae isolated from children in north east of Iran (چکیده)
54 - Isolation and characterization of Neisseria spp. in the nasopharynx of healthy children under 6 years old in Mashhad, Iran (چکیده)
55 - Epidemiology and carriage of Streptococcus pneumoniae among healthy children in Mashhad. Iran (چکیده)
56 - Characteristics of erythromycin resistant Streptococcus pneumoniae isolated from nasopharynx of healthy children under six years old in Mashhad, Iran (چکیده)
57 - جداسازی برخی از باکتریهای ایجادکننده عفونت کیسه زرده درتعدادی از مرغداری های اطراف شهرستان مشهد (چکیده)
58 - An Outbreak ofYersinia pseudotuberculosisInfection in Lambs (چکیده)
59 - Erysipelothrix septicaemia in neonatal lambs (چکیده)
60 - Effect of centrifugation of milk samples on bacteriologic culture (چکیده)
61 - TOXINOTYPING OF CLOSTRIDIUM PERFRINGENS ISOLATES OBTAINED FROM HEALTHY AND DISEASED OSTRICHES (STRUTHIO CAMELUS) (چکیده)
62 - Detection of shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) in feces of healthy calves (چکیده)
63 - In vitro studies to develop a bacterial ghost of avian pathogenic E.coli (APEC) serotype 078 as a non-viable oral and parentral vaccine against avian colibacilosis (چکیده)
64 - Antibiotic resistance in Escherichia coli and Staphylococcus aureus isolates from milk of cows with mastitis (چکیده)
65 - Comparison of the Salmonella isolates from domestic animals and poultry, by ERIC PCR and Antibiotic Resistance Analysis (چکیده)
66 - بررسی ارتباط ژنتیکی با مقاومت آنتی بیوتیک درجدایه های سالمونلا با منشأ در ﺩﺍمهای ﺍهلی (چکیده)
67 - سروتایپینگ، آنتی بیوگرام تایپینگ ومولکولارتایپینگ سالمونلاهای جدا شده از ماکیان استان سیستان و بلوچستان (چکیده)
68 - بررسی منابع آلودگی به باکتری سالمونلا و تعیین مقاومتهای آنتیبیوتیکی و شناسائی گونههای درگیر در دو گاوداری شیری استان خراسان رضوی (چکیده)
69 - Length of dsRNA (poly I:C) drives distinct innate immune responses, depending on the cell type (چکیده)
70 - Serodiagnosis of Brucella Infection in Aborted Cattle by an Indirect Enzyme-Linked Immunosorbent Assay in some Dairy Herds in Mashhad, Iran (چکیده)
71 - Optimization of PCR with different primers for the detection of Brucella from sera with DNA isolation by using the boiling method (چکیده)
72 - Evaluation of different primers for the detection of Brucella in human and animal serum samples by PCR method (چکیده)
73 - Detection of Brucella in human and animal serum samples by PCR and DNA extraction with boiling method optimization (چکیده)
74 - Genotyping of Clostridium perfringens isolated from healthy and diseased ostriches (Struthio camelus) (چکیده)
75 - Treatment of newly hatched chicken with CpG oligodeoxynucleotides decreases liver/spleen colonization of Salmonella enteritidis in broiler chickens (چکیده)
76 - Bovine salmonellosis in Northeast of Iran: Frequency, genetic fingerprinting and antimicrobial resistance patterns of Salmonella spp. (چکیده)
77 - Survey of dermatological conditions in a population of domestic dogs in Mashhad, northeast of Iran (2007-2011) (چکیده)
78 - Bacteriological Evaluation of Aloe vera L. Fresh Gel on Experimental Infected Full-Thickness Open Wounds Induced with Staphylococcus aureus in Dogs (چکیده)
79 - Detection of chlamydophila abortus from ovine abortion by cell culture and PCR (چکیده)
80 - Detection of Plasmia-Mediated Quinolone Resistance Genes among Starins of Escherchia coli Isolated from Feces of Healthy and Diarrheic Calves (چکیده)
81 - Isolation of Mycoplasmaspp. from broiler flocks with respiratory syndrome in Mashhad, Iran (چکیده)
82 - Immunohistochemical expression of transforming growth factor beta 1 (TGF-B1) in canine cutaneous tumours (چکیده)
83 - Age-dependent response to CpG oligodeoxynucleotides against organ invasion of Salmonella enteritidis in broiler chickens (چکیده)
84 - Can new probiont isolate of bovine milk reverse aflatoxin M1-induced neutrophil oscillation? (چکیده)
