بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: PCR


موارد یافت شده: 558

1 - A Rapid Identification of i>Salmonella enterica/i> in Chicken Skin Using an invA Molecular Marker (چکیده)
2 - آنالیزتوالیژن2aجدایه پنیرک ویروس موزاییک خیاردرایران (چکیده)
3 - مقایسه روش های HRM و DGGE جهت بررسی ترکیب جوامع باکتریایی خاک در کاربری های اراضی مختلف (چکیده)
4 - Parasitological and molecular study of nosemosis in migratory apiaries in Hormozgan Province, southern Iran (چکیده)
5 - Investigating the effect of Lactiplantibacillus plantarum TW57-4 in preventing biofilm formation and expression of virulence genes in Listeria monocytogenes ATCC 19115 (چکیده)
6 - Radiology versus RT-PCR for detection of proventricular dilatation disease in psittacines (چکیده)
7 - بررسی مولکولی بسنوئتیا کاپره در جنوب غربی ایران منطقه بهبهان (چکیده)
8 - Detection of Trypanosoma evansi infection in the one humped camel (Camelus dromedarius) from Northern of Iran using real time PCR (چکیده)
9 - A comparison of bacteriological culture serological and qPCR methods detecting Brucellosis in ewes with a history of abortion (چکیده)
10 - Detecting A2 allele of beta-casein in dairy cows (چکیده)
11 - Virulence gene profiles and intimin subtypes of Shiga toxin‐producingEscherichia coliisolated from healthy and diarrhoeic calves (چکیده)
12 - Molecular typing of avian Escherichia coli isolates by enterobacterial repetitive intergenic consensus sequences-polymerase chain reaction (ERIC-PCR) (چکیده)
13 - Survey on O157:H7 enterohemorrhagic Escherichia coli (EHEC) in cattle in Golestan province, Iran (چکیده)
14 - Study on Salmonella contamination of traditionally produced edible poultry eggs (چکیده)
15 - Shepherd dogs as a common source for Salmonella enterica serovar Reading in Garmsar, Iran (چکیده)
16 - Prevalence of Shiga toxin-producing and enteropathogenic Escherichia coli in slaughtered camels in Iran (چکیده)
17 - Isolation and molecular identification of Avibacterium paragallinarum in suspected cases of infectious coryza (چکیده)
18 - The first molecular investigation ofLawsonia intracellularisin dromedary camels (چکیده)
19 - Evaluation of Five Polymerase Chain Reaction (PCR) Assays for Diagnosis of the Shiga Toxin 2f-Producing <i>Escherichia coli</i> (چکیده)
20 - Prevalence and clonal distribution of avian Escherichia coli isolates harboring increased serum survival (iss) gene (چکیده)
21 - TGM2, HMGA2, FXYD3, and LGALS4 genes as biomarkers in acquired oxaliplatin resistance of human colorectal cancer: A systems biology approach (چکیده)
22 - The first molecular isolation of Halicephalobus gingivalis from horses in Iran (چکیده)
23 - Association between proliferation status of infected and non-infected mononuclear cells with tissue lesions in acute bovine theileriosis (چکیده)
24 - Antibiotic resistance and enterotoxin gene profiles of Staphylococcus aureus isolated from raw milk in Iran (چکیده)
25 - تنوع ژنتیکی و بیماریزایی دایه‌های Xanthomonas translucens عامل لکه نواری باکتریایی گندم در استان‌های خراسان (چکیده)
26 - ردیابی هم‌زمان دو گونه ویروس رگبرگ زرد نکروتیک چغندرقند و ویروس سوختگی سیاه چغندرقند با استفاده از واکنش زنیره‌ای پلی‌مراز دوگانه (چکیده)
27 - Investigating the Prevalence of i>Mycobacterium Avium Subspecies Paratuberculosis/i> (MAP) in Industrial Dairy herds using Ziehl-Neelsen Staining, Culture, and PCR in Mashhad, Iran (چکیده)
28 - مقایسه روش qPCR با روشهای سرولوژی و کشت جهت تشخیص بروسلوز در میشهای دارای سابقه سقط (چکیده)
29 - Optimization of Molecular Sex Identification in Ostrich Based on Multiplex PCR (چکیده)
30 - شناسایی و بررسی تنوع ژنتیکی جدایه‌های عامل نواری باکتریایی گندم در استان های خراسان (چکیده)
31 - Prevalence of canine distemper in dogs referred to Veterinary Hospital of Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran (چکیده)
32 - بررسی فعالیت تثبیت نیتروژن، بیان ژن nifH و رشد در سیانوباکتری Aliinostoc sp.، تحت تاثیرمنابع نیتروژن، فسفر و پتاسیم (چکیده)
33 - Genotypic and phenotypic diversity of Prototheca spp. recovered from bovine mastitis in terms of antimicrobial resistance and biofilm formation ability (چکیده)
34 - Production of Somatic Hybrids of Pleurotus florida Through Hyphae Anastomosis Fusion with Agaricus bisporus (چکیده)
35 - Evaluation of the anti-Newcastle disease vaccine serum on dogs with canine distemper (چکیده)
36 - تحلیل تبارزائی دایه ایرانی ویروس نوار زرد تره‌فرنگی از میزبان سیر براساس نواحی ژنومی CI و CP (چکیده)
37 - بررسی میزان شیوع پاتوتیپهای اشریشیا کولای مولد اسهال از غذاهای آماده مصرف (چکیده)
38 - Molecular characterization of circulating avian metapneumovirus, subgroup B, in broiler chickens, Iran, 2016-2018 (چکیده)
39 - آمین های بیوژنیک در فرآورده های لبنی (چکیده)
40 - Gene deletion patterns in non-aflatoxigenic strains of Aspergillus flavus (چکیده)
41 - Performance of Immunohistochemistry vs Real-time PCR Methods for Detecting Mycobacterial Infections of Cattle Screened by Comparative Tuberculin Test. (چکیده)
42 - Detection of canine distemper virus in cerebrospinal fluid, whole blood and mucosal specimens of dogs with distemper using RT‐PCR and immunochromatographic assays (چکیده)
43 - Detection of i>Treponema/i> phylotypes from digital dermatitis lesions and effect ‎of different phylotypes on lesion size (چکیده)
44 - تأثیر نانو ذرات نقره بر فعالیت میکروبی و جمعیت باکتریایی یک خاک آهکی با استفاده از qPCR (چکیده)
45 - Rapid assessment of sanitary and physiological state of thermotherapy-treated apple shoots by chlorophyll content evaluation (چکیده)
46 - Use of a gyrB PCR-RFLP method to diagnose tuberculosis and identify the causative Mycobacterium sp. in cattle and humans (چکیده)
47 - شناسایی گونه های سالمونلا در فرآورده های خام مرغ با استفاده از کاوشگر اختصاصی به کمک روش Real Time PCR (چکیده)
48 - Molecular diagnosis of dermatophyte isolates from canine and feline dermatophytosis in Northeast Iran (چکیده)
49 - Detection of extended-spectrum beta-lactamase genes among Escherichia coli isolates from urinary tract infection in Mashhad (چکیده)
50 - Nosema ceranae Enfeksiyonunun İran, Mazandaran İlinde Mikroskopik ve Moleküler Çalışması (چکیده)
51 - بررسی ویروس موزائیک شلغم (TuMV) در مزارع کلزای استان خراسان رضوی (چکیده)
52 - Incidence and molecular characterization of Beet virus Q in sugar beet production areas of Iran based on coat protein gene (چکیده)
53 - VEGF-C and p53 Gene Expression in the Normal and Neoplastic Mammary Gland of Canines: A Pilot Study (چکیده)
54 - تشخیص باکتری کمپیلوباکتر در جنین های سقط شده گوسفند ارجاعی به قطب سقط جنین )مشهد، ایران( با روش PCR (چکیده)
55 - شناسایی ملکولی گونه های کلامیدیا در جنین های سقط شده گوسفند ارجاعی به قطب سقط جنین دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشه (چکیده)
56 - بررسی تاثیر فرد دهنده بر میزان بیان TGF-β1 در سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی اسب (چکیده)
57 - 36 J.Vet.Parasitol.200-0064-480/$2.50 © IAAVP, India PCR-RFLP for the identification Theileria spp. in dairy cattle and Hyalomma anatolicum in North East Iran (چکیده)
58 - Evaluation of curcumin and CM11 peptide alone and in combination against amastigote form of Iranian strain of L. major (MRHO/IR75/ER) in vitro (چکیده)
59 - Pathology, immunohistochemistry and molecular study of cattle screened by comparative tuberculin test for diagnosis latent form of Johne’s disease (چکیده)
60 - طغیان‌های بیماری نیوکاسل و آنفلوانزای H9N2 در طیور بومی روستایی ایران در سال‌های 94-1393 (چکیده)
61 - A Study of Association of Toxoplasma gondii Infection With Schizophrenia in Mashhad Area, Khorasan Razavi Province, Iran (چکیده)
62 - Internatuinal Journal of Radiation Research (چکیده)
63 - Seroprevalence of Crimean-Congo haemorrhagic fever virus in one-humped camelsand itsribonucleic acid in ticks attached to one-humped camels (Camelus dromedarius) imported from Pakistan into Iran (چکیده)
64 - Identification of bovine leukemia virus in raw milk samples in North-West of Iran (چکیده)
65 - Evaluation of MexAB-OprM efflux pump and determination of antimicrobial susceptibility in Pseudomonas aeruginosa human and veterinary isolates (چکیده)
66 - Investigation the Effect of Low, Medium and High Dose of X-Radiation on the Expression of E-cadherin in Colorectal Cancer Cell Line (چکیده)
67 - Mechanism and pattern of resistance to some ACCase inhibitors in winter wild oat (Avena sterilis subsp. ludoviciana (Durieu) Gillet & Magne) biotypes collected within canola fields (چکیده)
68 - The effect of equine bone marrow‐derived mesenchymal stem cells on the expression of apoptotic genes in neutrophils (چکیده)
69 - Molecular detection of Theileria spp. and Babesia spp. in sheep and vector ticks in Ramsar and Tonkabon areasofMazandaran Province, Iran (چکیده)
