علوم و صنایع کشاورزی, دوره (10), شماره (1), سال (2003-4) , صفحات (217-232)

عنوان : ( تعیین گروه بیماری‌زایی جدایه‌های قارچ Ascochyta rabiei در ایران )

نویسندگان: فرهاد شکوهی فر , عبدالرضا باقری , ماهرخ فلاحتی رستگار , سعید ملک زاده شفارودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور تعیین گروه های پاتوتیپی قارچ عامل بیماری برق زدگی نخود Ascochyta rabiei Pass L. در ایران، 26 جدایه از 16 استان کشور انتخاب و آزمون بیماریزایی با استفاده از 16 رقم افتراقی در شرایط گل خانه انجام شد و نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین ها حاکی از تاثیر معنی دار جدایه ها در بروز بیماری و وجود تنوع بیماریزایی در بین آنها بود. گروه بندی جدایه ها براساس الگوی بیماریزایی، قدرت بیماریزایی و تجزیه خوشه ای انجام شد. براساس الگوی بیماریزایی سه نژاد R6،R5،R1 و دو پاتوتیپ P2،P1 شناسایی شده، در حالیکه براساس قدرت بیماریزایی تنها سه گروه پاتوتیپی و به وسیله تجزیه خوشه ای دو گروه قوی و ضعیف به ترتیب با میانگین بیماریزایی 21/6 و 87/3 تعیین گردید. همچنین در این راستا روش ابداعی مبتنی بر تجزیه واریانس نیز مورد استفاده قرار گرفت. در این روش براساس نتایج مقایسه میانگین ها، کلیه ارقام افتراقی در شش سطح مقاومتی تفکیک و براساس قدرت بیماریزایی لازم جهت شکستن این سطوح کلیه جدایه ها در شش گروه پاتوتیپی P6،P5،P4،P3،P2،P1 قرار گرفتند. این روش در مقایسه با سایر روشها قابلیت بهتری در تفکیک جدایه ها نشان داد و جدایه ها در گروه های پاتوتیپی تعیین شده به طور مطلوب ترین توزیع شدند. در بین گروه های پاتوتیپی شناسایی شده، پاتوتیپ شش با سه جدایه از استانهای تبریز، مرکزی و همدان به دلیل قدرت بیماری زایی بسیار بالا حائز اهمیت بیشتری بود. قدرت بیماری زایی این پاتوتیپ به اندازه ای بود که ارقام مورد مطالعه در این بررسی هیچ گونه مقاومتی در برابر آن نشان ندادند. لذا لازم است پروژه های اصلاحی جهت گزینش ارقام مقاوم متناسب باگروه های پاتوتیپی شناسایی شده در مناطق مختلف طراحی گردد.

کلمات کلیدی

پاتوتیپ نخود ارقام افتراقی Ascochyta
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016060,
author = {شکوهی فر, فرهاد and باقری, عبدالرضا and فلاحتی رستگار, ماهرخ and ملک زاده شفارودی, سعید},
title = {تعیین گروه بیماری‌زایی جدایه‌های قارچ Ascochyta rabiei در ایران},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2003},
volume = {10},
number = {1},
month = {April},
issn = {1029-4791},
pages = {217--232},
numpages = {15},
keywords = {پاتوتیپ نخود ارقام افتراقی Ascochyta rabiei},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین گروه بیماری‌زایی جدایه‌های قارچ Ascochyta rabiei در ایران
%A شکوهی فر, فرهاد
%A باقری, عبدالرضا
%A فلاحتی رستگار, ماهرخ
%A ملک زاده شفارودی, سعید
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2003

[Download]