پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2010-05-04

عنوان : ( رابطه کاهیدگی طیف پاسخ شتاب در ایران )

نویسندگان: حسین صادقی , ناصر حافظی مقدس , محمد جلادت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه با استفاده از داده های زیاد حرکات قوی ثبت شده توسط شبکه ملی شتاب نگاری ایران (NSMNI) به دنبال رابطه ای بودیم که بتواند طیف پاسخ را برای محدوده پریودی 1/0 تا 3 ثانیه و برای میانگین دو مولفه افقی حرکات قوی، پیش بینی کند. روابط کاهیدگی طیف پاسخ برای میرایی بحرانی 5% به صورت تابعی از پریود، بزرگی زلزله و فاصله کانونی در شرایط ساختگاهی مختلف برآورد گردید. برای این منظور دو مولفه افقی 883 رکورد شتاب نگار مورد پردازش قرار گرفت تا مدل پیش بینی کننده حرکات قوی برای ایران و سه زیر منطقه اصلی لرزه ای آن (البرز، زاگرس و شرق ایران)، و همچنین ناحیه جنوب مرکزی بدست آید. مجموعه داده ها شامل 79 زلزله از 1987 تا 2007 میلادی و با ممان بزرگی 5 و بالاتر از آن می باشد. مدل کاهیدگی انتخاب شده به صورت یک مدل سه تکه ای می باشد. برای تعیین ضرایب کاهیدگی از روش مونت کارلو استفاده شد. نتایج نشان می دهند که تنها دو ضریب به شدت وابسته به پریود می باشند در حالی که دیگر ضرایب وابستگی خاصی به پریود ندارند. در این مطالعه وابستگی فرکانسی ضرایب کاهیدگی در ایران و زیر مناطق لرزه ای آن در ساختگاه های خاک و سنگ مورد بررسی قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, طیف پاسخ, روابط کاهیدگی, اثر ساختگاه, ضریب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015796,
author = {صادقی, حسین and ناصر حافظی مقدس and جلادت, محمد},
title = {رابطه کاهیدگی طیف پاسخ شتاب در ایران},
booktitle = {پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {طیف پاسخ، روابط کاهیدگی، اثر ساختگاه، ضریب میرایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رابطه کاهیدگی طیف پاسخ شتاب در ایران
%A صادقی, حسین
%A ناصر حافظی مقدس
%A جلادت, محمد
%J پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2010

[Download]