70 - Genomic Detection of Bovine Digital Dermatitis Treponemes in Sole Ulcers (چکیده)
71 - تایپینگ مولکولی و تفکیک گونه های بروسلا جداسازی شده از سقط جنین دام های اهلی در شمال و شرق ایران (چکیده)
72 - The Therapeutic Effects of an Antimicrobial Peptide Protonectin (IL-12) on A549 Cancer Cell Line (چکیده)
73 - Molecular Monitoring of D1466 Genotype of Avian Infectious Bronchitis Virus In Iran: A Retrospective Study (2013-2017) (چکیده)
74 - Molecular Typing Of Cephalosporin Resistant Serovars Of Salmonella Enterica From Poultry And Farm Animals (چکیده)
75 - Synergy between parthenolide and arsenic trioxide in adult T-cell leukemia/lymphoma cells in vitro (چکیده)
76 - تشخیص تفریقی تیلریا لستوکاردی، تیلریا اویس و تیلریا آنولاتا در گوسفند با روش مولکولی PCR (چکیده)
77 - Preliminary study of Cytauxzoon felis infection in outdoor cats in Mashhad, Iran (چکیده)
78 - Molecular detection of Theileria annulata in dairy cattle and vector ticks in the Herat area , Afghanistan (چکیده)
79 - Rapid quantitative detection of Listeria monocytogenes in chicken using direct and combined enrichment/qPCR method (چکیده)
80 - Molecular and morphological identification of Anthocoris spp. (Hemiptera: Anthocoridae) predators of three economically important psyllid species in Razavi Khorasan province, Northeastern Iran (چکیده)
81 - Rapid identification of Salmonella enteriditis in chicken skin using invA molecular marker (چکیده)
82 - Prevalence and genotyping of Toxoplasma gondii in stray cats in Mashhad area, Iran (چکیده)
83 - Differential Gene Expression Pattern of Drought Responsive Transcription Factors in Chickpea: An Expressional Analysis (چکیده)
84 - استفاه از روش PCR معمولی به منظور شناسایی باکتری سالمونلا تیفی موریوم در کبد مرغ (چکیده)
85 - A Case-Control Study of Relationship between Toxoplasma gondii Infection and Schizophrenia by Using Serological and Molecular Methods (چکیده)
86 - PCR assay targeting nox gene (NADH oxidase) for rapid identification of Brachyspiracanis in dogs (چکیده)
87 - Evaluation of resistance genes to phenolic antibiotics in poultry salmonella (چکیده)
88 - Detection of some quinolone resistance plasmid genes (qnrA, qnrB, qnrS) in Escherichia coli isolated from human urinary tract infection (چکیده)
89 - Development and Validation of a Real-Time PCR Assay for the Identification of a Common Agrotis Species: Agrotis segetum (Lepidoptera: Noctuidae) (چکیده)
90 - ردیابی مولکولی یک جدایه از ویروس موزاییک رگبرگی اقاقیای زینتی (Wisteria vein mosaic virus) در استان خراسان رضوی (چکیده)
91 - شناسایی و تشخیص ژن های مولد زرالنون در سویه های Fusarium graminearum جدا شده از دانه های ذرت (چکیده)
92 - تاثیر کاربری اراضی روی فراوانی نسبی و ترکیب جوامع باکتریایی خاک (چکیده)
93 - TWIST1, MMP‐21, and HLAG‐1 co‐overexpression is associated with ESCC aggressiveness (چکیده)
94 - Importance of GPCR Receptors in Fungi (چکیده)
95 - شناسایی باکتری سالمونلا تیفی موریوم در گوشت مرغ توسط روش PCR معمولی (چکیده)
96 - شناسایی ژن موثر در دوقلوزایی -FecB- در گوسفندان بومی ایران (چکیده)
97 - Major and minor toxins of Clostridium perfringens isolated from healthy and diseased sheep (چکیده)
98 - جداسازی، شناسایی و تعیین حساسیت آنتیبیوتیکی استرپتوکوکوسهای گروه PCR غیرانتروکوکی- در برخی پرندگان با روشهای کشت و - D و C (چکیده)
99 - Comparison the Effect of Ferutinin and 17β-Estradiol on Bone Mineralization of Developing Zebrafish (Danio rerio) Larvae (چکیده)
100 - Fraud identification in fishmeal by 12s rRNA and 16s rRNA of mtDNA sequence (چکیده)
101 - Fraud detection in sausages, cold cut and ground meat by Multiplex PCR method (چکیده)
102 - Analysis and Frequency of Bovine lymphocyte Antigen BoLA-DRB3.2 Alleles in Iranian Sistani cattle (چکیده)
103 - Detection and Identification of Salmonella Typhimurium in Chicken Gizzard Using Conventional PCR (چکیده)
104 - A rapid method for separating and concentration of food-borne pathogenes using elution from ready-to-eat vegetables (چکیده)
105 - شناسایی مولکولی سودوموناس استوتزری به روش PCR-duplex (چکیده)
106 - جداسازی وشناسایی گونه های Alicyclobacillus از مراحل مختلف خط تولید رب گوجه فرنگی با استفاده از روش مبتنی بر کشت ومولکولی و بررسی اثر بریکس بر رشد باکتری های Alicyclobacillus (چکیده)
107 - Inhibitory Effect of Biologically Synthesized Silver Nanoparticle on Growth and Virulence of E. coli (چکیده)
108 - Combination of competitive PCR and cultivation methods for differential enumeration of viable Lactobacillus acidophilus in bio‐yoghurts (چکیده)
109 - Genotyping of human cystic echinococcosis in Northeastern Iran (چکیده)
110 - بررسی تاکسونومی و بیماریزایی جدایه های قارچ Rhizoctonia solani عامل بیماری شانکر ساقه و ریشه لوبیا در استان خراسان شمالی (چکیده)
111 - Molecular screening of one week old broilers for Mycoplasma gallisepticum contamination (چکیده)
112 - شناسایی ویروس های فوق حاد بیماری بورس عفونی به روش RT-PCR بر روی ژن VP1 و بررسی حضور احتمال ویروس های بازآرایی شده (چکیده)
113 - Epidemiological typing of Brucella strains isolated from livestock by enterobacterial repetitive intergenic consensus (ERIC) PCR (چکیده)
114 - ارتباط ژن هورمون رشد با ترکیبات شیر در گوسفند زل (چکیده)
115 - ارزیابی چند شکلی ژن کاپاکازئین وارتباط آن با اجزای شیر به روش PCR-SSCP در گوسفند زل (چکیده)
116 - تعیین پلی مورفیسم ژن کاپاکازئین (κ-CSN) در جمعیت شترهای استان گلستان با استفاده از تکنیک PCR-RFLP (چکیده)
117 - THE SEARCH FOR FIMA AND CSGA GENES IN ESCHERICHIA COLI ISOLATES FROM URINARY TRACT INFECTIONS (UPEC) BY MULTIPLEX PCR (چکیده)
118 - Evaluation of Estrogen Receptor α and ß Genes Expression in Normal and Neoplastic Mammary Gland in Dogs by Real-time PCR (چکیده)
119 - آزمون TaqMan Real-Time PCR برای شناسایی سریع Agrotis segetum (Lepidoptera: Noctuidae) (چکیده)
120 - تعیین میزان حساسیت روش PCRجهت تشخیص باکتری اشرشیا کلی سویه O157:H7 با استفاده از پرایمرهای طراحی شده جهت تشخیص آنتی ژ نهای (چکیده)
121 - Immunobiologically relevant level of aflatoxin B1 alters transcription of key functional immune genes, phagocytosis and survival of human dendritic cells (چکیده)
122 - Data on environmentally relevant level of aflatoxin B1-induced human dendritic cells' functional alteration (چکیده)
123 - Molecular investigation of Lawsonia intracellularis in diarrheic and healthy captive ostriches (Struthio camelus) in Iran (چکیده)
124 - Rapid identification of Bactrocera zonata (Dip.: Tephritidae) using TaqMan real-time PCR assay (چکیده)
125 - Molecular and serological detection of Neospora caninum in multiple tissues and CSF in asymptomatic infected stray dogs in Tehran, Iran (چکیده)
126 - Expression of endogenous retroviruses in pre‐implantation stages of bovine embryo (چکیده)
127 - A Parasitologic and Molecular Survey of Hepatozoon canis Infection In Stray Dogs In Northeastern Iran (چکیده)
128 - بررسی تنوع ژنتیکی و پراکنش ویروس لکه سیاه برگ چغندرقند (Beet black scorch virus) در برخی استانهای ایران (چکیده)
129 - Detection, identification and phylogenetic analysis of lactic acid bacteria isolated from Tarkhineh, Iranian fermented cereal product, by amplifying the 16s rRNA gene with universal primers and differentiation using rep-PCR (چکیده)
130 - Comparative analysis of WRKY gene expression in extreme chickpea genotypes under progressive water stress using real-time PCR (چکیده)
131 - Evaluation of anti-leishmanial effect of CM11 on amastigote form of Leishmania major applying Real-time PCR (چکیده)
132 - Detection of Mycoplasma bovis in bulk tank milk samples by nested PCR in Mashhad, Iran (چکیده)
133 - شناسایی بیوانفورماتیکی و بررسی تغییر بیان microRNA های کاندید پاسخ به تنش خشکی در برنج (چکیده)
134 - Anaplasma infection in ticks infestating sheep and goat grazed in Savadkooh, Mazandaran (چکیده)
135 - Ticks harboring Ehrlichia on sheep and goat grazed in Savadkooh, Mazandaran (چکیده)
136 - Binding of Rhipicephalus ( Boophilus) annulatus tropomyosin and cathepsin like as vaccine candidate using OE-PCR (چکیده)
137 - Molecular Study of Sheep Malignant Theileriosis at Barka Region in the Sultanate of Oman (چکیده)
138 - Identification and characterization of Theileria ovis surface protein (ToSp) resembled TaSp in Theileria annulata (چکیده)
139 - Anaplasma spp. identification in hard ticks of Iran: First report of Anaplasma bovis in Haema physalis inermis (چکیده)
140 - Study of the association between ERα expression, age and menopause of Iranian women with breast cancer (چکیده)
141 - Expression analysis of DREB2A gene in contrastive chickpea genotypes under dehydration stress using real-time PCR (چکیده)
142 - شناسایی و بررسی مولکولی ویروس موزاییک معمولی لوبیا BYMV و موزاییک نکروتیک معمولی لوبیا BCMNV در استان مازندران (چکیده)
