فن آوری زیستی در کشاورزی, دوره (7), شماره (4), سال (2008-3) , صفحات (109-119)

عنوان : ( تأثیر سطوح مختلف شوری بر فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان برگ وخصوصیات فیزیولوژیک گیاه کنجد(Sesamum indicum L.) )

نویسندگان: مژگان ثابت تیموری , حمیدرضا خزاعی , احمد نظامی , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر سطوح مختلف شوری بر میزان آنزیم‌های آنتی اکسیدان برگ و خصوصیات فیزیولوژیک گیاه کنجد به عنوان شاخصی از مقاومت به تنش شوری، تحقیقی در سال 1384 در گلخانة تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد بصورت آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار به اجرا درآمد. تیمارهای آزمایش شامل ترکیبی از پنج سطح مختلف شوری (4/2، 4/4 ،4/6 ،4/8 ،4/10دسی‌زیمنس‌ بر متر) و چهار تودة بومی کنجد (جیرفت، دزفول، مغان و برازجان) بود. با افزایش تنش شوری مقدار هدایت روزنه‌ای، تعرق و میزان آب نسبی برگ در کلیه توده ها کاهش یافت. تأثیر تنش شوری بر میزان آنزیمهای آنتی‌اکسیدان برگ به صورت تغییرات معنی‌دار در مقدار آنزیم سوپر اکسید‌دیسموتاز، کاتالاز و گلوتاتیون ردوکتاز مشاهده شد. فعالیت کلیه آنزیم ها در دورة رشد زایشی افزایش و در مرحلة رسیدگی گیاه کاهش یافت. مقایسه میان توده های کنجد نشان داد که با توجه به همبستگی قوی بین میزان آب نسبی برگ و آنزیم سوپراکسیددیسموتاز، می‌توان توده مغان را با کمترین تغییرات در میزان آب نسبی برگ و بیشترین میزان فعالیت آنزیم، بعنوان تودة مقاوم و تودة برازجان را حساسترین توده نسبت به شوری معرفی نمود.

کلمات کلیدی

, آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان, تنش شوری, خصوصیات فیزیولوژیک, کنجد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015621,
author = {ثابت تیموری, مژگان and خزاعی, حمیدرضا and نظامی, احمد and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {تأثیر سطوح مختلف شوری بر فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان برگ وخصوصیات فیزیولوژیک گیاه کنجد(Sesamum indicum L.)},
journal = {فن آوری زیستی در کشاورزی},
year = {2008},
volume = {7},
number = {4},
month = {March},
issn = {1735-7446},
pages = {109--119},
numpages = {10},
keywords = {آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان، تنش شوری، خصوصیات فیزیولوژیک، کنجد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر سطوح مختلف شوری بر فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان برگ وخصوصیات فیزیولوژیک گیاه کنجد(Sesamum indicum L.)
%A ثابت تیموری, مژگان
%A خزاعی, حمیدرضا
%A نظامی, احمد
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J فن آوری زیستی در کشاورزی
%@ 1735-7446
%D 2008

[Download]