بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Ali Karimpour


موارد یافت شده: 127

1 - Voltage Regulation and Current Sharing in DC Microgrids Using Distributed Control and one Slag Node (چکیده)
2 - Integrated Fault Detection and Robust Control for Linear Uncertain Switched Systems with Mode-Dependent Time-Varying State Delay (چکیده)
3 - کنترل پیش بین مقاوم صریح مبتنی بر مدل ترافیک شهری (چکیده)
4 - اثر ارزیابی با بازخورد در پیشرفت تحصیلی دانشجویان مهندسی در آموزش مجازی (چکیده)
5 - An Efficient Decision-Making Approach for Optimal Energy Management of Microgrids (چکیده)
6 - Adaptive Sliding Mode Impedance Control of Single-Link Flexible Manipulators interacting with the Environment at an Unknown Intermediate Point (چکیده)
7 - توسعه مفهوم تهدید بر پایه تحمل‌پذیری و طراحی یک سیستم تصمیم‌یار برای ارزیابی میزان تهدید بر اساس گزاره‌های منطقی و شواهد گسسته مقدار در صحنه نبرد دریایی (چکیده)
8 - Enhancing Voltage Regulation in DC Microgrids Using a Price Incentive Load Management Approach (چکیده)
9 - آموخته‌هایی از همه‌گیری کووید-۱۹ در برنامه‌ریزی آموزشیِ دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
10 - Extended modal Kalman filter (چکیده)
11 - Health Monitoring of Induction Motor Using Sound Signals (چکیده)
12 - Sufficient Conditions for Stabilization of Interval Uncertain LTI Switched Systems with Unstable Subsystems (چکیده)
13 - Synchronisation of fractional-order complex systems and its application (چکیده)
14 - Robust position-based impedance control of lightweight single-link flexible robots interacting with the unknown environment via a fractional-order sliding mode controller (چکیده)
15 - شناسایی و مدلسازی توربین گاز و بررسی رفتار مدل نسبت به تغییرات فرکانسی شبکه قدرت (چکیده)
16 - A new switched off‐line NMPC approach for nonlinear systems with a switching performance index using an extended modal series method (چکیده)
17 - Discrete Linear Quadratic Control of Uncertain Switched System (چکیده)
18 - Identification of continuous‐time switched linear systems from low‐rate sampled data (چکیده)
19 - کنترل بهینه مقاوم موتور رلوکتانسی سوئیچ شونده در حضور عدم قطعیت ها (چکیده)
20 - The synchronisation of fractional-order hyperchaos compound system (چکیده)
21 - An Extended Linear MPC for Nonlinear Processes (چکیده)
22 - Robust Optimal Control of Uncertain Nonlinear Switched System using Approximate Dynamic Programming (چکیده)
23 - کنترل مقاوم امپدانس ربات با رابط انعطاف پذیر در محیطی نامشخص با استفاده از روش کنترل مود لغزشی (چکیده)
24 - طراحی فیلترکالمن غیرخطی برای سیستمهای مرتبه کسری تصادفی غیرخطی همراه با نویز اندازه‌گیری با توزیع استیودنت تی (چکیده)
25 - Modeling and control of inverted pendulum based on PWA-FUZZY approach (چکیده)
26 - Control of Urban Traffic Network Based on Mixed Logical Dynamical Modeling and Constrained Predictive Control Approach (چکیده)
27 - Predictive controller Using modal series for DC/AC converters (چکیده)
28 - Modal Kalman Filter (چکیده)
29 - Distributed Control for Multi-Agent Systems with Noisy Measurments (چکیده)
30 - A novel cubature statistically linearized Kalman filter for fractional-order nonlinear discrete-time stochastic systems (چکیده)
