پژوهشهای زراعی ایران, دوره (7), شماره (2), سال (2010-1) , صفحات (421-430)

عنوان : ( پی جویی یولاف وحشی(Avena ludoviciana Dur. ) مقاوم به علف کش کلودینافوپ پروپارژیل در مزارع گندم خوزستان به روش زیست سنجی بذر )

نویسندگان: مهدی راستگو , محمدحسن راشدمحصل , اسکندر زند , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بمنظور پی جویی یولاف وحشی مقاوم به علف کش کلودینافوپ پروپارژیل (تاپیک) در مزارع گندم خوزستان آزمایشی با استفاده از روش زیست سنجی بذر در سال 1385 در آزمایشگاه علفهای هرز دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد بر روی توده های جمع آوری شده از 7 شهر استان خوزستان شامل اهواز، اندیمشک، شوش، شوشتر، رامهرمز، سوسنگرد (دشت آزادگان)، و دزفول ( مجموعا 45 توده مشکوک به مقاومت) بهمراه یک توده حساس که از مناطق بدون سابقه مدیریت شیمیایی جمع آوری شده بود، انجام شد. آزمایش در سه مرحله شامل تعیین دز تفکیک کننده برای توده حساس، غربال توده های یولاف وحشی توسط دز تفکیک کننده و آزمایش پاسخ به دز توده های مشکوک به مقاومت، اجرا شد. در تمامی آزمایشها طول ساقه چه نسبت به شاهد 7 روز پس از تیمار با علف کش در داخل پتری دیش، بعنوان شاخص رشدی گیاه در نظر گرفته شد. بر اساس آزمایش زیست سنجی بذر انجام شده، دز تفکیک کننده برای توده حساس به میزان 02/0 میلی گرم ماده موثره در لیتر بدست آمد. در آزمایش غربال توسط دز تفکیک کننده، 17 توده به عنوان توده های مشکوک به مقاومت تعیین شدند. بطور کلی نتایج این آزمایش نشان داد که در برخی توده های یولاف وحشی مزراع گندم استان خوزستان مقاومت ایجاد شده است .

کلمات کلیدی

, یولاف وحشی (Avena ludoviciana Dur. ), مقاومت به علف کش, زیست سنجی بذر, کلودینافوپ پروپارژیل (تاپیک), دز تفکیک کننده.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015230,
author = {راستگو, مهدی and راشدمحصل, محمدحسن and اسکندر زند and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {پی جویی یولاف وحشی(Avena ludoviciana Dur. ) مقاوم به علف کش کلودینافوپ پروپارژیل در مزارع گندم خوزستان به روش زیست سنجی بذر},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2010},
volume = {7},
number = {2},
month = {January},
issn = {۲۰۰۸-۱۴۷۲},
pages = {421--430},
numpages = {9},
keywords = {یولاف وحشی (Avena ludoviciana Dur. )، مقاومت به علف کش، زیست سنجی بذر، کلودینافوپ پروپارژیل (تاپیک)، دز تفکیک کننده.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پی جویی یولاف وحشی(Avena ludoviciana Dur. ) مقاوم به علف کش کلودینافوپ پروپارژیل در مزارع گندم خوزستان به روش زیست سنجی بذر
%A راستگو, مهدی
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A اسکندر زند
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ ۲۰۰۸-۱۴۷۲
%D 2010

[Download]