بهروان, دوره (2), شماره (7), سال (2009-9) , صفحات (7-16)

عنوان : ( خود-کاری و خود کاری انگیزشی در سلامت و آسیب شناسی روانی )

نویسندگان: جواد صالحی فدردی , زهره سپهری شاملو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خود-کاری و خود کاری انگیزشی در سلامت و آسیب شناسی روانی

کلمات کلیدی

, خود, کاری و خود کاری انگیزشی در سلامت و آسیب شناسی روانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014753,
author = {صالحی فدردی, جواد and سپهری شاملو, زهره},
title = {خود-کاری و خود کاری انگیزشی در سلامت و آسیب شناسی روانی},
journal = {بهروان},
year = {2009},
volume = {2},
number = {7},
month = {September},
issn = {****-0084},
pages = {7--16},
numpages = {9},
keywords = {خود-کاری و خود کاری انگیزشی در سلامت و آسیب شناسی روانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T خود-کاری و خود کاری انگیزشی در سلامت و آسیب شناسی روانی
%A صالحی فدردی, جواد
%A سپهری شاملو, زهره
%J بهروان
%@ ****-0084
%D 2009

[Download]