31 - MPPT control of wind turbines by direct adaptive fuzzy-PI controller and using ANN-PSO wind speed estimator (چکیده)
32 - A Multiple Model Predictive Control for Maximum Energy Extraction from Variable Speed Wind Power Systems (چکیده)
33 - کنترل پیش بین مبتنی بر مدل سیستم سوئیچ شونده خطی نامعین با ورودی خارجی (چکیده)
34 - افزایش بهره وری توربین گاز با بهینه سازی دمای گاز ورودی به توربین (چکیده)
35 - پیش بینی دما و توان خروجی توربین گاز V94.2 با استفاده از سری زمانی (چکیده)
36 - Kalman filters for fractional discrete- time stochastic systems along with time- delay in the observation signal (چکیده)
37 - Asymptotic stability analysis of planar switched homogeneous systems (چکیده)
38 - Four-phase intersection traffic control based on mixed logical dynamical modeling and predictive control approach (چکیده)
39 - Optimal Tracking Control of Unknown Discrete-Time Linear Systems Using Input–Output Measured Data (چکیده)
40 - Reinforcement -learning for optimal tracking control of linear discrete-time systems with unknown dynamics (چکیده)
41 - شناسائی سیستم های سوئیچ شونده خطی با استفاده از نگاشت معادلات خطی همزمان (چکیده)
42 - Optimal reserve requirements and units schedule in contingency Constrained Unit Commitment (چکیده)
43 - Obtaining feasible solution and optimal load shedding in contingency - constrained unit commitment joint with reserve auction (چکیده)
44 - An off-line NMPC strategy for continuous-time nonlinear systems using an extended modal series method (چکیده)
45 - Approximate Dynamic Programming for Two-player Zero-sum Game Related to H∞ Control of Unknown Nonlinear Continuous-time Systems (چکیده)
46 - Reinforcement learning and neural networks for multi-agent nonzero-sum games of nonlinear constrained-input systems (چکیده)
47 - Online Concurrent Reinforcement Learning Algorithm to Solve Two-player Zero-sum Games for Partially-unknown Nonlinear Continuous-time Systems (چکیده)
48 - Data-based Reinforcement Learning Algorithm with Experience Replay for Solving Constrained Nonzero-sum Differential Games (چکیده)
49 - Policy Iteration Algorithm Based on Experience Replay to Solve H∞ Control Problem of Partially Unknown Nonlinear Systems (چکیده)
50 - Hybrid Control of DC–DC Series Resonant Converters: The Direct Piecewise Affine Approach (چکیده)
51 - پایدارسازی سیستمهای همگن سوئیچ شونده با استفاده از تابع لیاپانوف مشترک (چکیده)
52 - A New Algorithm Based On Reinforcement Learning For Regressor Selection In The Least Square Estimation (چکیده)
53 - A Multiple Model Predictive Control for Maximum Energy Extraction from Variable Speed Wind Power Systems (چکیده)
54 - Sliding-Mode Control Based MPPT for PV systems under Non-Uniform Irradiation (چکیده)
55 - ردیابی نقطه توان بیشینه آرایهی فتوولتائیک در شرایط رخداد سایه ی جزئی (چکیده)
56 - ردیابی نقطه حداکثر توان آرایه ی فوتولتائیک در شرایط سایه جزئی با تخمین منحنی توان ولتاژ (چکیده)
57 - تاثیر مشارکت در کنترل فرکانس بر پره های توربین واحدهای گازی مطالعه موردی بلوک سیکل ترکیبی نیروگاه شریعتی مشهد (چکیده)
58 - Optimal Tracking Control for Linear Discrete-time Systems Using Reinforcement Learning (چکیده)
59 - تعیین دقیق ماکزیمم ساعات آفتابی برای آرایش های مختلف پنل های خورشیدی به کمک یک آرایش خاص پنل (چکیده)