143 - Molecular typing of uropathogenic E.coli .... (چکیده)
144 - Detection of resistant genes ESBL in Escherichia coli isolated from patients with Urinary Tract Infection in Ghaem and Emam Reza hospitals in Mashhad (چکیده)
145 - Expression of leptin and leptin receptor transcripts in ovine corpus luteum (چکیده)
146 - Evaluating the performance of IFAT, RDT, and semi-nested PCR for detection of Leishmania infantum infection on sera sample in symptomatic dogs (چکیده)
147 - Analysis of antibiotic susceptibility profile and RAPD typing of Listeria monocytogenes isolates (چکیده)
148 - Detection of Coxiella burnetii in aborted fetuses of cattle and sheep using polymerase chain reaction assay in Mashhad city, Iran (چکیده)
149 - Molecular typing of Salmonella isolates by REP PCR (چکیده)
150 - Virulence genes of the Pseudomonas aeruginosa associated with bovine mastitis (چکیده)
151 - Evaluation of virulence markers in pseudomonas aeruginosa isolates from infected patients (چکیده)
152 - Evaluation of virulence markers in pseudomonas aeruginosa isolates from infected patients (چکیده)
153 - TNF-α pro-inflammatory cytokinemodulates CD44 expression in human lung epithelial cell line (A549) treated with Temporin-Ra (چکیده)
154 - Optimization of qPCR condition for some specific genes of equine mesenchymal stem cells (چکیده)
155 - تشخیص لیستریا مونوسایتوژنز در ساندویچ های سرد و گرم عرضه شده در سطح شهر مشهد به روش مولتی پلکس PCR (چکیده)
156 - Molecular detection of Toxoplasma gondii infection in aborted fetuses in sheep in Khorasan Razavi province,Iran (چکیده)
157 - The Effects of Various Essential Oils of Medical Plant Seeds and Spices on Digestion Characteristics and Population Changes of Ruminal Anaerobic Fungi in in vitro Condition (چکیده)
158 - Detection of equine herpesvirus-1 and equine herpesvirus-4 in mules and donkeys by real time PCR (چکیده)
159 - تعیین میزان شیوع کلامیدیاپسیتاسی در طوطی های به ظاهر سالم در شهر مشهد (چکیده)
160 - Molecular detection of Neospora caninum infection in ovine aborted fetuses, in Mashhad (چکیده)
161 - Molecular identification of Echinococcus granulosus strain in stray dogs from Northeastern Iran (چکیده)
162 - تشخیص همزمان باکتریهای بیماریزای لیستریا منوسایتوژنز، اشرشیا کلی O157:H7 و جنس سالمونلا به روش multiplex PCR در سبزیجات آماده مصرف (چکیده)
163 - Development of a Polymerase Chain Reaction-Temporal Temperature Gradient Gel Electrophoresis Assay for Identification of Salmonella enterica Subspecies enterica Using a Hypothetical Non-specific Endonucleas S. entericae Gene Sequence (چکیده)
164 - Physiological and gene expression analysis of extreme chickpea (Cicer arietinum L.) genotypes in response to salinity stress (چکیده)
165 - Detection of Mycoplasma capricolum capricolum from Goat Breeds Boer of Khorasan Razavi province, Iran (چکیده)
166 - Evaluation of different statistical methods using SAS software: an in silico approach for analysis of real-time PCR data (چکیده)
167 - Prevalence of high-level gentamicin-resistant Enterococcus faecalis and Enterococcus faecium in an Iranian hospital (چکیده)
168 - Genetic identification of cattle hydatid cyst isolates from northeast and southwest Iran (چکیده)
169 - بررسی بیان ژنهای SCD و FASN در میشهای بلوچی و نژادهای سنتز شده ایران بلک و آرمان (چکیده)
170 - بهینه سازی و کاربرد یک تست RT-PCR جهت شناسایی رئوویروس پرندگان در واکسن های طیور RT-PCR (چکیده)
171 - A Nested RT-PCR assay for the Molecular detection of Peste des petits ruminants(PPR) Virus (چکیده)
172 - تفکیک سریع دو گونه از کنههای تارتن خسارتزا در گلخانههای شهرستان مشهد، urticae (Acari: Tetranychidae) Tetranychus و turkestani Tetranychus ، با استفاده از روش (چکیده)
173 - Association of Genetic Variants ofB-Lactoglobulin Gene with Milk Production in a Herd and a Superior Family of Holstein Cattle (چکیده)
174 - شناسایی چند شکلی ژنهای هورمون رشد pit1 و بتالاکتوگلوبولین در یک گله گاو هلشتاین (چکیده)
175 - تعیین تفاوت ژن PEPCK-C به روش PCR-RFLP و ارتباط آن با صفات عملکردی در مرغان بومی استان خراسان رضوی (چکیده)
176 - HETEROGENEITY OF ESCHERICHIA COLI ISOLATES WITHIN DIFFERENT AGE GROUPS OF PATIENTS WITH URINARY TRACT INFECTIONS IN MASHHAD (چکیده)
177 - MOLECULAR TYPING OF ESCHERICHIA COLI ISOLATES FROM URINARY TRACT INFECTIONS BY USING ENTEROBACTERIAL REPETITIVE INTERGENIC CONSENSUS (ERIC - PCR) IN MASHHAD (چکیده)
178 - Molecoular identification and successful treatment of Chlamydophila psittaci (genotype B) in a clinically affected Congo African grey parrot (Psittacus erithacus erithacus) (چکیده)
179 - Genetic variation among Escherichia coli isolates from human and calves by using RAPD PCR (چکیده)
180 - تشخیص و بررسی تنوع مولکولی ویروس موزاییک معمولی لوبیا در شمال ایران (چکیده)
181 - بررسی بیان mRNA ژن‌ های IL-2 و IL-12 در خوکچه‏ های هندی واکسینه شده با واکسن غیر فعال شده تب برفکی تیپ O (چکیده)
182 - Potential molecular changes on TLR4 at DNA and mRNA levels in canine leukocytes affected by atopic dermatitis (چکیده)
183 - Biodiversity and origin of the microbial populations isolated from Masske, a traditional Iranian dairy product made from fermented Ewe’s milk (چکیده)
184 - Comparison of selected biochemical parameters between naturally infected and non-infected goats with Anaplasma ovis (چکیده)
185 - Analysis of Chalcone Synthase and Chalcone Isomerase Gene Expression in Pigment Production Pathway at Different Flower Colors of Petunia Hybrida (چکیده)
186 - Isolation and genotyping of Clostridium perfringens isolated from healthy and diarrheic dogs in Iran (چکیده)
187 - Sheep oocyte expresses leptin receptor mRNA (چکیده)
188 - مطالعه اعتبار نتایج الیزای خانگی و به دست آوردن بهترین نقطه برش (Cut off) به منظور بررسی سرواپیدمیولوژیکی لکوز گاوان (چکیده)
189 - Microscopy and PCR-based detection of Leucocytozoon spp. in Iranian birds of prey (چکیده)
190 - Genomic diversity of Clostridium perfringens strains isolated from food and human sources (چکیده)
191 - Evaluation of cytokine mRNA expression in vaccinated guinea pigs with foot-and-mouth disease type O inactivated vaccine (چکیده)
192 - Isolation and Genotyping of <i>Toxoplasma gondii</i> Strains in Ovine Aborted Fetuses in Khorasan Razavi Province, Iran (چکیده)
193 - شناسایی سرولوژیکی و مولکولی ویروس موزائیک کدو در مزارع کدوئیان استانهای خراسان رضوی و شمالی (چکیده)
194 - Supplementary Analysis of Phosphoenolpyruvate Carboxykinase Gene Expression in Developing Seeds of Chickpea (چکیده)
195 - Characterization of Pectobacterium species isolated from vegetable crops in north-west of Iran (چکیده)
196 - The Effect of Salinity Stress on Na+ and K+ Concentrations, Na+/K+ Ratio, Electrolyte Leakage and HKT Expression Profile in Roots of Aeluropus littoralis (چکیده)
197 - Determination the sensitivity of Different primers for detection of Brucella by PCR, in the presence and decreased of serum inhibitors (چکیده)
198 - Morphological and Molecular studies (ITS1) of Hydatid cysts in slaughtered sheep in Mashhad area (چکیده)
199 - Designing a SYBR Green Absolute Real time PCR Assay for Specific Detection and Quantification of Bacillus subtilis in Dough Used for Bread Making (چکیده)
200 - Application of F+RNA Coliphages as Source Tracking Enteric Viruses on Parsley and Leek Using RT-PCR (چکیده)
201 - Characterization of aflatoxigenic Aspergillus flavus and A. parasiticus strain isolates from animal feedstuffs in northeastern Iran (چکیده)
202 - Genotyping of Echinococcus granulosus from goats and sheep indicating G7 genotype in goats in the Northeast of Iran (چکیده)
203 - شناسایی مولکولی گونه های تیلریا و ناقلین آن در گاوهای شهرستان یزد با روش Semi-nested PCR (چکیده)
204 - Valproic Acid Negatively Regulated CD44 and BMI1 Expression in Stem like Cancer Cells (چکیده)
205 - Estrogen Receptor Alpha Gene Expression in Breast Cancer Tissues from the Iranian Population - a Pilot Study (چکیده)
206 - بررسی چندشکلی ژن هورمون رشد و ارتباط آن با برخی صفات مرتبط با ترکیبات شیر در گوسفند نژاد زل (چکیده)
207 - Survey of FecX L Locus of BMP15 Gene and Growth Hormone (GH) Gene and Their Effects on Lambing Rate in Zel Sheep (چکیده)
208 - Immunotoxicological concerns of mycotoxins with emphasis on permissible levels of aflatoxin B1 and human dendritic cells (چکیده)
209 - Isolation and genotyping of Clostridium perfringens isolated from healthy and diarrheic dogs- A human health public risk (چکیده)
210 - مطالعه‎ی میکروبیولوژیک و هیستوپاتولوژیک پایودرمِ سگ‎ها‎ در یک جمعیت از سگ‎های اهلی ایران – مشهد (1393-1389) (چکیده)
211 - کنترل کیفیت مواد غذایی با روش های شناسایی سریع قارچ ها و مایکوتوکسین ها در محصولات کشاورزی (چکیده)
