هفدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2009 , 2009-05-19

عنوان : ( معیار کیفی سنجش اعتبار مدل های انتقال حرارت زیستی تعادلی در برابر مدل ها غیر تعادلی برای منبع حرارتی نوسانی )

نویسندگان: جواد ابوالفضلی اصفهانی , مهدی بلالی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه از لیزرهای با پالس کوتاه به طور گسترده در کاربردهای درمانی استفاده می شود. انتقال انرژی توسط لیزرهای پالس کوتاه در زمان بسیار کوتاهی انجام می شود، که این زمان ممکن است از زمان لازم برای برقراری شرایط تعادل حرارتی بین بافت و خون کمتر باشد. در این صورت نمی توان از تئوری های متداول انتقال حرارت زیستی تعادلی برای شبیه سازی رفتار حرارتی بافت استفاده کرد. در این مقاله دمای شریانی به صورت تابعی نوسانی در نظر گرفته شده است و معیارهای کیفی برای تشخیص مجاز بودن استفاده از مدل های انتقال حرارت زیستی تعادلی ارائه شده اند. در نهایت مدل های انتقال حرارت زیستی تعادلی و غیر تعادلی برای یک بافت دارای شبکه مویرگی با استفاده از روش تبدیل لاپلاس حل شده اند.

کلمات کلیدی

, اعتبار مدل, انتقال حرارت زیستی تعادلی, مدل ها غیر تعادلی, منبع حرارتی نوسانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014858,
author = {ابوالفضلی اصفهانی, جواد and بلالی, مهدی},
title = {معیار کیفی سنجش اعتبار مدل های انتقال حرارت زیستی تعادلی در برابر مدل ها غیر تعادلی برای منبع حرارتی نوسانی},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2009},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اعتبار مدل، انتقال حرارت زیستی تعادلی، مدل ها غیر تعادلی، منبع حرارتی نوسانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T معیار کیفی سنجش اعتبار مدل های انتقال حرارت زیستی تعادلی در برابر مدل ها غیر تعادلی برای منبع حرارتی نوسانی
%A ابوالفضلی اصفهانی, جواد
%A بلالی, مهدی
%J هفدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2009
%D 2009

[Download]