بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (1), شماره (1), سال (2010-2) , صفحات (91-101)

عنوان : ( الگوی قیمت‏ گذاری علف‏ کش‏های همسو با محیط‏ زیست و کشاورزی پایدار در استان خراسان رضوی )

نویسندگان: محمد قربانی , امین نعمتی , رضا قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آگاهی از ترجیحات کشاورزان گندم‌کار نسبت به نقش عوامل زیست‏محیطی و نوع علف‏های هرز در قیمت علف‌کش‌های زیستی برای مدیریت پایدار علف‌های هرز، به عنوان یک راهکار اساسی در جهت کمک به سیاست‌گزاران و مسئولان بخش کشاورزی تلقی می‌شود. با توجه به این مهم در این مقاله تلاش شده است تا با استفاده از داده‎های مقطعی 180 کشاورز گندم‏کار استان خراسان رضوی در سال 1387 و بهره‏گیری از الگوی قیمت‌گذاری کیفی (HPM) ، نقش عوامل زیست‏محیطی و نوع علف‏هرز بر قیمت علف‏کش‏های همسو با محیط‏زیست در قالب تمایل به پرداخت مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل از برآورد الگوی قیمت‌گذاری کیفی علف‌کش‌ها نشان داد که کاهش آلودگی آب، کاهش تهدید سلامت انسان، شاخص آگاهی کشاورزان از آثار سوء ناشی از مصرف علف‏کش‏ها، و متغیر مجازی یک ساله بودن علف‏های هرز تأثیر معنی‏داری بر روی قیمت علف‏کش‎های همسو با محیط زیست و کشاورزی پایدار دارند. سایر متغیرها از جمله کاهش آلودگی خاک و چند‏ساله بودن علف‏های هرز تأثیر ‏معنی‏داری بر قیمت این نوع علف‏کش‎ها ندارند. با توجه به یافته‏های این تحقیق، انجام تحقیقات کاربردی در مورد امکان استفاده از علف‏کش‏های زیستی و یا علف‏کش‏های سازگار با مولفه‏های زیست‏محیطی، توجه به میزان تمایل به پرداخت کشاورزان در جایگزینی علف‏کش‏های زیستی در نظام تولید و قیمت‏گذاری علف‏کش‏ها اهمیت زیادی داشته و انجام تحقیقات بیشتر پیشنهاد می‎گردد.

کلمات کلیدی

, رهیافت بازار جایگزین, قیمت‌گذاری کیفی, علف‌کش زیستی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015384,
author = {قربانی, محمد and نعمتی, امین and قربانی, رضا},
title = {الگوی قیمت‏ گذاری علف‏ کش‏های همسو با محیط‏ زیست و کشاورزی پایدار در استان خراسان رضوی},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2010},
volume = {1},
number = {1},
month = {February},
issn = {2008-7713},
pages = {91--101},
numpages = {10},
keywords = {رهیافت بازار جایگزین، قیمت‌گذاری کیفی، علف‌کش زیستی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T الگوی قیمت‏ گذاری علف‏ کش‏های همسو با محیط‏ زیست و کشاورزی پایدار در استان خراسان رضوی
%A قربانی, محمد
%A نعمتی, امین
%A قربانی, رضا
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2010

[Download]