اطلاعات سیاسی_اقتصادی, دوره (24), شماره (127), سال (2010-3) , صفحات (162-171)

عنوان : ( دلایل تفاوت در نهادهای اقتصادی و سیاسی در جوامع )

نویسندگان: حسین محمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نهادهای اقتصادی و سیاسی و یا به اصطلاح دیگر زیرساخت های اجتماعی از مهمترین متغیرهایی به شمار میآیند که اثر آنها روی رشد و توسعه اقتصادی جوامع مختلف توسط محققان متعددی مورد بررسی قرار گرفته است. مکتب اقتصاد نهادگرا، فراتر از تمرکز معمول بر بازارها، با دقت بیشتری بر نهادهای ساخت بشر مینگرد و تغییر در نهادهای اقتصادی و سیاسی را به عنوان شرط اساسی برای دستیابی به عملکرد اقتصادی مناسب می داند. در این مقاله به این پرسش اساسی در بحث نهادها پرداخته شده است که دلایل تفاوت در نهادهای اقتصادی و سیاسی در کشورهای مختلف جهان چیست و چرا کشورهایی که دارای نهادهای ضعیف هستند، در جهت بهبود کیفیت نهادها و جایگزینی نهادهای بهتر تلاش چندانی به انجام نمی رسانند. در این راستا نقش دولت به عنوان یکی از بخش هایی که می تواند روی شکل گیری و تداوم نهادهای کارامد یا غیرکارامد اثر قابل توجهی داشته باشد، مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, نهادهای اقتصادی و سیاسی, رشد اقتصادی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015945,
author = {محمدی, حسین},
title = {دلایل تفاوت در نهادهای اقتصادی و سیاسی در جوامع},
journal = {اطلاعات سیاسی_اقتصادی},
year = {2010},
volume = {24},
number = {127},
month = {March},
issn = {4796-0001},
pages = {162--171},
numpages = {9},
keywords = {نهادهای اقتصادی و سیاسی، رشد اقتصادی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T دلایل تفاوت در نهادهای اقتصادی و سیاسی در جوامع
%A محمدی, حسین
%J اطلاعات سیاسی_اقتصادی
%@ 4796-0001
%D 2010

[Download]