60 - Shading Factor Estimation in Small-Scale PV Systems (چکیده)
61 - شبکه فازی عصبی ANFIS تقویت شده با خوشه بندی (چکیده)
62 - Wind Turbine Power Tracking Using Multiple Model Predictive Control (چکیده)
63 - An interacting Fuzzy-Fading-Memory-based Augmented Kalman Filtering method for maneuvering target tracking (چکیده)
64 - Knowledge-based Closed-loop Control of Blood Glucose Concentration in Diabetic Patients and Comparison with H∞ Control Technique (چکیده)
65 - Evaluation of Gas Turbines Efficiency in the Frequency Control Mode Using Experimental Data (چکیده)
66 - سیستمهای تکه ای خطی تبار مستقیم: کلاس جدیدی از سیستمهای هایبرید با دینامیک های خطی تبار و مرزهای کلیدزنی قابل تنظیم (چکیده)
67 - Hybrid Modeling of a DC-DC Series Resonant Converter: Direct Piecewise Affine Approach (چکیده)
68 - Discontinuous piecewise quadratic Lyapunov functions for planar piecewise affine systems (چکیده)
69 - Uniform modeling of parameter dependent nonlinear systems (چکیده)
70 - Optimal Operation Management of a Microgrid Based on MOPSO and Differential Evolution Algorithms (چکیده)
71 - مدلسازی و کنترل توان توربینهای بادی سرعت متغیر با کنترلر پیشبین (چکیده)
72 - کنترل مبدل های الکترونیک قدرت به کمک تئوری سیستم های هایبرید و استراتژی تصویر کمینه (چکیده)
73 - A New Equivalent Linear Mixed-Integer Expression Model of the Unit Commitment Problem with Minimum Operating Units (چکیده)
74 - An IMM algorithm based on augmented kalman filter for maneuvering target tracking (چکیده)
75 - پایدارسازی و کنترل سیستم های خطی سوئیچ شونده با قانون کلیدزنی مقید به حالت-ورودی منطقی: دیدگاه مبتنی بر نامساوی های ماتریسی خطی (چکیده)
76 - برنامه ریزی و تصمیم گیری تحت عدم قطعیت و دینامیک در پروژه های (کلید در دست) با استفاده از تئوری فازی (چکیده)
77 - A new approach on planning and decision making in engineering and construction industry (چکیده)
78 - طراحی کنترلر پایدار ساز با استفاده از الگوریتم ژنتیک:مبتنی بر تابع انتقال سیستم (چکیده)
79 - Determination of PSS Location Based on Singular Value Decomposition (چکیده)
80 - Relative gain array and singular value decomposition in determination of PSS location (چکیده)
81 - معرفی معیاری جدید برای تشخیص صرع در سیگنالهای الکتروانسفالوگرام نویزی و کوتاه مدت بر اساس تحلیل الگوهای ترتیبی (چکیده)
82 - A Novel Adaptive Neural Sliding Mode Control for Systems with Unknown Dynamics (چکیده)
83 - Sufficient Conditions for Stabilizability of Switched Linear Systems with Sub-optimal Convergence Rate (چکیده)
84 - A New Signal Processing Approach to find Parameters Affecting Fuel Consuming in Power Plants (چکیده)
85 - Designing a Robust Controller for High-Precision Multi Dimensional Positioning Stage (چکیده)
86 - A computational tool for dispatching units in pool-based electricity markets (چکیده)
87 - کنترل سطح درام و فشار دیفرنس واحد اشکودای نیروگاه مشهد (چکیده)
88 - تخمین تأثیر شبکه در سیستمهای کنترلی و کاهش اثرات شبکه با استفاده از روش مدیریت ارسال اطلاعات (چکیده)
89 - Optimal constrained power scheduling in Electricity Market (چکیده)
90 - New Concepts of Control Structure Design in Determination of PSS Location (چکیده)
91 - Pss design in conjunction with scaling effect (چکیده)
