علوم گیاهان زراعی ایران, دوره (41), شماره (1), سال (2010-6) , صفحات (179-186)

عنوان : ( اثر فواصل آبیاری بر عملکرد و خصوصیات مورفولوژیکی ارزن، سورگوم و ذرت علوفه‌ای )

نویسندگان: جعفر نباتی , پرویز رضوانی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تولید محصولات زراعی در مناطق خشک و نیمه خشک جهان بصورت عمده‌ای تحت تاثیر میزان رطوبت می‌باشد در این مناطق گیاهان علوفه‌ای نقش مهمی در تغذیه دا‌م‌ دارند. به منظور بررسی اثر فواصل آبیاری بر ویژگی‌های مورفولوژیکی ارزن (americanum L. Pennisetum)، سورگوم (Sorghum bicolor L.) و ذرت (L. Zea mays) علوفه‌ای آزمایشی با استفاده از طرح کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سال زراعی 1381-1380 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد بطوریکه در کرت‌های اصلی فواصل آبیاری ( یک‌هفته(1I) ـ دوهفته(2I) ـ سه‌هفته(3I) ـ چهارهفته(4I)) و گونه‌های مختلف زراعی علوفه‌ای در سه سطح ( ذرت(C)، ارزن(M) و سورگوم(S)) در کرت‌های فرعی با چهار تکرار قرار گرفتند. صفات مورد مطالعه عبارت بودند از عملکرد علوفه خشک، ارتفاع بوته ، قطر ساقه، تعداد گره، تعداد پنجه در بوته، عملکرد برگ، عملکرد ساقه، عملکرد غلاف برگ، عملکرد گل‌آذین و نسبت برگ به ساقه. نتایج حاصله نشان داد که کلیه صفات مورد مطالعه بجز تعداد پنجه در بوته و نسبت برگ به ساقه بین فواصل مختلف آبیاری در برداشت اول تفاوت معنی‌داری داشتند، همچنین در این برداشت بین گیاهان مورد مطالعه از نظر کلیه صفات اختلاف معنی‌داری مشاهده شد و در برداشت دوم بین فواصل مختلف آبیاری از نظر کلیه صفات اختلاف معنی‌داری مشاهده شد. بر اساس نتایج حاصله ذرت علوفه‌ای در فواصل آبیاری یک‌هفته و چهارهفته بترتیب بیشترین (24/17 تن در هکتار) و کمترین عملکرد ماده خشک (41/3 تن در هکتار) را دارا بود سورگوم علوفه‌ای نیز در فواصل آبیاری چهارهفته کمترین عملکرد ماده خشک (41/3 تن در هکتار) را تولید کرد.

کلمات کلیدی

, عملکرد علوفه, ماده خشک, خشکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016001,
author = {نباتی, جعفر and رضوانی مقدم, پرویز},
title = {اثر فواصل آبیاری بر عملکرد و خصوصیات مورفولوژیکی ارزن، سورگوم و ذرت علوفه‌ای},
journal = {علوم گیاهان زراعی ایران},
year = {2010},
volume = {41},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-4811},
pages = {179--186},
numpages = {7},
keywords = {عملکرد علوفه، ماده خشک، خشکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر فواصل آبیاری بر عملکرد و خصوصیات مورفولوژیکی ارزن، سورگوم و ذرت علوفه‌ای
%A نباتی, جعفر
%A رضوانی مقدم, پرویز
%J علوم گیاهان زراعی ایران
%@ 2008-4811
%D 2010

[Download]