85 - A Case-Control Study of Association between Diarrhea in Newborn Calves and Infection with Rotavirus and Coronavirus in Some Industrial Dairy Herds of Mashhad Area, Iran in 2008 (چکیده)
86 - Quinolone resistance among Salmonella enterica and Escherichia coli of animal origin (چکیده)
87 - Antimicrobial resistance and K99 (F5) gene possession in generic Escherichia coli isolated from different age groups of diarrheic and non-diarrheic newborn dairy calves in Mashhad, Iran (چکیده)
88 - An outbreak of abscess disease in sheep flocks associated to Arcanobacterium pyogenes in Esfarayen, Northeastern of Iran, , (چکیده)
89 - Genotypic characterization of Escherichia coli strains by Random amplification of polymorphic DNA (چکیده)
90 - Two outbreaks of Pasteurella Multocida Septicemia (چکیده)
91 - Association of virulence factors and quinolones and fluoroquinolones resistance among Esherichia coli isolated from poultry with colibacillosis (چکیده)
92 - Detection of antibody against infectious bovine rhinotracheitis glycoprotein gE in aborted cattle in Mashhad, Iran (چکیده)
93 - Isolation and characterization of Vibrio ( Listonella) anguillarum from catfish (چکیده)
94 - تشخیص آنتی بادی علیه گلیکوپروتئین E رینوتراکئیت عفونی گاوان در سرم گاوهای سقطی در مشهد، ایران (چکیده)
95 - Hemorrhagic bowel syndrome in dairy cattle in Iran: a case report (چکیده)
96 - مطالعه مورد- شاهدی جهت شناسایی عوامل بیماریزای روده ای مرتبط با اسهال گوساله های نوزاد در برخی از گاوداری های صنعتی شیری مشهد (چکیده)
97 - Inhibition of in vitro growth of mastitis pathogens by new Lactobacillus isolates of mammary gland in lactating dairy cows (چکیده)
98 - Quinolone resistance among animal strains of Salmonella and Escherichia coli (چکیده)
99 - A rare case of septicemia due to Bacteroides melaninogenicus in a Holstein cow (چکیده)
100 - An outbreak of Pasteurella multocida septicaemia in lambs (چکیده)
101 - Phenotypic characterization of avian Escherichia coli by antibiogram testing (چکیده)
102 - Bacterial causes of ovine abortion and neonatal mortality in Iran (چکیده)
103 - Prevalence of Cryptosporium spp. infection in some dairy herds of Mashhad(Iran) and its association with diarrhea in newborn calves (چکیده)
104 - A rare case of septicemia due to Bacteroides melaninogenicus in a Holstein cow (چکیده)
105 - شناسایی گونه های مختلف سالمونلا در مرکز اصلاح وپرورش مرغ بومی (چکیده)
106 - Successful Treatment of a Subcutaneous Axillary Abscess Due to Staphylococcus Lentus in a Rabbit (چکیده)
107 - گزارش آبسه های جلدی در گربه ماهی ناشی از آئروموناس هیدروفیلا (چکیده)
108 - Virulence genes of Escherichia coli isolates from poultry with colibacillosis (چکیده)
109 - Casualties arising from Plesiomonas shigelloides in rainbow trout, in Sabzevar (چکیده)
110 - Streptococcal septicemia in rainbow trout farm in Sabzevar (چکیده)
111 - گزارش یک مورد ضایعات پوستی شبیه به درماتوفیلوزیس در یک گله گاو براون سویس (چکیده)
112 - بررسی ارتباط عوامل موثر در آلودگی های قبل و پس از جراحی با روشهای استریلیزاسیون و ضد عفونی در سالن جراحی دانشکده دامپزشکی مشهد (چکیده)
113 - Molecular Identification of Streptococcus equi subsp. Equi and Streptococcus equi subsp. Zooepidemic (چکیده)
114 - A Survey on Dermatophilosis in Sheep in the North of Iran (چکیده)
115 - IDENTFICATION OF GRAM PODTTIVE BACTERIA INVOLVED IN YOLKSAC INFECTION (چکیده)
116 - The study on the rate of Moraxella bovis infection in IBK infected calves (چکیده)
117 - اتيولوژي CRD كمپلس: شناسايي سويه هاي اشريشياكلي با استفاده از روش بيوتايپينگ (چکیده)
118 - The firt report of Dermatophilosis in sheep in Iran (چکیده)
119 - گزارش سندرم سوراخ در سر ماهی سورم و ماهی اسکار (چکیده)
120 - Concurrent Coccidiosis and Bovine papular.... (چکیده)
121 - تاثير انجماد و انكوباسيون در جداسازي باكتري استافيلوكوك از ورم پستان تحت باليني در گاو (چکیده)
122 - Protection against Listeria monocytogenes by ODN containing CpG motifs in BALB/c and C57BL/6 mice (چکیده)
123 - The role of interleukine-12 in protection induced by CpG ODN against Listeria monocytogenes in BALB/c and C57BL/6 (چکیده)