92 - Agent-based Simulation for Blood Glucose (چکیده)
93 - Optimal Stabilizable Switching Law for Switched Linear SystemsUsing GA (چکیده)
94 - Robust Stability of the Fractional Order LQG Controllers (چکیده)
95 - Constrained and Multi-objective MIMO Control System Design: Evolutionary Approach (چکیده)
96 - تعیین تعرفه های مشترکین مختلف شرکت های توزیع با توجه به راه اندازی بازار برق ایران (چکیده)
97 - Optimal Path Planning for Controllability of Switched Linear Systems Using Multi-level Constrained GA (چکیده)
98 - تعیین توالی درمان بهینه و اقتصادی کاهش دوره ای نوتروفیل (چکیده)
99 - طراحی یک الگوریتم مبتنی بر خوشه سازی کاهشی در حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور (چکیده)
100 - طراحی یک الگوریتم مبتنی بر تبدیل موجک و روشANFISجهت حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور (چکیده)
101 - Active insulin infusion using fuzzy-based closed-loop (چکیده)
102 - An Automatic Insulin Infusion System based on H-Infinity (چکیده)
103 - Market Oriented Reactive Power Expansion Planning using Locational Marginal Price (چکیده)
104 - Electricity Price Forecasting Using a Clustering Approach (چکیده)
105 - Optimal unit commitment using equivalent linear minimum up and down time constraints (چکیده)
106 - پیاده سازی قیود غیر خطی برنامه ریزی واحدها در بازار برق ایران با مدل ترکیبی صفر و یک (چکیده)
107 - تحلیل سرمایه گذاری مولد گازسوز با توجه به شرایط خرید تضمینی انرژی در بازار برق (چکیده)
108 - بررسی علل عدم تطابق اجرای مرکز ملی راهبری و پایش شبکه سراسری با برنامه ریزی بازار برق ایران (چکیده)
109 - طراحی نرم افزار تعیین قیمت انرژی مصرفی انواع مشترکین با توجه به استقلال شرکتهای توزیع (چکیده)
110 - طراحی یک آلگوریتم کاربردی پیش بینی بار به کمک شبکه های عصبی با هدف کاهش جریمه پرداختی خریداران بازار برق با استفاده از آلگوریتم ژنتیک (چکیده)
111 - Optimal constrained power scheduling in Electricity market (چکیده)
112 - Determination of PSS Location Based on the Control Structure Design Indices (چکیده)
113 - طراحی یک کنترل کننده مقاوم برای سکوی مکان یاب با شش درجه آزادی و دقت بالا (چکیده)
114 - تخمین تأثیر شبکه در سیستمهای کنترلی و کاهش اثرات شبکه با استفاده از روش مدیریت ارسال اطلاعات (چکیده)
115 - بررسی تاثیر حضور عاملهای قیمت دهنده با استراتژی های معین در کنار عاملهای یادگیرنده تقویتی در یک بازار برق رقابتی (چکیده)
116 - Fast and robust Detection of Epilepsy in Noisy EEG Signals Using Permutation Entropy (چکیده)
117 - Flocking of Autonomous Unmanned Air Vehicles (چکیده)
118 - Control structure design in power system (چکیده)
119 - عدد تداخل حلقه بسته بعنوان معیاری برای زوج بندی در سیستمهای کنترلی (چکیده)
120 - کاربرد شیکه عصبی در سیستمهای کنترل و پایدارکننده های قدرت (چکیده)
121 - تعیین مکان پایدارساز سیستم قدرت بر اساس شاخصهای طراحی ساختار کنترل (چکیده)
122 - Design of a Variable Structure Controller to Pneumatic Muscle Actuator Using Moving Sliding Surfaces (چکیده)
123 - Singular Value Decomposition as a Measure for Control Structure Design in Power Systems (چکیده)
124 - طراحی پایدار ساز سیستم قدرت با در نظر گرفتن مدرج سازی (چکیده)
125 - Establishing Financial Market in Iran (چکیده)
126 - پایداری در سیستمهای کنترل شبکه (چکیده)
127 - یک ابزار محاسباتی برای توزیع توان بین واحدها (چکیده)