212 - SOX2 Expression in Gastrointestinal Cancers of Iranian Patients (چکیده)
213 - Detection of Coxiella burnetii and sequencing the IS1111 gene fragment in bulk tank milk of dairy herds (چکیده)
214 - شناسایی ویروس موزائیک کلم گل با روش‌های سرولوژیکی و مولکولی در استان‌‌های خراسان رضوی و شمالی (چکیده)
215 - Molecular detection of equine piroplasms in donkeys (Equus asinus) in North Khorasan province, Iran (چکیده)
216 - Isolation and molecular typing of Clostridium perfringens isolated from minced meat (چکیده)
217 - Comparative expression of CD29 in equine bone marrow- and adipose- derived mesenchymal stem cells (چکیده)
218 - Crimean-Congo Hemorrhagic Fever in the One-Humped Camel (Camelus dromedarius) in East and Northeast of Iran (چکیده)
219 - A comparison analysis of Listeria monocytogenes isolates recovered from chicken carcasses and human by using RAPD PCR (چکیده)
220 - Dual Promoter Vector Construction for Simultaneous Gene Expression Using SOE-PCR Technique (چکیده)
221 - MEDICINAL PLANT ESSENTIAL OILS REDUCE RUMINAL AND FECAL ESCHERICHIA COLI O157:H7 POPULATION IN BEEF CATTLE (چکیده)
222 - Molecular characterization of Echinococcus granulosus strain in stray dogs from Mashhad (چکیده)
223 - Molecular characterization of Echinococcus isolates in cattle slaughtered in Mashhad and Ahvaz (چکیده)
224 - MOLECULAR DETECTION OF TOXOPLASMA GONDII INFECTION IN ABORTED FETUSES IN SHEEP, IN KHORASAN RAZAVI PROVINCE, IRAN (چکیده)
225 - MOLECULAR IDENTIFICATION OF BABESIA AND THEILERIA SPECIES IN SHEEP AND VECTOR TICKS IN THE MOUNTAINOUS AND TEMPERATE CASPIAN CLIMATES (چکیده)
226 - Three endochitinase-encoding genes identifed in the biocontrol fungus Clonostachys rosea are diferentially expressed (چکیده)
227 - An N-acetyl-beta-Dglucosaminidase gene, cr-nag1, from the biocontrol agent Clonostachys (چکیده)
228 - Real-time RTPCR expression analysis of chitinase and endoglucanase genes in the (چکیده)
229 - شناسایی ویروس موزاییک خفیف جو با روش های سرولوژی و مولکولی در برخی از استان های ایران (چکیده)
230 - تنوع ژنتیکی درون گونه ای جمعیت های مختلف نماتدMeloidogyne javanica در مزارع گوجه فرنگی استان خراسان شمالی با استفاده از نشانگرRAPD-PCR (چکیده)
231 - بررسی مورفولوژیکی و مولکولی (ITS1)کیست های هیداتید گوسفندان کشتار شده در کشتارگاه بجنورد (چکیده)
232 - گیرنده ھای شبه تول ٢ و ۴ در لوکوسیت ھا مناسب ترین مولکولھا برای بررسی مسمومیت سیستم ایمنی ناشی از آفلاتوکسین ھا در انسان و حیوانات (چکیده)
233 - Differential expression of ovine TLR2 and TLR4 in peripheral blood mononuclear cells cultured with hydatid cyst derived antigens (چکیده)
234 - Prevalence of Foot and Mouth Disease Virus (FMDV) in Carcasses Referred to Khorasan Razavi Industrial Abattoir by Real-time quantitative PCR (q-PCR) (چکیده)
235 - The effects of somatic antigens of Ostertagia-circumcincta on the expression level of ovine Toll-like receptor 2 and 4( TLR2 and TLR4) in Peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) (چکیده)
236 - The effects of Excretory-Secretory(ES) antigens of hydatid cyst on the expression level of ovine Toll-like receptor 2 and 4( TLR2 and TLR4) in peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) (چکیده)
237 - بررسی فراوانی مقاومت به متی سیلین در جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از گاوهای مبتلا به ورم پستان در استان گلستان (چکیده)
238 - Application of PCR Technique in Combination with DNase Treatment for Detection of Viable Lactobacillus acidophilus Bacteria (چکیده)
239 - Evaluation of Different Primers for Detection of Brucella in Human and Animal Serum Samples by Using PCR Method (چکیده)
240 - Covariance analysis, a new approach for relative quantification competitive PCR in evaluation of rumen anaerobic fungal Populations (چکیده)
241 - Isolation, identification and characterization of probiotic Lactobacilli spp. from Tarkhineh (چکیده)
242 - اولین گزارش از ردیابی سرولوژیکی و مولکولی ویروس موزائیک پیسک سبز خیار در استان های خراسان رضوی و شمالی (چکیده)
243 - Comparison of gastric adverse effects of aspirin and celecoxib before and after eradicating Helicobacter spp. infection in dogs (چکیده)
244 - Multiplex PCR for the detection of Listeria monocytogenes, Escherichia coliO157:H7 and Salmonella spp. in fresh-cut and ready-to-eat vegetables. (چکیده)
245 - Histopathological and molecular study of Neospora caninum infection in bovine aborted fetuses (چکیده)
246 - Intestinal colonization of different Brachyspira spp. in laying hens (چکیده)
247 - QUANTIFICATION OF LISTERIA MONOCYTOGENES IN MILK BY MPN-PCR AND MPN-CULTURE METHODS (چکیده)
248 - Molecular characterization of aster yellows phytoplasma associated with citrus varieties, using Multiplex PCR (چکیده)
249 - مقایسه نقوش ژنتیکی سودوموناسهای مولد هسته یخ جدا شده از درختان میوه هسته دار استان خراسان رضوی (چکیده)
250 - Environmentally Relevant Level of Aflatoxin B1 Dysregulates Human Dendritic Cells Through Signaling on Key Toll-Like Receptors (چکیده)
251 - Expression of Leptin Receptor mRNA in Ovine Corpus Luteum (چکیده)
252 - Isolation and identification of Helicobacter pullorum from caecal content of broiler chickens in Mashhad, Iran (چکیده)
253 - بررسی میزان بیان ژن های IFN-γ و TGFβ 1 درخوکچه های هندی واکسینه شده با واکسن غیرفعال شده تب برفکی تیپ O (چکیده)
254 - بررسی تغییر بیان microRNAهای تنظیم کننده فاکتورهای رونویسی SPL برنج در پاسخ به تنش خشکی (چکیده)
255 - بکارگیری واکنش زنجیره ای پلیمراز اختصاصی جهت تشخیص آسپرژیلوس های مهم ذرت (چکیده)
256 - Quantiation of IL-4, IL-10 and IFN- Genes Expression after Immunization of Mice with CFP-10 and ESAT-6 Containing Vectors (چکیده)
257 - Molecular detection of Babesia spp in sheep and vector ticks inthe North Khorasan province, Iran (چکیده)
258 - Geo-genetic level of arsenic studied in Bijar, Kordistan, hazardously disrupts human monocyte-derived DCs in vitro (چکیده)
259 - Molecular epidemiology of Crimean–Congo hemorrhagic fever virus detected from ticks of one humped camels (Camelus dromedarius) population in northeastern Iran (چکیده)
260 - مقایسه حضور تک یاخته‌های خونی در گاوهای به ظاهر سالم مناطق مختلف جغرافیایی کشور با استفاده از روش PCR (چکیده)
261 - Estimating the rate of transplacental transmission of Neospora caninum to aborted fetuses in seropositive dams in Mashhad (چکیده)
262 - Naturally occurring level of mixed aflatoxins B and G stimulate toll-like receptor-4 in bovine mononuclear cells (چکیده)
263 - Cytochrome P450 isoforms are differently up-regulated in aflatoxin B1-exposed human lymphocytes and monocytes (چکیده)
264 - بررسی حضور باکتریوفاژ Male specific(F+)RNA بعنوان نماینده ای از ویروس های روده ای، با استفاده از روش های ملکولی و مبتنی بر کشت، از سطح نمونه های کاهو (چکیده)
265 - Isolation and Molecular identification of infectious bronchitis virus strain QX (IBV-QX) from layer flocks located in north east of Iran (چکیده)
266 - Isolation, serovar identification and molecular characterization of an Avibacterium paragallinarum isolated from a layer flock in Mashhad (چکیده)
267 - Partial nucleotide sequence analysis of ICP4 gene of ILT virus involved in clinical laryngotracheitis among commercial layer flocks in Khorasan Razavi province (چکیده)
268 - Haemadsoroption-RT-PCR Assay: A Novel Simple Approach to Concentrate and increase the sensitivity of detecting NDV from Fecal and Environmental Samples (چکیده)
269 - Identification and Molecular characterization of Ornithobacterium rhinotracheale (ORT) isolates fromBroiler Chicken flocks Razavi Khorasan Province in Iran (چکیده)
270 - Intestinal infection with different spirochete species in laying hens (چکیده)
271 - Comparative analysis of LEA and Dehydrin genes in response to drought stress in chickpea phonological different stages (چکیده)
272 - Isolation of Mycoplasma columborale from house dove (Spilopeliasenegalensis): A first report in Iran (چکیده)
273 - Molecular and serological detection of Theileria equi and Babesiacaballi infection in horses and ixodid ticks in Irani (چکیده)
274 - شناسایی ژن های مولد زرالنون در سویه های fusarium graminearum جداشده از دانه های ذرت (چکیده)
275 - Effects of pistachio by-products in replacement of alfalfa hay onpopulations of rumen bacteria involved in biohydrogenation andfermentative parameters in the rumen of sheep (چکیده)
276 - Comparison of the Salmonella isolates from domestic animals and poultry, by ERIC PCR and Antibiotic Resistance Analysis (چکیده)
277 - بررسی ارتباط ژنتیکی با مقاومت آنتی بیوتیک درجدایه های سالمونلا با منشأ در ﺩﺍمهای ﺍهلی (چکیده)
278 - سروتایپینگ، آنتی بیوگرام تایپینگ ومولکولارتایپینگ سالمونلاهای جدا شده از ماکیان استان سیستان و بلوچستان (چکیده)
