دانش و توسعه, دوره (13), شماره (19), سال (2007-4) , صفحات (135-147)

عنوان : ( بررسی مقایسه ای بهره وری در کارگاههای بزرگ صنعتی کشور )

نویسندگان: محمود هوشمند , لطفعلی آذری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی مقایسه ای بهره وری در کارگاههای بزرگ صنعتی کشور

کلمات کلیدی

, بهره وری, صنعت, کارگاه های صنعتی , اقتصاد منطقهای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015440,
author = {هوشمند, محمود and لطفعلی آذری},
title = {بررسی مقایسه ای بهره وری در کارگاههای بزرگ صنعتی کشور},
journal = {دانش و توسعه},
year = {2007},
volume = {13},
number = {19},
month = {April},
issn = {2008-1456},
pages = {135--147},
numpages = {12},
keywords = {بهره وری، صنعت، کارگاه های صنعتی ،اقتصاد منطقهای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مقایسه ای بهره وری در کارگاههای بزرگ صنعتی کشور
%A هوشمند, محمود
%A لطفعلی آذری
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 2007

[Download]