دومین همایش ملی انجمن آموزش عالی ایران , 2010-05-19

عنوان : ( بررسی مقایسه ای عملکرد اعضای هیات علمی تحصیل کرده داخل و خارج از کشور در ابعاد آموزشی، پژوهشی و اجرایی (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد) )

نویسندگان: بهروز مهرام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی مقایسه ای عملکرد اعضای هیات علمی تحصیل کرده داخل و خارج از کشور در ابعاد آموزشی، پژوهشی و اجرایی (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد)

کلمات کلیدی

, بررسی مقایسه ای عملکرد اعضای هیات علمی تحصیل کرده داخل و خارج از کشور در ابعاد آموزشی, پژوهشی و اجرایی (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015861,
author = {مهرام, بهروز},
title = {بررسی مقایسه ای عملکرد اعضای هیات علمی تحصیل کرده داخل و خارج از کشور در ابعاد آموزشی، پژوهشی و اجرایی (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد)},
booktitle = {دومین همایش ملی انجمن آموزش عالی ایران},
year = {2010},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {بررسی مقایسه ای عملکرد اعضای هیات علمی تحصیل کرده داخل و خارج از کشور در ابعاد آموزشی، پژوهشی و اجرایی (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد)},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی مقایسه ای عملکرد اعضای هیات علمی تحصیل کرده داخل و خارج از کشور در ابعاد آموزشی، پژوهشی و اجرایی (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد)
%A مهرام, بهروز
%J دومین همایش ملی انجمن آموزش عالی ایران
%D 2010

[Download]