279 - Effect of repeated infancy anesthesia induced by Sodium Thiopental on GAD65 gene expression before maturation in Hippocampus of male Wistar rats (چکیده)
280 - Identification of Coxiella burnetii by Touch-Down PCR assay in unpasteurized milk and dairy products (چکیده)
281 - Short communication: Quantitative comparison of iodothyronine deiodinase I and II mRNA expression in ovine tissues (چکیده)
282 - Evaluation of PCR sensitivity in detection of Brucella from serum and whole blood samples of human (چکیده)
283 - Multiplex-PCR method for detection of Brucella (چکیده)
284 - Optimization of PCR with different primers for the detection of Brucella from sera with DNA isolation by using the boiling method (چکیده)
285 - Evaluation of different primers for the detection of Brucella in human and animal serum samples by PCR method (چکیده)
286 - Detection of Brucella in human and animal serum samples by PCR and DNA extraction with boiling method optimization (چکیده)
287 - شناسایی سرولوژیکی و ملکولی ویروس کوتولگی زرد پیاز و تعیین پراکنش آن در استان های خراسان رضوی و شمالی (چکیده)
288 - Molecular detection of Theileria spp in sheep and vector ticks in Fasa and Kazeroun areas, Fars Province, Iran (چکیده)
289 - Isolation, Identification and Virulence Gene Profiling of Escherichia coli O157:H7 in Retail Doner Kebabs, Iran (چکیده)
290 - PCR-based detection of cow and goat milk in sheep milk and dairy ‎products marketed in Mashhad city of Iran (چکیده)
291 - ردیابی ویروس آبله آلو (PPV) در درختان میوه هسته‌دار استان خراسان رضوی (چکیده)
292 - Molecular characterization of Avian Adenoviruses in Iranian Broiler Flocks (چکیده)
293 - Molecular diagnosis of mycoplasma conjunctivae in an outbreak of infectious keratoconjunctivitis in sheep. (چکیده)
294 - Isolation, antimicrobial susceptibility and mecA gene analysis of methicillin-resistant Staphylococcus aureus in Iranian white cheeses (چکیده)
295 - بررسی هیستوپاتولوژیک و مولکولی آلودگی نئوسپورایی در مغز جنینهای سقط شده گاوهای شیری ارجاعی به قطب علمی مطالعه سقط جنین و مرگ ومیر نوزاد نشخوار کننده دانشکده دامپزشکی مشهد س (چکیده)
296 - بررسی هیستوپاتولوژیک و مولکولی آلودگی نئوسپورایی در مغز جنینهای سقط شده گاوهای شیری ارجاعی به قطب علمی مطالعه سقط جنین و مرگ ومیر نوزاد نشخوار کننده دانشکده دامپزشکی مشهد س (چکیده)
297 - تیلریا و بابزیا در گاوهای به ظاهر سالم در سه منطقه آب و هوایی گرم و خشک، نیمه کوهستانی و خزری با روش PCR (چکیده)
298 - Cyclin D1 mRNA Level is Downregulated in Murine Model of Alzheimer’s disease (چکیده)
299 - Detection of bovine leptospiral nephritis by polymerase chain reaction and Levaditi-Manovelian staining (چکیده)
300 - Bovine salmonellosis in Northeast of Iran: Frequency, genetic fingerprinting and antimicrobial resistance patterns of Salmonella spp. (چکیده)
301 - Detection of toxin profile in Clostridium perfringens isolated from Poultry products using culture and PCR methods (چکیده)
302 - Determining the Presence of Enterotoxin Encoding Genes A to E in Staphylococcus Aureus Isolated from Cheese (چکیده)
303 - Molecular genotyping of Echinococcus granulosus from dromedaries (Camelus dromedarius) in eastern Iran (چکیده)
304 - جستجوی ژنومی تریپونمای عامل درماتیت انگشتی درجراحات زخم کف سم گاو شیری (چکیده)
305 - بررسی فراوانی سقط جنین‌های لپتوسپیر‌ایی، کمپیلوبا‌کتریایی و بروسلا‌یی در گاوداری‌های شیری اطراف تبریز به روش مولکو‌لی (چکیده)
306 - The Effect of Antimicrobial Peptide Temporin-Ra on Cell Viability and Gene Expression of Pro-inflammatory Factors in A549 Cell Line (چکیده)
307 - Introducing and validation of SYBR Green Real-Time PCR method to determinate sex ratio in bovine semen (چکیده)
308 - Pro-Inflammatory Cytokine Responses of A549 Epithelial Cells to Antimicrobial Peptide Brevinin-2R (چکیده)
309 - Sodium selenite increases the transcript levels of iodothyronine deiodinases I and II in ovine and bovine fetal thyrocytes in vitro (چکیده)
310 - Detection and quantification of cell-free fetal DNA in ovine maternal plasma; use it to predict fetal sex (چکیده)
311 - development of new quantative competitive PCR assay for the rumen butrate-producing bacterium: butyrivibrio fibrisolvens (چکیده)
312 - بررسی امکان تشخیص حضور گونه های متعلق به جنس Staphylococcus در مواد غذایی با روش PCR-TTGE (چکیده)
313 - Development of rapid PCR-RFLP technique for identification of sheep, cattle and goat’s species and fraud detection in Iranian commercial meat products (چکیده)
314 - بررسی بیان ژن‏های CHit1 و CHit2 در قارچ‏ Beauveria bassiana هنگام تعامل پارازیتی با تریپس پیازThrips tabaci (Thysanoptera: Thripidae) (چکیده)
315 - Isolation and Identification of Brachyspira pilosicoli from laying hens flocks, using conventional culture and molecular methods in Mashhad, Iran (چکیده)
316 - Determination of Bovine Herpesvirus type 1 (BHV-1) in aborted fetuses in Khorasan Razavi Province by PCR assay (چکیده)
317 - Investigation of Equine herpesvirus-1 and 4 infections in equine population of Iran by real-time PCR (چکیده)
318 - استفاده از روش Real time-PCR برای شمارش جمعیت پروتوزای شکمبه در جیره بره های پرواری (چکیده)
319 - بررسی تاثیر جایگزینی دانه جو با پسماند رستوران بر جمعیت باکتریهای متانوژن با استفاده از روش Real time - PCR (چکیده)
320 - Differential display of abundantly expressed genes of Trichoderma harzianum during colonization of tomato germinated seeds and roots (چکیده)
321 - Carnation Etched Ring Virus Elimination Through Shoot Tip Culture (چکیده)
322 - استفاده از soe-pcr در طراحی و ساخت قطعه رقابتگر مورد استفاده در PCR رقابتی (چکیده)
323 - Assessment of Genetic Variability of Prevalent Pectinolytic Bacteria Causing Potato Tuber Soft Rot in Eastern Iran (چکیده)
324 - Effect of diets containing soybean meal or canola meal on anaerobic fungal population in rumen using quantitative competitive PCR (چکیده)
325 - بررسی میزان بیان ژن TGFB1 در خوکچه های هندی واکسینه شده با واکسن تب برفکی تیپ O (چکیده)
326 - Microscopic Studies and Molecular Identification of Ruminal Zygomycytes Fungi in Sheep (چکیده)
327 - Coordinate Up-regulation of Vacuolar PPase and V-Na+ /H+ Antiporter to Early Salt Stress in Halophytic Monocot Leptochloa fusca Roots (چکیده)
328 - Molecular detection of Theileria spp. in sheep and vector ticks in the North Khorasan Province, Iran (چکیده)
329 - شمارش جمعیت کل باکتریهای شکمبه با استفاده از روش Real time-PCR (چکیده)
330 - Partial and total substitution of alfalfa hay by pistachio byproduct modulated the counts of selected cellulolytic ruminal bacteria attached to alfalfa hay in sheep (چکیده)
331 - بررسی سرولوژیکی و مولکولی ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی (TSWV) در استان خراسان رضوی (چکیده)
332 - Molecular detection of some plant and non-plant frauds in commercial saffron (چکیده)
333 - بررسی تاثیر کادمیوم بر تغییر بیان ژن چرخه سلولی(CDK-A, Cyclin B1) در نوک ریشه گیاهچه های گندم(Triticum aestivum) (چکیده)
334 - Biochemical characterizations and Genotyping by RAPD-PCR analyses of Malassezia spp. from pityriasis versicolor and seborrhoeic dermatitis patients (چکیده)
335 - شناسایی و تمایز گونه های مهم تیلریا توسط تکنیک LAMP و مقایسه آن با روش PCR و سایر روش های متداول (چکیده)
336 - شناسایی ملکولی کنه های ناقل تیلریا گوسفندی در استان های خراسان رضوی و شمالی (چکیده)
337 - تشخیص حضور گونه های متعلق به جنس Staphylococcus با روش PCR-TTGE (چکیده)
338 - Using multiplex-PCR assay in identification of Escherichia coli O157: H7 isolated from hamburger samples in Mashhad, Iran (چکیده)
339 - Molecular identification of Echinococcos granulosus strains from Camelus dromedarius in eastern half of Iran (چکیده)
340 - شناسایی مولکولی جدایه های Fusarium graminearum و Fusarium culmurum جداشده از دانه های ذرت و جو مورد استفاده در گاوداریهای استان خراسان رضوی (چکیده)
341 - بررسی میزان آلودگی پنیر عرضه شده در مشهد به باکتری لیستریا مونوسیتوژنز با استفاده از روش Multiplex-PCR (چکیده)
342 - تشخیص ژنهای کد کننده انتروتوکسین در انواع استافیلوکوکوس جداشده از شیر مخازن گاوداریهای صنعتی مشهد به روش PCR (چکیده)
343 - بررسی امکان کنترل بیولوژیک باکتری Erwinia amylovora با استفاده از باکتری های اپی فیت جداشده از سطح برگ درختان گلابی در استان خراسان رضوی (چکیده)
344 - شناسایی وتعیین خصوصیات سودوموناسهای ایجاد کننده لکه قهوهای قارچ خوراکی درمناط ق مرک زی و شما ل شرق کشور (چکیده)
345 - تعیین تنوع ژنتیکی سودوموناس های ایجاد کننده لکه قهوهای قارچ خوراکی در نواحی مرکزی و شمال شرقی ایران (چکیده)
346 - بررسی ژنوتیپ جدایه های اپی فیت Pantoea agglomerans به دست آمده از سطح برگ درختان گلابی با اثر آنتاگونیستی علیه Erwinia amylovora در استان خراسان رضوی (چکیده)
347 - بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های اپی فیت Pseudomonas fluorescens جداشده ازسطح برگ درختان گلابی در استان خراسان رضوی با اثرآنتاگونیستی علیه Alternaria maliو Erwinia amylovora (چکیده)
