یازدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2003-05-15

Title : ( New Concepts of Control Structure Design in Determination of PSS Location )

Authors: Rajab Asgharian Ghannad Yazdi , Ali Karimpour ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Determination of PSS Location was considered in this paper.

Keywords

Determination of PSS Location
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014788,
author = {Asgharian Ghannad Yazdi, Rajab and Karimpour, Ali},
title = {New Concepts of Control Structure Design in Determination of PSS Location},
booktitle = {یازدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2003},
location = {شیراز, IRAN},
keywords = {Determination of PSS Location},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T New Concepts of Control Structure Design in Determination of PSS Location
%A Asgharian Ghannad Yazdi, Rajab
%A Karimpour, Ali
%J یازدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2003

[Download]