چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران , 2010-05-11

عنوان : ( بررسی مقطع لرزه ای یکی از میادین هیدروکربوری واقع در حوضه خلیج فارس با استفاده از نشانگرهای مقیاس )

نویسندگان: علی نکوییان , سیدکیوان حسینی , محمد علی ریاحی , حسین صادقی , سیاوش نوروزی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امواج لرزه ای در طول مسیر خود تحت تاثیر ناهنجاری های محیط قرار می گیرند. از آنجائیکه میزان جذب انرژی لرزه ای با افزایش بسامد نسبت مستقیمی دارد لذا می توان با استفاده از نشانگرهای بسامدی وجود ناهنجاری ها را مورد بررسی قرار داد. در این مطالعه با استفاده از نشانگر بسامد غالب لحظه ای و مرکز جرم مقیاس حاصل از تبدیل موجک پیوسته و موجک متقارن مرلت، وجود ناهنجاری ها را در یکی از مقاطع لرزه ای میدان هیدروکربوری واقع در خلیج فارس مورد بررسی قرار داده ایم. یکی از امتیازات تبدیل موجک پیوسته نسبت به روش تبدیل فوریه زمان کوتاه، نداشتن محدودیت در انتخاب طول پنجره است. نتایج بدست آمده نمایانگر وجود دو مخزن هیدروکربونی در محدوده CDP شماره 3000 به ترتیب در زمان های 0.8 و 1.7 ثانیه می باشد.

کلمات کلیدی

, نشانگر مقیاس, ذخایر هیدروکربوری, خلیج فارس,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015845,
author = {نکوییان, علی and حسینی, سیدکیوان and محمد علی ریاحی and صادقی, حسین and سیاوش نوروزی},
title = {بررسی مقطع لرزه ای یکی از میادین هیدروکربوری واقع در حوضه خلیج فارس با استفاده از نشانگرهای مقیاس},
booktitle = {چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نشانگر مقیاس، ذخایر هیدروکربوری، خلیج فارس،},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی مقطع لرزه ای یکی از میادین هیدروکربوری واقع در حوضه خلیج فارس با استفاده از نشانگرهای مقیاس
%A نکوییان, علی
%A حسینی, سیدکیوان
%A محمد علی ریاحی
%A صادقی, حسین
%A سیاوش نوروزی
%J چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
%D 2010

[Download]