348 - Identification of Turnip mosaic virus isolated from canola in northeast area of Iran (چکیده)
349 - Expression of functional leptin receptor (OB-Rb) mRNA in the sheep tissues (چکیده)
350 - Genetic evidence for conspecificity between Dermacentor marginatus and Dermacentor niveus (چکیده)
351 - ریه گوسفند گیرنده عملکردی لپتین را بیان می‌کند (چکیده)
352 - بررسی اثر آنتاگونیستی جدایه های اپی فیت Pantoea agglomerans بدست آمده از سطح برگ درختان گلابی با اثر آنتاگونیستی علیه Erwinia amylovoraدر استان خراسان رضوی (چکیده)
353 - Copro-DNA test for diagnosis of canine echinococcosis (چکیده)
354 - ردیابی ویروس خراشک حلقوی میخک در گلخانه های استانهی خراسان رضوی و شمالی با الایزا و پی سی ار (چکیده)
355 - بررسی پراکنش نسبی قارچ Polymyxa betae Keskin با استفاده از روش‌های میکروسکوپی و مولکولی و امکان انتقال آن از طریق علف‌های ‌هرز مهم مزارع چغندرقند استان‌های خراسان رضوی و شمالی (چکیده)
356 - مقایسة جمعیت های مختلف Heterodera schachtii با استفاده از مشخصات مرفولوژیکی و مولکولی (چکیده)
357 - Differential display of abundantly expressed genes of Trichoderma harzianum duringcolonization of tomato germinating seeds and roots (چکیده)
358 - The effects of germinal layer antigens of hydatid cyst on the expression level of ovine Toll-like Receptor 2 and 4( TLR2 and TLR4) in Peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) (چکیده)
359 - The effects of hydatid fluid antigens of Echinococcos granulosus on the expression level of ovine Toll-like Receptor 2 and 4( TLR2 and TLR4) in Peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) (چکیده)
360 - The effect of induced hyperglycemia on the expression level of TLR4 gene during a time course induction of diabetes type 1 in mature wistar rats (چکیده)
361 - The effect of induced hyperglycemia on the expression levels of TLR2 and TLR4 genes in the hippocampus of male Wistar rats during a time course induction of diabetes type 1 (چکیده)
362 - Gene Expression Analysis of Toll-like Receptor 2 and 4( TLR2 and TLR4) in Peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis infected Cows with Quantitative Real-time PCR (qPCR) (چکیده)
363 - بررسی پاسخ های ایمنی ذاتی در مقابل آنتی ژن های لایه زایای کیست هیداتید اکینوکوکوس گرانولوزوس با استفاده از روشquantitative PCR(qPCR) Real-time (چکیده)
364 - بررسی پاسخ های ایمنی ذاتی در مقابل آنتی ژن های مایع کیست هیداتید اکینوکوکوس گرانولوزوس با استفاده از روش quantitative PCR(qPCR) Real-time (چکیده)
365 - Mycobacterium Avium Subsp. Paratuberculosis Infected Cows Show Increased Expression of Toll-like Receptor 2 and 4( TLR2 And TLR4) in Their Peripheral Blood Mononuclear Cells (PBMCs) (چکیده)
366 - شناسایی و تعیین سویه مایکوباکتریوم پاراتوبرکلوزیس (MAP) به روش PCR و REA بر اساس قطعات درون جایگیر IS900 و IS1311 (چکیده)
367 - Evaluation and comparison of SYBR Green I Real-Time PCR and TaqMan Real-Time PCR methods for quantitative assay of Listeria monocytogenes in nutrient broth and milk (چکیده)
368 - Sequence analysis of VP1 gene of chicken infectious anemia virus circulating in commercial broiler farms of Northeast Iran (چکیده)
369 - USE OF SCAR PCR IN SEX DETERMINATION OF TWO WILD PISTACIA SEEDLINGS (چکیده)
370 - اندازه گیری بیان ژن گیرنده پروژسترون در بافت سرطانی و سالم پستان انسان به روش Real-time PCR (چکیده)
371 - ردیابی ویروس s سیب زمینی pvs با استفاده از روشهای سرولوژیکی و ازمون اختصاصی RT-PCR در استانهای خراسان و همدان (چکیده)
372 - بررسی ویروس ابلقی میخک CarMV وانالیز ژنتیک جدایه ایرانی این ویروس FUM2 (چکیده)
373 - بررسی ویروس پیچیدگی برگ‌زرد گوجه‌فرنگی (TYLCV) در استان خراسان رضوی (چکیده)
374 - بیان mRNA گیرنده عملکردی لپتین در کبد گوسفند (چکیده)
375 - Polymorphism and Sequencing of DGAT1 Gene in Iranian Holstein Bulls (چکیده)
376 - Inclusion of pistachio hulls as a replacement for alfalfa hay in the diet of sheep causes a shift in the rumen cellulolytic bacterial population (چکیده)
377 - Development of a New Quantitative Competitive PCR Assay for Rumen Butyrate-Producing Bacterium, Butyrivibrio fibrisolvens (چکیده)
378 - بررسی چند شکلی ژنتیکی ژن های کاندیدا (کالپاستاتین و آنتی ژن های لنفوسیتی گاوی) در گاوهای نژاد سیستانی ایران با استفاده از روش PCR-RFLP (چکیده)
379 - عنوان: تعیین ترادف نوکلئوتیدی و بررسی علائم دو جدایه جدید ویروس موزائیک هندوانه از استان‌های خراسان رضوی و شمالی (چکیده)
380 - مقایسه تعداد قارچ های شکمبه ای در محیط کشت حاوی کنجاله آفتابگردان عمل آوری شده با فرمالدئید و یا سود با روش PCR رقابتی (چکیده)
381 - بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های Pectobacterium caratovrum subsp. carotovorum عامل لکه برگی و پوسیدگی نرم گیاهان زینتی (چکیده)
382 - استفاده از rep-PCR در بررسی چند شکلی بین اروینیاهای پکتولیتیک جداشده از گیاهان زینتی در بخش هایی از شمال کشور (چکیده)
383 - بررسی تنوع فنو تیپی و ژنو تیپی اروینیاهای پکتولیتیک جدا شده از میزبانهای زینتی در بخشهایی از شمال ایران (چکیده)
384 - Nucleotide and deduced sequence analysis of VP2 gene of chicken infectious anemia virus circulating in commercial broiler farms of Northeast Iran (چکیده)
385 - بررسی اثر پپتید ضدمیکروبی B2R بر بیان ژنهای سایتوکاینهای پیش التهابی در رده سلولی A549 به روش Semi quatitative RT-PCR (چکیده)
386 - Identification of reassortant infectious bursal disease viruses by RT-PCR of vp1 and vp2 genes in Iran (چکیده)
387 - Prevalence of salmonella enteritidis contamination in broiler carcasses slaughtered in a poultry abattoir of Mashhad using multiplex-PCR (چکیده)
388 - Identification of different Theileria species (Theileria lestoquardi, Theileria ovis, and Theileria annulata) in naturally infected sheep using nested PCR–RFLP (چکیده)
389 - Quantification of Escherichia coli O157:H7 in milk by most probable number –polymerase chain reaction (MPN-PCR) method (چکیده)
390 - ردیابی و شناسایی نژاد) PVY(NTNدر مزارع سیب زمینی استان خراسان رضوی (چکیده)
391 - Detection of Clostridium tetani by fluorescent amplification based specific hybridization (چکیده)
392 - Anthelminthic resistance in gastrointestinal nematodes of sheep in Iran (چکیده)
393 - تشخیص ژن mecA در استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین جداشده از گوشت چرخ کرده و همبرگر عرضه شده در مشهد (چکیده)
394 - جداسازی و شناسایی عامل اسپیروکتوز روده ای براکیسپایرا پیلوسی کولای از گله های طیور تخمگذار با استفاده از روش کشت مرسوم و روش مولکولی در شهرستان مشهد (چکیده)
395 - Detection of listeria monocytogenes in poultry carcasses slaughtered in Mashhad using conventional and multiplex PCR method (چکیده)
396 - Investigation of in vitro effects of very low dose of aflatoxin B1 on the expression of TLR2 and TLR4 in human CD11c+dendritic cells (چکیده)
397 - Irrigation effects on pds and bch genes expression of the Iranian Saffron (چکیده)
398 - Determination of sex ratio in bovine semen by quantitative Syber greeb real time PCR (چکیده)
399 - تعیین آلودگی آب مورد استفاده درسیستم خنک کننده لاشه طیور به باکتریهای جنس سالمونلا و گونه های انتریتیدیس و تایفی موریوم در کشتارگاه صنعتی شهرستان مشهد با استفاده از روش Multiplex-PCR (چکیده)
400 - Isolation and Identification of campylobacter jejuni from poultry carcasses using conventional culture methods and multiplex PCR assay (چکیده)
401 - Identification of shiga toxin producing Escherichia coli O157:H7 in raw cow milk samples from dairy farms in Mashhad using multiplex PCR assay (چکیده)
402 - Isolation and identification of Listeria spp. and Listeria monocytogenes from Doner kebabsamples in Mashhad-Iran using multiplex PCR assay (چکیده)
403 - A multiplex polymerase chain reaction for the identification of cows’ and goats’ milk in sheep’s milk (چکیده)
404 - اثر هشت هفته تمرین های دایره ای بر بیان ژن AGRP لنفوسیت کشتی گیران تمرین کرده (چکیده)
405 - Study on ovine abortion associated with Toxoplasma gondiin affected herds of Khorasan Razavi Province,based on PCR detection of fetal brains and maternal serologyran (چکیده)
406 - Leptin mRNA in bovine spermatozoa (چکیده)
407 - بررسی راندمان انتقال ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی (TYLCV) توسط پیوند زدن جهت بکارگیری در تحقیقات مختلف (چکیده)
408 - مطالعه بیماری ژنتیکی پیچیدگی ستون فقرات (CVM) و نقص در آنزیم اوریدین مونوفسفات سنتاز (DUMPs) با تکنیک PCR-SSCP و PCR-RFLP در گاوهای سرابی (چکیده)
409 - Genotypic characterization of Escherichia coli strains by Random amplification of polymorphic DNA (چکیده)
410 - Assessment Relationship Between Leptin and Ghrelin Genes Polymorphisms and Estimated Breeding Values (EBVs) of Growth Traits in Baluchi Sheep (چکیده)
411 - ارتولوگ cpdhn1 ژن کاندیدای تحمل به خشکی در نخود زراعی (چکیده)
412 - بررسی آلودگی و تعیین پراکنش ویروس موزاییک چغندرقند در مزارع استان خراسان رضوی (BtMV) (چکیده)
