علوم و صنایع کشاورزی, دوره (23), شماره (2), سال (2010-1) , صفحات (14-19)

عنوان : ( ردیابی ویروس خاکزاد چغندر قند در مزارع استان خراسان رضوی بااستفاده از روشهای سرولوژیکی و مولکولی )

نویسندگان: فاطمه طبسی نژاد , بهروز جعفرپور , ماهرخ فلاحتی رستگار , سارا قارونی کاردانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده ویروس خاکزاد چغندرقند (BSBV)، یکی از اعضای جنس پوموویروس بوده و دارای ذرات میله‌ای‌شکل و سه قطعه آر. ان. ا‌ی تک‌رشته‌ای مثبت می‌باشد. این ویروس از نظر مورفولوژی بسیار شبیه به ویروس عامل بیماری رایزومانیای چغندرقند است و همانند آن بوسیله قارچ خاکزاد پلی‌میکسا بتا منتقل می‌شود که سال‌های متمادی می‌تواند در خاک پایدار باقی بماند. دامنه میزبانی این ویروس محدود به خانواده سلمه است. به منظور شناسایی و تعیین پراکنش این ویروس در استان خراسان رضوی، در تابستان و پاییز 1384، حدود 600 نمونه از مزارع مختلف استان از غده‌های مشکوک به آلودگی جمع‌آوری و به آزمایشگاه منتقل گردید. نمونه‌های آلوده به ویروس، با استفاده از آزمون تاس- الیزا مشخص شدند. همچنین برای اثبات دقیقتر نتایج، آزمون آر. تی- پی. سی. آر صورت گرفت که در آن استخراج آر. ان. ای ویروس از غده‌های آلوده، به روش رسوب با PEG6000 انجام شد. سپس بدنبال آن آزمون آر. تی با استفاده‌ از پرایمرهای تصادفی هگزامر جهت سنتز دی. ان. ای مورد استفاده قرار گرفت. واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز با استفاده از پرایمرهای اختصاصی ویروس انجام گردید. الکتروفورز محصول پی. سی. آر در ژل آگارز 5/1 درصد، قطعه تکثیر شده 399 جفت‌باز مربوط به این ویروس را در نمونه‌های آلوده نشان داد. وجود این ناحیه تکثیر‌شده در نمونه‌های آزمایشی، آلودگی به ویروس مذکور را در مناطق مورد بررسی‌ تأیید می‌کند. واژه‌های کلیدی: ویروس خاکزاد چغندرقند (BSBV)، پوموویروس‌، آزمون تاس- الیزا، واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز فایل

کلمات کلیدی

, چغندر, ویروس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015707,
author = {طبسی نژاد, فاطمه and جعفرپور, بهروز and فلاحتی رستگار, ماهرخ and قارونی کاردانی, سارا},
title = {ردیابی ویروس خاکزاد چغندر قند در مزارع استان خراسان رضوی بااستفاده از روشهای سرولوژیکی و مولکولی},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2010},
volume = {23},
number = {2},
month = {January},
issn = {1029-4791},
pages = {14--19},
numpages = {5},
keywords = {چغندر- ویروس خاکزاد-ELISA-RT-PCR},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ردیابی ویروس خاکزاد چغندر قند در مزارع استان خراسان رضوی بااستفاده از روشهای سرولوژیکی و مولکولی
%A طبسی نژاد, فاطمه
%A جعفرپور, بهروز
%A فلاحتی رستگار, ماهرخ
%A قارونی کاردانی, سارا
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2010

[Download]