کنفرانس فیزیک ایران 1388 , 2009-08-24

عنوان : ( شبیه سازی عددی امواج غبار-صوتی در محیط پلاسمای غبارآلود شامل یونهای غیرگرمائی و ذرات غبار باردار منفی )

نویسندگان: پروانه محمدزاده الله وردیخانی , صفا جامی , کورش جاویدان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله ابتدا معادلة انتشار موج غبار-صوتی را در یک پلاسما شامل الکترونهای بولتزمنی، یونهای غیر گرمائی و ذرات غبار باردار منفی بدست میآوریم. با استفاده از روش تفاضل متناهی معادلة غیرخطی به دست آمده را شبیه سازی عددی میکنیم. سپس اثر تغییرات پارامترهای پلاسمایی را روی مشخصات موج سالیتاری (دامنه و پهنا) بررسی کرده و در نهایت پایداری موج سالیتاری را در پلاسمای غبارآلود غیر همگن بررسی میکنیم

کلمات کلیدی

, پلاسما, امواج غبار, صوتی, پلاسمای غبارآلود , یونهای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014869,
author = {پروانه محمدزاده الله وردیخانی and صفا جامی and جاویدان, کورش},
title = {شبیه سازی عددی امواج غبار-صوتی در محیط پلاسمای غبارآلود شامل یونهای غیرگرمائی و ذرات غبار باردار منفی},
booktitle = {کنفرانس فیزیک ایران 1388},
year = {2009},
location = {ايران},
keywords = {پلاسما- امواج غبار-صوتی- پلاسمای غبارآلود - یونهای غیرگرمائی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبیه سازی عددی امواج غبار-صوتی در محیط پلاسمای غبارآلود شامل یونهای غیرگرمائی و ذرات غبار باردار منفی
%A پروانه محمدزاده الله وردیخانی
%A صفا جامی
%A جاویدان, کورش
%J کنفرانس فیزیک ایران 1388
%D 2009

[Download]