413 - بررسی آلودگی و تعیین پراکنش ویروس زردی چغندرقند در مزارع استان خراسان رضوی (BYV) (چکیده)
414 - The efficacy and safety of long-term Helicobacter species quadruple therapy in asymptomatic cats with naturally acquired infection (چکیده)
415 - Rapid differentiation between very virulent and classical infectious bursal disease viruses isolated in Iran by RTPCR/ REA (چکیده)
416 - Identification of Theileria species in sheep in the eastern half of Iran using nested PCR-RFLP and microscopic techniques (چکیده)
417 - The presence of Listeria monocytogenes in raw milk samples in Mashhad, Iran (چکیده)
418 - Analysis of Genetic Diversity of Chukar Partridge (Alectoris chukar) Populations in Khorasan-e-Razavi Province of Iran by RAPD-PCR (چکیده)
419 - Effect of Leptin and Ghrelin Gene Polymorphisms on Estimated Breeding Values of Growth Traits in Baluchi Sheep (چکیده)
420 - Isolation and Identification of Campylobacter jejuni from Bulk Tank Milk in Mashhad-Iran (چکیده)
421 - Identification of Escherichia coli O157:H7 Isolated from Cattle Carcasses in Mashhad Abattoir by Multiplex PCR (چکیده)
422 - Comparison of Vascular Endothelial Growth Factor C (VEGF-C) expression in canine breast cancer by using quantitative rea-time PCR technique (چکیده)
423 - مقایسه مولکولی جمعیت هایی از Meloidogyne javanica و M. incognita در ایران با روش PCR-RFLP (چکیده)
424 - Identification and isolation of Lactobacilli in gastrointestinal tract of broiler chickens using 16S Ribosomal DNA sequencing method (چکیده)
425 - مقایسه جمعیت های مختلف Heterodera filipjevi با روشهای مرفولوژیکی، PCR-RFLP و توالی یابی rDNA-ITS در مزارع چغندر قنداستان خراسان رضوی (چکیده)
426 - جداسازی و تنوع ژنتیکی درون گونه ای Meloidogyne cruciani با نشانگر RAPD-PCR در منطقه جیرفت (چکیده)
427 - شناسایی جمعیت های مختلف Heterodera schachtii با استفاده از خصوصیات مرفولوژیکی و ITS-PCR-RFLP در مزارع چغندرقند استان خراسان رضوی (چکیده)
428 - The Effect of Physically Effective Fiber and Soy Hull on the Ruminal Cellulolytic Bacteria Population and Milk Production of Dairy Cows (چکیده)
429 - جداسازی گونه Meloidogyne cruciani از گلخانه های خیار منطقه جیرفت و بررسی تنوع ژنتیکی درون گونه ای آن بانشانگرRAPD (چکیده)
430 - تنوع ژنتیکی درون گونه ای جمعیت های مختلف Meloidogyne javanica در مزارع گوجه فرنگی استان خراسان شمالی با نشانگر RAPD-PCR (چکیده)
431 - Polymorphism in Exon 3 of Leptin Gene in Iranian Native Cattle Breeds (چکیده)
432 - تأثیر پوسته سویا و اندازه قطعات علف خشک یونجه بر الیاف موثر فیزیکی جیره، تولید و ترکیب شیر و جمعیت باکتر یهای شکمبه ای سلولولیتیک درگاوهای شیرده (چکیده)
433 - Simultaneous Detection of Pattern Recognition Receptors (PRRs) in Human Peripheral Blood Mononuclear Cells (PBMC) by Touchdown PCR (چکیده)
434 - Quantification of Expression of Pattern Recognition Receptors (PRRs) in Human Peripheral Blood Mononuclear Cells (PBMC) by Real-Time Quantitative PCR (چکیده)
435 - بکارگیری روش PCR رقابتی به منظور بررسی کمی ضایعات طیور در پودر ماهی (چکیده)
436 - مطالعه بیان ژن کیتیناز III در نخود (Cicer arietinum) با استفاده از Real-Time PCR (چکیده)
437 - Development and Use of Quantitative Competitive PCR Assay for Detection of Poultry DNA in Sausage (چکیده)
438 - Leptin mRNA is present in bovine epididymal spermatozoa (چکیده)
439 - Isolation and identification of Salmonella enteritidis and Salmonella typhimurium from the eggs of retail stores in Mashhad- Iran (چکیده)
440 - شناسایی سودوموناسهای ایجاد کننده شانکر یاکتریایی درختان میوه هسته داز در استان خراسان رضوی (چکیده)
441 - شناسایی تیپ‏های ویروس رگبرگ زرد نکروتیک چغندر(BNYVV) عامل بیماری ریزومانیا در منطقه چناران (چکیده)
442 - MOLECULAR AND CYTOLOGICAL ASPECTS OF TOMATO-RHIZOCTONIA SOLANI INTERACTION (چکیده)
443 - Polymorphism of β-Lactoglobulin Gene in Iranian Sheep Breeds Using PCR-RFLP (چکیده)
444 - MOLECULAR AND CYTOLOGICAL ASPECTS OF TOMATO-RHIZOCTONIA SOLANI INTERACTION (چکیده)
445 - Development and use of quantitative competitive PCR assay for detection of poultry DNA in fish meal (چکیده)
446 - Effect of supplemented diet by sucrose or starch on fungi populations in rumen fluid as determined by real time polymerase chain reaction in Holstein steers. (چکیده)
447 - استفاده از soe-pcr در طراحی و ساخت قطعه رقابتگر مورد استفاده در واکنش pcr رقابتی (چکیده)
448 - PCR-restriction endonuclease analysis for strain typing of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis based on polymorphisms in IS 1311 (چکیده)
449 - Association of SNP in the Exon2 of Leptin Gene with Milk Production Traits in Sarabi Cattle Breed of Iran (چکیده)
450 - Isolation and Identification of Helicobacter pullorum in Chickens flocks in Mashhad-Iran (چکیده)
451 - Over-expression of nisin gene in co-cultures of L.lactis with some indicator bacteria examined by conventional and absolute quantitative Real-time RT-PCR assays (چکیده)
452 - Experimental Infection in Cats with a cagA+, vacA+ Human isolate of Helicobacter pylori (چکیده)
453 - ردیابی ویروس خاکزاد چغندر قند در مزارع استان خراسان رضوی بااستفاده از روشهای سرولوژیکی و مولکولی (چکیده)
454 - IDENTIFICATION DIFFERENT POPULATIONS OF HETERODERA SCHACHTII IN IRAN WITH BASED OF MORPHOLOGY AND ITS-PCR-RFLP (چکیده)
455 - Novel Molecular Amplification Techniques for the Diagnosis of Poultry Pathogens (چکیده)
456 - Isolation and identification of Salmonella Enteritidis and Salmonella Typhimurium from the eggs of retail stores in Mashhad- Iran (چکیده)
457 - Fraud identification of safflower in commercial saffron using RAPD/SCAR method (چکیده)
458 - Study of Complex Vertebral Malformation Disorder in Iranian Holstein Bulls (چکیده)
459 - Genetic polymorphism at the growth hormone locus in Iranian Talli goats by polymerase chain reaction-single strand conformation polymorphism (PCR-SSCP) (چکیده)
460 - Identification of the prevalent bovine rotavirus genotypes in Khouzestan province by Multiplex semi nested RT-PCR (چکیده)
461 - تشخیص تقلب در پودر ماهی با استفاده از توالی های ژنی 12SrRNA و 16SrRNA از DNA میتوکندری (چکیده)
462 - Identification of Salmonella spp. and Salmonella typhimurium by a multiplex PCR-based assay from poultry carcasses in Mashhad- Iran (چکیده)
463 - Quantification of Escherichia coli O157:H7 in milk by MPN-PCR method (چکیده)
464 - Isolation and Identification of Brachyspira pilosicoli from laying hens flocks, using conventional culture and molecular methods in Mashhad-Iran (چکیده)
465 - Detection of leptin and leptin receptor mRNA expression in the bovine testis (چکیده)
466 - pcr -based identification of aflatoxin fungi with iranian saffron (چکیده)
467 - ردیابی و شناسایی نژاد NTN ویروس Yسیب زمینی در مزارع استان خراسان رضوی (چکیده)
468 - شناسایی ویروس موزاییک رگه ای گندم در استان خراسان شمالی با استفاده از روش های سرولوژیکی و مولکولی (چکیده)
469 - رد یابی ویروس Sسیب زمینی (PVS) با استفاده از روشهای سرولوژیکی و مولکولی در استان خراسان رضوی و همدان (چکیده)
470 - Prevalence of MAP in a Large Dairy Herd and its Effect on Reproductive and Production Indices (چکیده)
471 - بررسی مقدماتی وضعیت آلودگی گله های گاوهای شیری به ویروس BVD در نمونه های شیر مخازن (Bulk Milk Samples) با استفاده از روش Nested RT-PCR (چکیده)
472 - بررسی مقایسه ای کشت باکتریال و واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR) در تشخیص آلودگی سیستم تولید مثل به باکتری Haemophilus Somnus گاوهای شیری نژاد هلشتاین (چکیده)
473 - Detection of bovine viral diarrhea virus using a nestedRT-PCR assay in bulk milk samples of dairy cattle herds in suburb of Mashhad-Iran (چکیده)
474 - بررسی تاثیر جایگزینی کنجاله کلزا با کنجاله سویا بر جمعیت قارچ های بی هوازی شکمبه با استفاده از روش PCR رقابتی (چکیده)
475 - Detection of Cucumber Mosaic Virus and Typing Using Serological and Molecular Methods in Razavi Khorasan Province (چکیده)
476 - بررسی چند شکلی ژن گرلین با استفاده از روش PCR-SSCP درگوسفند بلوچی (چکیده)
477 - بررسی بیماری ژنتیکی نقص در آنزیم اوریدین مونوفسفات سنتاز (DUMPs) به روش PCR-RFLP در گاوهای بومی سرابی ایران (چکیده)
478 - بررسی بیماری ژنتیکی پیچیدگی ستون فقرات CMV به روش PCR-SSCP در گاو های سرابی (چکیده)
479 - تشخیص بیماری ژنتیکی نقص چسبندگی گلبولهای سفیدBLAD در گاوهای بومی نژاد سرابی به کمک روش PCR- RFLP (چکیده)
480 - شناسایی و تعین پراکنش ویروس A سیب زمینی در استانهای خراسان رضوی و شمالی با استفاده از ازمونهای سرولوزیکی و مولکولی (چکیده)
481 - Development and use of quantitative competitive PCR assays for relative quantifying rumen anaerobic fungal populations in both in vitro and in vivo systems (چکیده)
482 - Effect of diets supplemented by sucrose and/or starch on Ruminococcuse albuse populations in the rumen fluid of Holstein steers determined by real time-PCR (چکیده)
483 - Investigation of genetic diversity in gray partridge populations in Khorasan province of Iran by RAPD-PCR (چکیده)
