ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب , 2010-04-28

عنوان : ( تحلیل هیدرولیکی توزیع یکنواخت جریان در سرریزهای کانال آبرسان-گسترشی شبکه های پخش سیلاب بر آبخوان )

نویسندگان: سیدحسین رجائی , سعیدرضا خداشناس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در اجرای شبکه‌های پخش سیلاب برآبخوان به دلیل شرایط خاص طراحی هیدرولیکی دروازه‌های پخش در کانال‌های آبرسان-گسترشی با توجه به شیب طولی کانال توصیه می‌شود که دروازه‌های احداثی با ارتفاع تاج سرریز (W) مساوی طراحی شوند و در طراحی هیدرولیکی دروازه‌ها کارشناسان عمدتاً از روابط سرریزهای لبه پهن استفاده می‌نمایند. این امر موجب می‌شود توزیع جریان بین دروازه‌ها بصورت یکنواخت نباشد. در این تحقیق به بررسی هیدرولیکی دروازه‌های کانال آبرسان-گسترشی پرداخته شده است و توصیه‌های لازم درخصوص معیارهای طراحی در این بخش از شبکه‌های پخش سیلاب ارائه گردیده است. بر این اساس استفاده از فرمول دومارچی در طراحی سرریز‌های کناری توصیه می‌شود و همچنین درخصوص طراحی تیپ برای دروازه‌ها و چگونگی حل هم‌زمان تمام دروازه‌های احداثی برروی کانال آبرسان-گسترشی توصیه‌های لازم ارائه شده است

کلمات کلیدی

, پخش سیلاب, کانال آبرسان-گسترشی, سرریز کناری, توزیع یکنواخت جریان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015843,
author = {رجائی, سیدحسین and خداشناس, سعیدرضا},
title = {تحلیل هیدرولیکی توزیع یکنواخت جریان در سرریزهای کانال آبرسان-گسترشی شبکه های پخش سیلاب بر آبخوان},
booktitle = {ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب},
year = {2010},
location = {نور, ايران},
keywords = {پخش سیلاب، کانال آبرسان-گسترشی، سرریز کناری، توزیع یکنواخت جریان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل هیدرولیکی توزیع یکنواخت جریان در سرریزهای کانال آبرسان-گسترشی شبکه های پخش سیلاب بر آبخوان
%A رجائی, سیدحسین
%A خداشناس, سعیدرضا
%J ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
%D 2010

[Download]