484 - The effect of supplementated diet by sucrose and/or starch on fibrobacter succinogenes population in ruminal fluid of Holstein steers determined by real-time PCR (چکیده)
485 - The effect of concentrate to forage ratios on Ruminococcus albus population in rumen fluid of Holstein steers determined by real time PCR (چکیده)
486 - Identification of three Iranian species of the genus Rattus (Rodentia, Muridae) using a PCR-RFLP technique on mitochondrial DNA (چکیده)
487 - Reduction of IGF-IR mRNA in human prostate cancer cells by antisense technology (چکیده)
488 - Determination of meriones species (Rodentia, Gerbilliane) by RAPD-PCR (چکیده)
489 - Genetic study on Apodemus avicennicus and Apodemus witherbyi RAPD-PCR (چکیده)
490 - Comparison of CEL I gene expression and mismatch-cleavage activity in some Apiaceae plants (چکیده)
491 - Isolation and identification of listeria Spp. and Listeria monocytogenes in raw milk samples using multiplex (چکیده)
492 - Prevalence of Campylobacter jejuni and Campylobacter coli isolated from raw milk samples in Mashhad (چکیده)
493 - Isolation of Escherichia coli O157:H7 from cattle carcasses in Mashhad abattoir using multiplex PCR (چکیده)
494 - Semiquantitative RT-PCR Analysis to Assess the Expression Levels of Wcor14 Transcripts in Winter-Type Wheat (چکیده)
495 - Leptin mRNA expresses in the bull reproductive organ (چکیده)
496 - In vitro rumen fungi quantification in medium containing sodium hydroxide or formaldehyde treated sunflower meal using quantitative competitive PCR assay (چکیده)
497 - Association of Growth Traits with SSCP Polymorphisms at the Growth Hormone Receptor (GHR) and Growth Hormone Releasing Hormone Receptor (GHRHR) Genes in the Baluchi Sheep (چکیده)
498 - Fraud identification in industrial meat products by multiplex PCR assay (چکیده)
499 - The diversity of leptin gene in Iranian native, Holstein and Brown Swiss Cattle (چکیده)
500 - Molecular Characterization of Puroindoline a and b allele in Iranian Commercial and landrace wheat cultivars (چکیده)
501 - Optimization and an Introductory Application of a RT-PCR Assay for the Detection of Avian Reoviruses (ARVs) in (چکیده)
502 - Detection of Babesia ovis in tick vectors by using PCR (چکیده)
503 - Application of a polymerase chain reaction for molecular sexing of baby ostriches (چکیده)
504 - Molecular G typing of bovine rotaviruses in Iran (چکیده)
505 - بررسی تغییرات درون گونه ای و برون گونه ای در گونه های جنس Ratus (Muridae, Rodentia) ایران با استفاده از تکنیک PCR-RFLP بر روی DNA‌میتوکندری (چکیده)
506 - بررسی امکان کشت سلول و تهیین الگوی پرتوانی در سلول های بلاستمایی حاصل از زخم گوش خرگوش (چکیده)
507 - Determination of Meriones species (Rodentiam Gerbillinae) by RAPD-PCR (چکیده)
508 - Phosphoenolpyruvate Carboxykinase in Chickpea: Changes in GenExpression during Vegetative and Reproductive Developmente (چکیده)
509 - بررسی مقایسه ای بیان آنزیم اندونوکلئاز CELL I در چند گیاه از خانواده چتریان به روش مقایسه نیمه کمی RT-PCR (چکیده)
510 - The effect of fluctuations in rumen pH on Fibrobacter succinogenes populations in rumen fluid as determined by real-time PCR (چکیده)
511 - The effect of fluctuation in rumen pH on attachment of Ruminococcus flavefaciens to dietary substrates as determined by real-time PCR (چکیده)
512 - Sequence determination of 16s ribosomal RNA for ruminal ammoniabacters of Holstein cows (چکیده)
513 - بیماری مارک در مرغ های گوشتی حراسان،اصفهان و تهران (چکیده)
514 - Detection of Mycobacterium paratuberculosis in Feces and Milk Samples from Holstein Dairy Cows by PCR (چکیده)
515 - Chicken infectious anaemia virus infection among broiler chicken flocks in Iran (چکیده)
516 - Molecular detection of pigeon circovirus in Iran by the use of PCR (چکیده)
517 - Riboflavin induces resistance in rice against Rhizoctonia sheath diseases by activating signal transduction pathways leading to upregulation of rice cationic peroxidase and formation of lignin as a structural barrier (چکیده)
518 - Characterization and genetic diversity of Rhizoctonia spp. associated with rice sheath diseases in India (چکیده)
519 - Riboflavin-induced resistance against rice sheath blight functions through the potentiation of lignin formation and jasmonic acid signaling pathway (چکیده)
520 - تشخیص بیماری ژنتیکی سندرم بره عنکبوتی در گوسفندان بلوچی و قره گل به روشPCR- RFLP (چکیده)
521 - بررسی اثرات چند شکلی ژنهای GH,IGF-I بر میانگین افزایش وزن روزانه در گوسفند بلوچی (چکیده)
522 - بررسی بیماریهایDUMPs و CVM ژنتیکی در گاو های نر هلشتاین ایرانی (چکیده)
523 - بررسی چند شکلی ژنGDF- 9 و ارتباط آن با میانگین افزایش وزن روزانه در گوسفند بلوچی (چکیده)
524 - بررسی اثرات چند شکلی ژنهای GH,GHR,GHRHR بر میانگین افزایش وزن روزانه در گوسفند بلوچی (چکیده)
525 - Detection of salmonella spp contamination of carcasses slaughtered in poultry abattoir in Mashhad, Iran (چکیده)
526 - Isolation and mulecular identification of Escherichia coli O157:H7 from ground beef samples collected from beef markets in Mashhad (چکیده)
527 - Isolation and identification of Campylobacter spp and Campylobacter coli from poultry carcasses by conventional and multiplex PCR method in Mashhad, Iran (چکیده)
528 - Genetic Diversity of Sinorhizobium meliloti Isolated from RootNodules of Alfalfa (Medicago sativa) Growing in Hamadan Soils (چکیده)
529 - Comparative two new molecular techniques for detection of benzimidazole resistance in trichostrongylid nematode parasites (چکیده)
530 - ارائه روش نوینی در دنیا جهت شناسایی مقاومت نماتودها از (چکیده)
531 - Innovative restriction site created PCR-RFLP for detection (چکیده)
532 - Isolation of DNA from A Single Helminth Using New Developed (چکیده)
533 - Molecular detectionof potato spindle tuber viroid in Razavi and Northern Khorasan provinces (چکیده)
534 - وقوع تیپ B ویروس رگبرگ زرد نکروتیک چغندر قند (BNYVV) عامل بیماری رایزومانیا در استان خراسان رضوی و شمالی (چکیده)
535 - Physiological race and Genetic Diversity determination of Fusarium oxysporum f. sp. melonis by Differential Hosts and Molecular Marker in Northern and Razavi Khorasan provinces (چکیده)
536 - تشخیص بابزیا اویس در گاوهای واجد وفاقد علائم بالینی PCRبا روش (چکیده)
537 - تشخیص تیلریا آنولاتا در گاوهای واجد وفاقد علائم بالینی PCRبا روش (چکیده)
538 - بررسی چند شکلی ژن لپتین و ارتباط آن با افزایش وزن روزانه در گوسفند بلوچی (چکیده)
539 - Effect of diets containing soybean meal or canola meal on anaerobic fungal population in rumen using quantitative competitive PCR (چکیده)
540 - Design and introduction of a nested-PCR based on IS900 geen, for molecular detection of Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis in fecal samples (چکیده)
541 - Non_carrier Indentification of spider lamb syndrome in iranian bluchi and karakul sheep by PCR-RFLP (چکیده)
542 - Evaluation of PCR amplification from fixed caecal tissue to determine the infection of experimentally infected laying hens with Brachyspira pilosicoli (چکیده)
543 - The diversity of BOLA- DRB3 gene in Iranian native cattle (چکیده)
544 - PCR-based Gene Synthesis , Molecular (چکیده)
545 - Genetic polymorphism of b-lactoglobulin in certain Iranian and Russian sheep breeds (چکیده)
546 - Molecular Identification of Streptococcus equi subsp. Equi and Streptococcus equi subsp. Zooepidemic (چکیده)
547 - انگشت نگاری DNA جدایه های Fusarium solani عامل پژمردگی و پوسیدگی خشک فوزاریومی سیب زمینی در استانهای خراسان رضوی و شمالی با استفاده ازنشانگرهای ملکولی مبتنی بر pcr (چکیده)
548 - بررسی ارتباط بین ژنوتیپ های ژن پرولاکتین با صفات تولید شیر در گاوهای سرابی (چکیده)
549 - شناسایی بیفیدوباکتریوم های جدا شده از نمونه های مدفوعی در ایران با استفاده از PCR با پرایمرهای اختصاصی در سطح جنس و آنالیز توالی ژنی 16SrRNA (چکیده)
550 - بررسی چندشکلی ژنتیکی مکان ژنی BoLA-DRB3.2 در گاوهای نژاد نجدی ایران با استفاده از روش PCR-RFLP (چکیده)
551 - Investigtion of two recessive disorders in breeder bulls of Abbas Abad animal breeding center (چکیده)
552 - بررسی چندشکلی ژن بتالاکتوگلوبولین گوسفند به روش PCR-RFLP (چکیده)
553 - Frequency of bovine Iymphocyte antigen DRB3.2 alleles in Sarabi cows (چکیده)
554 - The polymorphism of B-Lactoglobulin Gene in Several sheep Breeds by pcr-rflp (چکیده)
555 - Experimental infection of stray cats with human isolates of Helicobacter pylori (چکیده)
556 - Leptin Gene Polymorphism in Iranian Native Golpayegani and Taleshi Cows (چکیده)
557 - بررسی امکان تشخیص آلودگی پودر ماهی به فرآورده های طیور، نشخوارکنندگان و اسب سانان بر اساس روش واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR) (چکیده)
558 - Identification of Bovine Kappa-Casein Genotypes in Two Iranian Holstein Farms by PCR-RFLP (چکیده)